Finskspråkig undervisning

Skolorna i Kronoby har svenska som undervisningsspråk. Vårdnadshavare som önskar att deras barn ska gå i en finsk skola för dem är alternativen Karleby eller Kaustby. Kronoby kommun har avtal med bägge om ordnande av grundläggande utbildning på finska.

Orsaken till detta arrangemang är att antalet elever som vill gå i finsk skola inte räcker till att bilda en klass eller skola på finska i kommunen. I medeltal börjar 2-4 elever i åk 1 i en finsk skola dvs. sammanlagt ca 30-35 elever i finsk skola i Karleby eller Kaustby i åk 1-9. Fördelningen är ganska jämn mellan Karleby och Kaustby, för tillfället går en större andel i Kaustby än i Karleby.

Den mottagande kommunen ansvarar för undervisningen och skoltransporterna. Närmare information ges av skolkansliet i Karleby och Kaustby.

Enligt den finska skolsektionens beslut anvisas elever från Kronoby området och Nedervetil området till skolor i Karleby medan elever från Terjärv området och de östra delarna av Nedervetil anvisas skolor i Kaustby. Avtalet med Kaustby är ömsesidigt, det betyder att elever som bor i Kaustby och vill gå i svensk skola kan göra det i Kronoby enligt avtal.