Information om skolskjuts

Enligt Kronoby kommuns förvaltningsstadga 65 § mom. 4 skall bildningsnämnden godkänna skolskjutsplaner och gränser för skolskjutsar. Skolskjutsarna genomförs i enlighet med 32 § i lagen om grundläggande utbildning 628/1998 och de principer som tidigare fastställts av bildningsnämnden.

För att förbättra servicen publicerar bildningskansliet olika kartor med skolskjutsar, ruttider och stopptider.
Kartregistret kompletteras i takt med att tidtabellerna och kartorna blir klara.

OBS! Rutterna uppgörs på basis av de skjutsberättigade elevernas adresser.