Elevvård

Hälsovård

Elevernas hälsa kontrolleras och sköts av skolhälsovårdaren Helena Storbacka som besöker skolan på måndagarna. Eleverna kan också söka upp henne när det finns behov.
Helena kan kontaktas på tel. 050 3299 473 tisd- fred kl 8.00 - 9.00.
Tandvård
Elevernas tänder kontrolleras och behandlas regelbundet vid Kronoby tandläkarmottagning. Kallelsen till tandläkaren skickas till hemmet och till skolan. Eleverna får taxiskjuts vid tandläkarbesöken. Under det här läsåret besöker årskurs 1, 3 och 5 i första hand tandläkarmottagningen. Om det är möjligt följer klassläraren eller annan lärare med som övervakare.
Elevvård
Skolkurator är Sonja Enqvist-Nyman. Hon nås på tel. 050 3030 529.

Ta kontakt med skolkuratorn i ärenden som berör elevens skolgång, kamratrelationer eller problemsituationer inom skolan eller hemmet.
Kuratorn besöker Nedervetil skola ungefär en gång i månaden.

Vid behov kan skolkuratorn besöka skolan under andra tidpunkter.

Skolpsykolog är Erica Ivars. Hon besöker skolan i samband med elevvårdsmöten och annars också vid behov. Hon nås på tel. 050 3135458.

Elevhälsogrupp

I Nedervetil skola finns en elevhälsogrupp som består av rektorn, specialläraren, skolhälsovårdaren, skolkuratorn, skolpsykologen. Elevhälsogruppens uppgift är att främja alla elevers välbefinnnande och trygghet. Gruppen föjer med elevers lärande samt deras psykiska, fysiska och sociala utveckling. Gruppen planerar åtgärder för att stödja elevers balanserade utveckling.
Ett gott samarbete mellan hem och skola bereder de bästa förutsättningarna för elevens skolgång. Föräldrar uppmanas kontakta klassläraren eller en medlem i elevhälsogruppen om oro uppstår för någon elev.