Föräldrasamarbete

Av tradition har samarbetet mellan hemmen och skolan fungerat bra i vår skola. Skolan strävar aktivt till att engagera föräldrarna i skolarbetet och till att få föräldrarna att känna sig välkomna till skolan.
Sedan hösten 2003 har vi en aktiv Hem – och skolaförening, Påras Hem och Skola, som ytterligare stärkt samarbetet mellan hemmen och skolan.
Från skolans sida kan kontakten till hemmen ske via skol- eller klassvisa föräldramöten, kvarts-, utvecklings- eller utvärderingssamtal, skriftliga meddelanden som sänds hem samt via skoldagböcker eller planeringspärmar.