Info

Kansliet

Rektor Tom Forsström nås på tel. 050 351 1148, 050 511 0059
Kanslisten Marlén Nylund har tel. 040 7142 167.

E-post till lärare och personal = fornamn.efternamn@kronoby.fi

Lärare

Lärarna föredrar kontakt via Wilma i rutinfrågor. De kan även nås i lärarrummet före skoldagens början eller under rasterna på nummer 050 5055 778 eller 040 7142 168. Du kan också skicka e-mail: fornamn.efternamn@kronoby.fi

            Klassföreståndare:

 • 7A Annika Norrbo
 • 7B Inger Backman
 • 7C Sören Svenlin
 • 8A Heidi Strandvall
 • 8B Mattias Ainasoja
 • 8C Heidi Kilgast
 • 8D Manne Tiainen
 • 9A Birgitta Engman
 • 9B Sonja Svenlin-Åkerlund
 • 9C Patrik Hansell
 • 9D Julia Skullbacka
 • 9BO Markus Henriksson

Lista på alla ämneslärare finns under fliken Personal.

Skolgångsbiträdet Mona Byskata hjälper elever med särskilda behov under lektioner, raster och utflykter. Mona ordnar även rastaktiviteter i skolan.

Vaktmästaren Jan Käld nås på tel. 050 5149 343.

Elevhandledaren Sofia Renlund nås på tel. 050 5055 772.

Skolkuratorn Sonja Enkvist-Nyman har mottagning på andra våningen nära huvudaulan varje dag mellan 8 och 15.30. Kuratorn kan nås via Wilma, per telefon 050 3030 529 eller per e-post sonja.enkvist-nyman@kronoby.fi

Tag kontakt med kuratorn i ärenden som berör elevens skolgång, kamratrelationer eller problemsituationer inom skolan eller hemmet.

Skolhälsovårdaren Annika Holm är anträffbar i skolan måndag - torsdag. Kontakta Annika helst per tel. 050 362 9954 eller via Wilma, eventuellt e-post :annika.holm@soite.fi.

Skolpsykologen  Erica Ivars anträffbar i kommungården, tfn. 050 3135 458, och kan också kontaktas via elevvårdsgruppen.

Skolcoachen Rolli Snellman finns varje dag till för eleverna i skolan; tfn. 040 7142 159.

Tandläkare

Eleverna får tid hos kommunens tandläkare första gången via skolan och vid behov för vidare behandling direkt av resp. tandläkare.
Varje elev bör noga hålla reda på tiden för nästa besök. Glömd tandläkartid kan kosta!
Vid akut tandvärk kan man ta direkt kontakt med tandläkarmottagningen (Karleby stad 06-8289 111).

Lektionstider

Vi jobbar i lektionspass á 70 minuter, 4 pass om dagen.

 • morgonsamling 9.05 - 9.10
 • pass 1: 9.10 - 10.20
 • pass 2: 10.30 (åk 9), 10.40 (åk 8), 10.50 (åk 7) -
 • lunch:   11.40 (åk 9), 11.50 (åk 8), 12.00 (åk 7)
 • pass 3: 12.25 - 13.35
 • pass 4: 13.50 - 15.00

Morgonsamlingar hålls i festsalen en morgon och via centralradion en gång i veckan, övriga dagar i klassrum. Skor, ytterkläder och mössor lämnas utanför salen.

Stödåtgärder

Alla elever i åk 7 genomgår ett läs- och skrivtest. Både eleven och föräldrarna informeras om läs- och skrivsvårigheter som framkommer i testet. Vid behov kan eleven med los få vissa specialarrangemang i undervisningen, såsom muntliga prov.

Vid behov ger ämnesläraren stödundervisning åt elev som av någon orsak blivit tillfälligt efter i undervisningen. Stödundervisningen fråntar inte elevens eget eller förälderns ansvar att försöka inhämta kunskap man missat. Intiativ till stödundervisningen kan tas av elev, föräldrar eller lärare.
Stödundervisningen sker utanför lektionstid.

Ifall det krävs ytterligare åtgärder gör ämnesläraren tillsammans med speciallärarna en utredning av problemen och behoven. Anna Skogvik kan ge stödundervisning på hel- eller deltid, individuellt eller i klass. Maria Hongell handhar undervisningen av elever som är överförda till särskilt stöd.

Elevhandledning

Elevhandledning i klass ges åk 7 i period 1, åk 8 i period 3 och åk 9 i perioderna 1 - 2. Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) ordnas för åk 9 två veckor under höstterminen och för åk 8 en vecka under vårterminen. Enskild handledning erbjuds åt alla nior inför gemensam ansökan (GEA) och efter behov även åt övriga elever i frågor som berör skolgång, val av ämnen, PRAO mm.

Elevvård

Elevvården stöder elevernas lärande och arbetar för att alla elever ska må bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Alla som arbetar i skolan har ansvar för elevvården.

Elevvårdsgruppen samlas varje vecka för att planera, organisera och följa upp arbetet. Till gruppen hör

 • vicerektor Sofia Renlund, sammankallare
 • rektor Tom Forsström
 • speciallärare Maria Hongell
 • speciallärare Anna Skogvik
 • skolhälsovårdare Annika Holm
 • skolkurator Sonja Enkvist-Nyman
 • lärarrepresentant Ulrika Spik

Vid behov inkallas experter, representanter ur elevkårsstyrelsen och andra samarbetspartners.
Ta genast kontakt med någon ur elevvårdsgruppen om du har eller ser problem, ju tidigare desto bättre, så hjälpåtgärder kan vidtas innan problemen blir för stora.
Medlemmarna i elevvårdsgruppen - precis som lärarkåren i övrigt - har tystnadsplikt.

Elevkåren

Till elevkåren hör alla skolans elever. Elevkårens handledare är Manne Tiainen.
Elevkåren har en styrelse som väljs i början av höstterminen.

Vänelever

Elever i åk 8 och 9 är utvalda och skolade för att speciellt arbeta för sjuornas trygghet och trivsel i skolan och för att förebygga olika slag av mobbning.

 • Emma Storbacka (8A)
 • Ida-Maria Lillrank (8B)
 • Ronin Vestö (8B)
 • Filip Finnilä (8C)
 • Jemina Tallgård (8C)
 • Adéle Zittra (8C)
 • Elin Jakobsson (8C)
 • Erica Vesala (8D)
 • Emma Skog (9A)
 • Freja Karlström (9A)
 • Wilhelm Sandbacka (9A)
 • Iisakki Palola (9C)

Kontakten mellan skolan och hemmen

Viktig information skickas ut på Wilma och skolans hemsida uppdateras regelbundet. Ta alltid kontakt med skolan vid frånvaro pga. sjukdom! Detta kan ske via Wilma-programmet.

Begär i god tid skriftligt lov vid övrig frånvaro. Blankett för anhållan om ledighet fås från skolan eller kan skrivas ut via länken i Wilma.

Klassföreståndarna håller koll på frånvaron och reder ut oklara frånvaron vid första bästa tillfälle.

Vi kontaktar personligen hemmet vid behov, och vi önskar gärna att ni kontaktar oss både med problem och glädjeämnen.

Skolan ordnar ett föräldramöte per årskurs och läsår. Dessutom erbjuder vi kvartssamtal en gång i året.

Vi har hjälp av Ådalens hem och skolaförening för ett gott samarbete mellan hem och skola. 

Skolskjutsarna

Gratis skolskjuts får de elever vars skolväg är minst 5 kilometer. De får läsårsbiljett i början av höstterminen. Biljetten är personligoch gäller bara till den egna närskolan!

Övriga elever och för övriga rutter köps skolbiljett för 2 e/resa (max 12 km; annars 4 e) från kommunbyrån eller skolans kansli. 

Bussar som är i linjetrafik är normala turbussar och betjänar även andra än skolelever, Normalprissatt vuxenbiljett kan då köpas direkt av chauffören.