Påminnelse om redogörelse för bindningar

08.10.2018

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare som innehar ansvarsfulla positioner är enligt nya kommunallagen (410/2015) skyldiga att lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Syftet med bestämmelserna är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande och på förhand förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras.
Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt förtroendeuppdrag eller sin uppgift. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.Skyldigheten gäller inte närståendes bindningar.
Redogörelsen för bindningarna slopar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Jäv avgörs fall för fall enligt föreskrifterna i kommunallagen och förvaltningslagen.

Vad är en bindning?
Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. 

Vem ska anmäla bindningar?
Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är:
- kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
- ordföranden och vice ordförandena i kommunfullmäktige 
- ordföranden och vice ordförande i nämnderna
- ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna 
- ledamöterna i kommunstyrelsens sektioner samt ersättarna
- ledamöter i sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
- ordföranden och vice ordförande i övriga nämnders sektioner

 Tjänstemän som är skyldiga att lämna en redogörelse är:
- kommundirektören
- föredragande i kommunstyrelsen och nämnder
- föredragande i sektioner som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen 
- föredragande i övriga nämnders sektioner

Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Ändringar och kompletteringar införs utan dröjsmål i registret och det allmänna datanätet.
Revisionsnämnden ansvarar för mottagandet av redogörelser för bindningar, övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.
Den redovisningsskyldige själv ansvarar för inlämnandet av redogörelse för bindningar, men revisionsnämnden har i samband med sin övervakningsskyldighet möjlighet att vid behov uppmana den redovisningsskyldige att lämna en ny redogörelse eller komplettera den redan inlämnade.
När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

Revisionsnämnden vill påminna alla som redan lämnat in redogörelse för sina bindningar att utan dröjsmål meddela eventuella förändringar i redogörelsen, eventuellt lämna in ny, samt nya förtroendevalda att inom två månader från det att ni blivit vald lämna in er redogörelse.

Blanketten hittas under adressen:
https://www.kronoby.fi/kommun-och-forvaltning/blankettarkiv/

Undertecknad blankett med förändringar och/eller med nya redogörelser sänds via e-post till bindningar@kronoby.fi.

Redogörelse för bindningar -blankett