Ekonomi- och skuldrådgivningen överförs till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten

31.12.2018

Ordnandet av ekonomi- och skuldrådgivningen överförs fr.o.m. den 1 januari 2019 från de nuvarande serviceproducenterna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och servicen ska produceras av rättshjälpsbyråerna. Ändringen grundar sig på lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017), som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen upphäver den gällande lagen med samma namn.

Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter och innehåll ändras inte. Servicen är fortsättningsvis avgiftsfri för kunden.

Efter lagändringen är ekonomi- och skuldrådgivningen inte längre bundet till kundens hemkommun. Kunden kan i fortsättningen vända sig till vilken rättshjälpsbyrå som helst. Rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivare kan dock vara jävig att ge råd eller företräda sin kund, om ett offentligt rättsbiträde vid samma byrå har en huvudman som är kundens borgenär eller annars ska anses som kundens motpart. Frågan om jäv utreds av rättshjälpsbyrån. Vid jävsituationer hänvisas kunden till en annan rättshjälpsbyrå. Ekonomi- och skuldrådgivningstjänster kan fås också som distansservice via en videolänk.

Inom Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt ges ekonomi- och skuldrådgivning vid Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands rättshjälpsbyråer och verksamhetsställena. Kontaktuppgifter på https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/yhteystiedot.html

Ekonomi- och skuldrådgivningens nya e-postadresser och servicenumren för telefonrådgivning inom Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt tas i bruk den 2 januari 2019.

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi 
tfn 0295661245