Info

Kansliet

Rektor Tom Forsström finns på plats 8.15 - 16.00. Tel. 050 351 1148.
Kanslisten Marlén Nylund finns på plats kl. 8 - 16. Tel. 040 7142 167.
E-post = fornamn.efternamn@kronoby.fi

Lärare

Lärarna föredrar kontakt via Wilma i rutinfrågor. De kan även nås i lärarrummet före skoldagens början eller under rasterna på nummer 050 5055 778 eller 040 7142 168. Du kan också skicka e-mail: fornamn.efternamn@kronoby.fi

            Klassföreståndare:

 • 7A Andreas Timmerbacka
 • 7B Jutta Kankkonen
 • 7C Inger Backman
 • 8A Cia Käld
 • 8B Sören Svenlin
 • 8C Mattias Ainasoja
 • 9A Sonja Svenlin-Åkerlund
 • 9B Patrik Hansell
 • 9C Birgitta Engman
 • 9D Manne Tiainen
 • 9E Julia Skullbacka
 • 9BO Tom Tiainen

Övrig personal

 • Skolgångsbiträden Mona Byskata och Helen Björklund-Ravald hjälper elever med särskilda behov under lektioner, raster och utflykter.
  Mona ordnar även rastaktiviteter i skolan.
 • Vaktmästaren Jan Käld nås på tel. 050 5149 343.
 • Elevhandledaren Sanna Knutar nås på tel. 050 5055 772.
 • Skolkuratorn Sonja Enkvist-Nyman har mottagning på andra våningen nära huvudaulan varje dag mellan 8 och 15.30. Kuratorn kan nås via Wilma, per telefon 050 3030 529 eller per e-post sonja.enkvist-nyman@kronoby.fi
  Tag kontakt med kuratorn i ärenden som berör elevens skolgång, kamratrelationer eller problemsituationer inom skolan eller hemmet.

Skolhälsovårdare

Skolhälsovårdare i Ådalens skola är Annika Holm. Hon är anträffbar i skolan måndag - torsdag. 

Kontakta Annika helst per tel. 050 362 9954 eller via Wilma, eventuellt e-post :annika.holm@soite.fi.

Skolpsykolog

Erica Ivars är anträffbar i kommungården, tfn. 040 727 3439, och kan också kontaktas via elevvårdsgruppen.

Tandläkare

Eleverna får tid hos kommunens tandläkare första gången via skolan och vid behov för vidare behandling direkt av resp. tandläkare.
Varje elev bör noga hålla reda på tiden för nästa besök. Glömd tandläkartid kan kosta!
Vid akut tandvärk kan man ta direkt kontakt med tandläkarmottagningen (Karleby stad 06-8289 111).

Lektionstider

Vi jobbar i lektionspass á 70 minuter, 4 pass om dagen.

 • morgonsamling 9.05 - 9.10
 • pass 1: 9.10 - 10.20
 • pass 2: 10.30 (åk 9), 10.40 (åk 8), 10.50 (åk 7) -
 • lunch:   11.40 (åk 9), 11.50 (åk 8), 12.00 (åk 7)
 • pass 3: 12.25 - 13.35
 • pass 4: 13.50 - 15.00

Morgonsamlingar hålls i festsalen en morgon i veckan. 

Stödåtgärder

Alla elever i åk 7 genomgår ett läs- och skrivtest. Både eleven och föräldrarna informeras om läs- och skrivsvårigheter som framkommer i testet. Vid behov kan eleven med los få vissa specialarrangemang i undervisningen, såsom muntliga prov.

Vid behov ger ämnesläraren stödundervisning åt elev som av någon orsak blivit tillfälligt efter i undervisningen. Stödundervisningen fråntar inte elevens eget eller förälderns ansvar att försöka inhämta kunskap man missat. Intiativ till stödundervisningen kan tas av elev, föräldrar eller lärare.
Stödundervisningen sker utanför lektionstid.

Ifall det krävs ytterligare åtgärder gör ämnesläraren tillsammans med speciallärarna en utredning av problemen och behoven. Johanna Renlund kan ge stödundervisning på hel- eller deltid, individuellt eller i klass. Maria Hongell handhar undervisningen av elever som är överförda till särskilt stöd.

Elevhandledning

Elevhandledning i klass ges åk 7 i period 1, åk 8 i period 3 och åk 9 i perioderna 1 - 2. Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) ordnas för åk 9 två veckor under höstterminen och för åk 8 en vecka under vårterminen. Enskild handledning erbjuds åt alla nior inför gemensam ansökan (GEA) och efter behov även åt övriga elever i frågor som berör skolgång, val av ämnen, PRAO mm.

Elevvård

Elevvården stöder elevernas lärande och arbetar för att alla elever ska må bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Alla som arbetar i skolan har ansvar för elevvården.

Elevvårdsgruppen samlas varje vecka för att planera, organisera och följa upp arbetet. Till gruppen hör

 • vicerektor Ulrika Spik, sammankallare
 • rektor Tom Forsström
 • speciallärare Maria Hongell
 • speciallärare Johanna Renlund
 • skolhälsovårdare Annika Holm
 • skolkurator Sonja Enkvist-Nyman
 • elevhandledare Sofia Renlund
 • representant från KiVa-teamet

Vid behov inkallas experter, representanter ur elevkårsstyrelsen och andra samarbetspartners.
Ta genast kontakt med någon ur elevvårdsgruppen om du har eller ser problem, ju tidigare desto bättre, så hjälpåtgärder kan vidtas innan problemen blir för stora.
Medlemmarna i elevvårdsgruppen - precis som lärarkåren i övrigt - har tystnadsplikt.

Elevkåren

Till elevkåren hör alla skolans elever. Elevkårens handledare är Martina Broberg.
Elevkåren har en styrelse som väljs i början av höstterminen.
Läsåret 2016 - 2017 sitter följande elever i elevkårsstyrelsen:

 • åk 9 Julia Hagnäs, Joakim Klemets, Cia Lindskog, Sonja Ahlbäck, Aleksi Kamunen, Ted Sandbacka
 • åk 8 Emilia B, Karin Nyman, Oscar Sandbacka, Jonatan Enfors 
 • åk 7 

Vänelever

Elever i åk 8 och 9 är utvalda och skolade för att speciellt arbeta för sjuornas trygghet och trivsel i skolan och för att förebygga olika slag av mobbning.

 • Alisa Kivineva (9B)
 • Victor Flöjt (9B)
 • Ida Svartsjö (9C)
 • William Snåre (9D)
 • Sara Storbjörk (9E)
 • Frida Holgers (8A)
 • Fredrik Karlström (8A)
 • Fredrik Björkqvist (8C)
 • Saga Wikar (8C)

Kontakten mellan skolan och hemmen

 • Viktig information skickas ut på Wilma och skolans hemsida uppdateras regelbundet.
 • Vi kontaktar personligen hemmet vid behov, och vi önskar gärna att ni kontaktar oss både med problem och glädjeämnen.
 • Skolan ordnar ett föräldramöte per årskurs och läsår. Dessutom erbjuder vi kvartssamtal en gång i året.

 Ta alltid kontakt med skolan vid frånvaro pga. sjukdom! Detta kan ske via Wilma-programmet.

Begär i god tid skriftligt lov vid övrig frånvaro. Blankett för anhållan om ledighet fås från skolan eller kan skrivas ut via länken i Wilma.

Vi har hjälp av Ådalens hem och skolaförening för ett gott samarbete mellan hem och skola. 

Skolskjutsarna

Gratis skolskjuts får de elever vars skolväg är över 5 kilometer. De får läsårsbiljett i början på höstterminen. Biljetten är personlig! Övriga bör köpa skolbiljetter för 1,50e/resa från kommunbyrån eller från skolans kansli. Den som tillfälligt åker buss (t.ex. för att hälsa på en kompis) behöver också biljett! Är resan längre än 12 kilometer krävs 2 biljetter.

Skolskjutsarna handhas av Dahls bussar samt Pohjolan Matka.