Rivningsanbud inbegärs

09.10.2018

RIVNINGSANBUD

Kronoby kommun inbegär anbud på rivning av gamla Hälsogårdsfastigheten, Kyrkbackavägen 14  i Nedervetil samt Ninnigården, Hörbyvägen 4 i Terjärv. Konstruktionerna måste rivas helt bort samt området utjämnas. Rivningen bör ske under år  2018. Allt rivningsavfall bör transporteras bort och behandlas enligt direktiv för behandlingen av rivningsavfall.  I offerten ingår ej bortförsel av möjlig förorenade jordmassor.

För tilläggsuppgifter och visning kontakta  Bernt Slotte 040-1385653 eller Bernt Storbacka 040-7142187.

Anbuden  bör vara inlämnade senast 26.10.2018 kl.16.00 till
Kronoby kommun / Tekniska kansliet
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
märk kuvertet "rivningsanbud"

eller e-post; bernt.storbacka@kronoby.fi

 Anbudet bör innehålla följande uppgifter:
-       Anbudsgivare
-       Tidtabell
-       Metod för rivning
-       Övrigt
-       Pris

Anbudet kan ges skilt på bara det ena projektet eller gemensamt för båda.
Kronoby kommun kan förkasta alla anbud eller förhandla med de som är attraktiva.