Rakennusvalvonta

Rakennusvalvoja

Greger Särs

050 0269 746

Kanslisti

Simon Riska

040 7142 180

Sähköposti: byggnadstillsyn@kronoby.fi

Rakentaminen edellyttää voimassa olevaa rakennuslupaa, joka hankitaan kunnalta. Pientalon rakennuttajalla ei ole pätevyysvaatimuksia, mutta lain mukaan rakentamiseen tarvitaan pätevä henkilöstö.

Rakennuslupalomakkeet

Lomake, jolla haetaan rakennus-, purkamis- tai maisematyölupa tai tehdään ilmoitus.
Kaksi (2) kpl

Lomake, jolla haetaan oikeutta toimia rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana.
Kaksi (2) kpl

Lomake, jolla naapurille ilmoitetaan rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta.
Yksi (1) kpl naapuria kohden

RH1 lomake
Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
Yksi (1) kpl

Lisäksi

- Pääpiirustukset kahdessa (2) sarjassa: asemapiirros, pohjat, leikkaus, julkisivut ja energiatodistus (asuinrakennus, uusi)
- Yksi (1) kpl hallintaoikeuden osoittavasta asiakirjasta (kopio)
- Tarvittaessa yksi (1) kpl maantieliittymä luvasta (koipio)
- Selvitys jäteveden johtamisesta

Rakennuslupahakemus jätetään viimeistään yksi (1) viikko ennen rakennuslautakunnan kokousta.