Förskoleundervisning

Lagen om grundläggande utbildning (1040/2014) har ändrats till den del den gäller deltagande i förskoleundervisning, så att förskolan blir obligatorisk från 1.8.2015. Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. (lag om grundläggande utbildning 26 a §)

Förskoleundervisningen är målinriktad verksamhet som grundar sig på lagstiftningen och på den lokala läroplan som gjort upp utgående från grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

Förskoleundervisningens läroplan

Förskoleundervisningens centrala uppgift är att främja gynnsamma förutsättningar för barnet att växa, utvecklas och lära sig. Barnets fysiska, psykiska, sociala, kognitiva och emotionella utveckling stöds och följs upp samt eventuella svårigheter förebyggs. Målen för förskoleundervisningen bestäms dels utgående från varje barns individuella utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för lärande, dels utgående från samhällets behov.

Lärande genom lek är centralt. Barnet lär sig att förstå gruppens betydelse i lärandeprocessen. De bevarar glädjen och entusiasmen att lära sig och vågar ta itu med nya utmaningar på ett frimodigt sätt. Småbarnspedagogik inklusive förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska bilda en helhet som framskrider på ett följdriktigt sätt i enlighet med barnets utveckling.

Förskoleundervisningen är obligatorisk från 1.8.2015. Förskolan är avgiftsfri och ordnas 20h/vecka och enligt skolans arbetsordning. De dagliga verksamhetstiderna kan variera i de olika grupperna.

De barn vilka har förlängd läroplikt och de barn som börjar sin skolgång ett år senare än det föreskrivna, har rätt till förskoleundervisning även under året då läroplikten inträder.

Dagvård före och efter förskolan ordnas på samma ställe för de barn som behöver dagvård.
Ansökan om dagvård görs på skild blankett.

Förskolorna följer principerna för skolskjutsarna.

Tilläggsinformation fås av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045 021
Kanslist Johanna Jakobsson sköter fakturering av dagvårdsavgifter, tfn 040 7142 158

Blanketter

Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet utöver förskola

Ändring, uppsägning av småbarnspedagogisk verksamhet utöver förskola