Historik

Våren 1947 beslöt kommunfullmäktige i Terjärv på tillstyrkan av folkskolinspektor dr J. Qvist och den lokalafolkskolnämnden att en ny skola för tre lärare skulle byggas i Småbönders. Skolan skulle placeras i byns centrum på Långbacka och uppföras av tegel enligt av Skolstyrelsen anvisade ritningar. En byggnadskommitté tillsattes och anhållan om byggnadstillstånd inlämnades. På grund av att en del byggnadsmaterial var reglementering underkastad och stor brist rådde på andra, fördröjdes byggnadsarbetet avsevärt. Först två år efter beslutet vidtog byggnadsarbetet. Byggmästare Sven Ahlström från Nykarleby anställdes att leda arbetet.
Hösten 1950 stod den ståtliga skolan färdig att tas i bruk. Skolan omfattar tre rymliga och ljusa klassrum, skolkök och kombinerad mat-, fest- och gymnastiksal, slöjdsal jämte lärarbostäder för tre lärare och vaktmästarbostad. När skolan stod färdig ansågs den vara en av de modernaste skolorna i Österbotten. Invigningen skedde den 31 augusti 1950 under solenna former med talrika inbjudna gäster och en tacksam ortsbefolkning.