Språkstrategi

Barnets språkutveckling och stimulans

Språkutvecklingen är en livslång process som börjar före födseln. Förmågan att lära sig språk har barnet då det föds, men det beror på omgivningen hur språket växer och utvecklas.

Språket är barnets viktigaste redskap genom livet. Det är via språket som barnet gör sig förstått och förstår sin omvärld.

Grunden till barnets språk läggs i hemmet. Därför har hemmet en nyckelroll när det gäller barnets språkutveckling. Om familjen är tvåspråkig är det viktigt att ni vårdnadshavare redan vid barnets födelse bestämmer er för vilket språk ni talar med barnet och att redan i ett tidigt skede välja barnets kommande förskole- och skolspråk. Genom att hjälpa barnet att utveckla sitt/sina språk känner barnet sig delaktigt och får upptäcka världen omkring sig samt så småningom ta del av läsandets mångfald och glädje.

Bildningsnämnden

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnspedagogik, förskola och skola

Språkstrategi för småbarnspedagogik/förskola och grundläggande utbildning i Kronoby kommun