Anslagen för vägnätet otillräckliga

31.10.2018

Landskapets samarbetsgrupp i Österbotten konstaterade enhälligt vid sitt möte 23.10.2018 att den är orolig över att anslagen för vägnätet för år 2019 inte är tillräckliga.

I de österbottniska landskapen (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten) sjunker anslagen för vägnätet från 60 miljoner till 40 miljoner euro 2019. Det leder bland annat till att den vägsträcka som kan beläggas krymper från 270 till 150 kilometer. Dessutom minskar också andra viktiga väghållningsåtgärder.
I de österbottniska landskapen är vägnätet totalt 8 710 kilometer, varav 6 191 kilometer är belagda vägar. I nuläget uppskattas över 900 kilo-meter landsväg vara i dåligt skick.

För att beläggningens skick ska hållas på nuvarande nivå och reparat-ionsskulden inte ska öka borde totalt minst 480 kilometer väg beläggas per år i de österbottniska landskapen.

År 2019 räcker anslagen bara till att belägga 150 kilometer väg, och på de övriga 330 kilometrarna fortsätter beläggningen att förfalla och vägen att bli allt sämre. Med den här takten skulle det ta över 40 år att lägga ny beläggning på hela det belagda vägnätet. Så här kan det inte fortsätta.

Då anslagen minskar blir följden också att trafiksäkerheten hotas. Att bara utföra lätta skötsel- och underhållsåtgärder leder till att vägnätet vittrar sönder i allt snabbare takt.

En sänkning av anslagen leder till en ohållbar situation i de österbott-niska landskapen. Landskapets samarbetsgrupp kräver att anslagen för vägnätet för år 2019 återställs till samma nivå som tidigare och att re-geringen i fortsättningen höjer anslagen.

Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Kaj Suomela,
tfn 050 312 8650, kaj.suomela@obotnia.fi
trafikexpert Tero Voldi,
tfn 044 320 6568, tero.voldi@obotnia.fi

I landskapets samarbetsgrupp finns representanter för bland annat reg-ionens kommuner, landskapsförbundet, statliga myndigheter och andra parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen.