Förskole- och grundläggande utbildning på finska

Eleven har rätt att få förskole- och grundläggande utbildning enligt sitt modersmål, på finska eller svenska. Eftersom Kronoby kommun inte själv anordnar grundläggande utbildning på finska, har Kronoby slutit avtal med Karleby och Kaustby. Närmare information om grundläggande utbildning på finska ges av bildningschef Tony Widjeskog (040 6610169). Vår strävan är att i gott samarbete med vårdnadshavarna och grannkommunerna, ordna barnens utbildning på bästa möjliga vis, oberoende var undervisningen genomförs.

Den mottagande kommunen ansvarar, och i praktiken tillsammans med Kronoby kommun, ordnar själva undervisningen och skolskjutsarna. Enligt finska skolsektionens beslut anvisas elever från Kronoby området och Nedervetil området vanligen till skolor i Karleby, medan elever från Terjärv området och de östra delarna av Nedervetil anvisas skolor i Kaustby.

Vårdnadshavarna kan vara i kontakt med Karleby eller Kaustby bildningsväsenden för information, men vi hoppas även att ni i är i kontakt med oss här på bildningskansliet i Kronoby, endera bildningschef Tony Widjeskog eller kanslist Johanna Jakobsson.