Elevvård

Elevvården är ett yrkesövergripande samarbete mellan förskola, skola, hälsovård och socialvård. En ny lag om elev- och studerandevård trädde i kraft 1.8.2014. Den medför en del förändringar i strukturerna för elevvårdsarbetet.

Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stöder hela förskolan. Till elevvårdstjänsterna hör rådgivnings-, kurators- och psykologtjänster, som barnet och vårdnadshavarna ska kunna få inom lagstadgad tid.

Elevvårdsgruppen ansvarar för den gemensamma elevvården i förskolan, men handhar inga individuella barnärenden. Elevvårdsgruppen arbetar för den allmänna tryggheten och välbefinnandet, samt ansvarar för uppdatering av mobbnings-, säkerhets- och krisplan.

Den individuella elevvården sker främst kring pedagogiska frågor, som ett samarbete mellan förskolläraren, specialläraren och vårdnadshavarna. Vid behov sammankallas en expertgrupp, där utomstående experter tillkallas, t.ex. rådgivningspersonal, psykolog, terapeuter, socialarbetare.

Elevvård är att främja och upprätthålla barnets goda inlärning, goda fysiska och psykiska hälsa och det sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.

Inom elevvården är strävan att i ett så tidigt skede som möjligt förebygga, upptäcka, lindra och undanröja hinder för växande och lärande.

Alla som arbetar inom elevvården har tystnadsplikt.

 

Namn GSM
Anne-Mie Ranta vik.led.  050 9130 854
Magdalena Vattuaho  040 6415 986
Yvonne Rönnqvist  050 9130 853
Susanne Högkvist  050 9130 859
Specialbarnträdgårdslärare  
Denice Hansson  050 5149 333
Speciallärare  
Desirée Böhling  
Lillemor-Berglund-Koivusalo  040 1250 593
Sofia Nylund  040 7142 189
Kurator förskola - åk 5  
Sanna Knutar 040 4802 126
Skolpsykolog  
Erica Ivars  050 3135 458
Hälsvovårdare  
Eva-Maria Ahlskog  040 4892 304
Helena Storbacka  050 3299 473
Peggy Ljungberg  040 2892 307