Förskolans läroplan

På basen av Lagen om ändring av lagen om grundläggande utbildning (642/2010) har den grundläggande utbildningens läroplan reviderats.

Läroplanen togs i bruk 1.8.2011. Förskoleundervisningen ska berika barnets upplevelsevärld och hjälpa barnet att inrikta sitt intresse på nya områden. Även genusspecifika behov ska beaktas i förskoleundervisningen. Förskoleundervisningen ska garantera alla barn lika möjligheter att lära sig och att inleda sin skolgång.

Småbarnspedagogiken inklusive förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska bilda en helhet som framskrider på ett följdriktigt sätt i enlighet med barnets utveckling. Förskoleundervisningen ska därför ordnas med beaktande av målen och innehållen i den övriga småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen. Målen för förskoleundervisningen och dess särprägel ska ändå alltid beaktas, oberoende av om förskoleundervisningen genomförs i en separat grupp eller tillsammans med andra åldersgrupper.

En förutsättning för att de uppställda målen ska kunna nås är att förskolläraren och vårdnadshavaren samt den personal som medverkar i förskoleundervisningen gemensamt tar ansvar för att barnet regelbundet deltar i förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen följer Läroplan för förskolan
Läroplan för förskolan hänvisar till pedagogisk handbok för småbarnspedagogik och förskola, som du hittar här.
Handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning inom småbarnspedagogik och förskola hittas här.