Skolpsykolog

Skolpsykologens uppgift är att främja och stödja elevernas skolgång, inlärning och välmående. Skolpsykologen deltar regelbundet i elevvårdsgruppernas möten som sakkunnig i frågor kring elevernas kognitiva, psykiska och sociala utveckling samt i frågor som rör den mentala hälsan. Skolpsykologen strävar efter att skapa en helhetsbild av elevens situation.

Skolpsykologen står till förfogande med stödsamtal samt utför testningar och utredningar av inlärningssvårigheter och andra svårigheter i samband med skolgången.

Elever och föräldrar kan ta kontakt med skolpsykologen via telefon eller e-post eller via skolkuratorn eller skolhälsovårdaren.