Utrdrag ur skolans läsårsplan

 Värdegrund

Alla elever är unika och har rätt till god undervisning

Varje barn är unikt och värdefullt i sig. Var och en har rätt att växa till sin fulla potential som människa och samhällsmedlem. I detta behöver eleven uppmuntran och individuellt stöd. Eleven behöver känna sig hörd och uppskattad i skolgemenskapen och få stöd för sitt lärande och välbefinnande. Det är viktigt att eleven får känna sig delaktig och få bidra till det gemensamma arbetet och välbefinnandet.

Varje elev har rätt till god undervisning och att lyckas i skolarbetet. I takt med att eleverna lär sig formar de sin identitet, människosyn, världsbild och världsåskådning samt sin plats i världen.

Samtidigt skapar eleverna en relation till sig själva, andra människor, samhället, naturen och olika kulturer. Den grundläggande utbildningen ska skapa möjligheter för livslångt lärande, som är en förutsättning för ett gott liv.

Vi ska föra värdegrundsdiskussioner tillsammans med eleverna och ge dem förutsättningar att känna igen och definiera värden och värderingar som de konfronteras med. Eleverna ska få stöd i att utveckla sin egen värdegrund. Gemensam reflektion kring värderingar i skolan och hemmen och det samarbete som bygger på denna bidrar till att trygga elevernas helhetsmässiga välbefinnande. Skolans personal ska bemöta hemmens olika religioner, åskådningar, traditioner samt hemmens olika syn på fostran med öppenhet och respekt för att skapa förutsättningar för konstruktiv kommunikation.

 Vi tror att varje barn har styrkor och det är vår uppgift som vuxna att hjälpa barnen att hitta sina starka sidor. Varje barn behöver en vuxen. Detta är grunden för arbetet i skolan.

 Verksamhetskultur

 Terjärv skola är en svenskspråkig skola, där undervisningsspråket är svenska och undervisningen följer Kronoby kommuns läroplan för grundskolan, som är uppgjord enligt utbildningsstyrelsens läroplanskriterier. Detta läsår har vi 113 elever i vår skola. I skolan arbetar åtta lärare och tre skolgångsbiträden. Övrig personal är skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog och gårdskarl. Maten tillreds av Fazer i vårdcentrets kök och städningen sköts av ISS.

 Vi tror att varje barn har styrkor och det är vår uppgift som vuxna att hjälpa barnen att hitta sina starka sidor. Varje barn behöver en vuxen. Detta är grunden för arbetet i skolan.

I vår skola vill vi:                

skapa en trygg vardag, där vi respekterar varandra

ge alla elever goda basfärdigheter i läsning, skrivning och räkning

utveckla eleven till en självständig individ med ansvarskänsla och tolerans

stärka elevens hembygdskänsla och miljömedvetenhet

betona ett gott tal- och skriftspråk

främja elevens hälsa och förstärka elevens grundkondition och motorik.

   Syn på lärande

 Grunden för de nationella läroplansgrunderna gällande inlärningssynen har förskjutits från att ha varit en individuell och social process där studieprocessen sker både självständigt, under lärarens handledning, tillsammans med andra och med läraren till att eleven har en mera aktiv roll. Eleven skall lära sig att ställa upp mål och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. Eleven skall även uppmuntras att reflektera över sina sätt att lära sig. 

 En elev som är medveten om och tar ansvar för sin lärprocess lär sig att handla allt mer självständigt. Lärprocessen och motivationen styrs av elevens intressen, värderingar, arbetssätt och känslor samt erfarenheter och uppfattningar om sig själv som lärande individ. Uppmuntrande respons stödjer lärandet och vidgar intresseområdena.

 I vår skola har eleven en aktiv roll i lärandet. Eleven skall ställa upp mål och lösa problem, både självständigt och tillsammans med andra.. Eleven använder språket, kroppen och olika sinnen i lärandet. Vi strävar till att lärandet sker i positiv anda.

 Lärandet sker individuellt, gemensamt, genom tankeverksamhet, planering, forskning och genom att utvärdera sitt arbete. Elevens vilja har stor betydelse för lärprocessen. Eleven ska också lära sig att beakta följderna av sitt arbete och hur det påverkar andra människor. Gemensamt lärande tränar elevens problemlösning samt förmåga att tänka kreativt och kritiskt och förstå varandras olikheter.

 Eleven utvecklar färdigheter som är grunden för målinriktat och livslångt lärande. Därför är det viktigt att fundera över hur man lär sig och använda de lärstilar som passar en bäst.

Målet är att eleven så småningom ska lära sig att ta mer ansvar, handla mera självständigt samt förutse och planera sitt eget lärande. Lärandet är en fortskridande process där nytt byggs på gammalt. Lärprocessen och motivationen styrs av elevens intressen, värderingar, arbetssätt, känslor, tidigare erfarenheter, självbild och självkänsla. Lärandet stöds genom uppmuntrande, mångsidig och realistisk respons, såväl i skolan som i hemmet och bland kamraterna.

  Helhetsskapande undervisning och  mångvetenskapliga lärområden

I Terjärv skola genomsyras verksamheten under läsåret 2018-2019 av mottot

”Små goda gärningar- en positivare miljö!”

Kring denna mening byggs det upp olika mångvetenskapliga lärområden, där eleverna arbetar ämnesöverskridande och åldersintegrerat. I alla teman under läsåret poängteras elevens egen aktivitet.

 

Lektionstider och lunch

Lektion 1       08.10-08.55   (gemensam morgonsamling i festsalen på fredagar kl. 8.10)

Lektion 2       09.20-10.05

Lektion 3       10.05-10.50   Åk 1-3 äter lunch kl. 10.50 och åk 4-6 kl. 11.10.

Lektion 4       11.30-12.15   Åk 1 och 2 har 4h varje dag och avslutar dagen 12.15.

Lektion 5       12.35-13.20  

Lektion 6       13.25-14.10    

 

Skolskjutsarna

Trafikanter som sköter skolskjutsarna är:

Mikael Johansson               050 3307448

Ronny Knutar                      0400 770456

Mikael Sandberg                0400 316262 (endast morgontur)

Dahls bussar                       050 3396502 (Jonas Dahl)

 Kronoby kommun ordnar skolskjuts för elever inom den grundläggande utbildningen till skolan om en elev i förskola eller i åk 1-2 har en skolväg som är tre (3 km) eller mera och om en elev i åk 3-9 har en skolväg som är fem (5 km) eller mera eller om vägen anses farlig (gäller åk 1-6).

 Transporten hem startar tio minuter efter dagens sista lektion. Gratis skolskjuts ordnas enbart till den skola, som eleven enligt bildningsnämndens beslut har antagits till. Vid eventuellt skolbyte bekostas skjutsen av elevens föräldrar.

Med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens utslag om rätt till skjuts till två adresser har kommunen fattat beslut att följa utslaget:

Eleven/förskolbarnet har endast en adress i befolkningsregistret. Kommunen är enligt högsta Förvaltningsdomstolen inte skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts p.g.a. de boendearrangemang ett barn berörs av som följd av föräldrarnas skilsmässa. Beslutet betyder att skolskjutsen beviljas endast till den adress som finns i befolkningsregistret.

En elev som antas till en annan skola än närskola har inte rätt till avgiftsfri skolskjuts eller skjutsningsbidrag.

Elev som flyttar under läsåret inom kommunen eller utanför kommunen har rätt att gå läsåret till slut i den skolan där eleven inledde läsåret, förutsatt att vårdnadshavarna svarar för kostnaderna för skolresorna.

Om vårdnadshavarna vill byta skola under skolåret ska mottagande och avgivande skolas rektor höras. Vid ett skolbyte svarar vårdnadshavarna för kostnaderna för skolresorna.

Eleverna kan vid vissa stickvägar uppmanas att ta sig ut till närmaste större väg eller till en hållplats. Minimigränsen för att eleverna skall hämtas från huvudvägarna är 2 km i åk 1-6 och 3 km i åk 7-9 och gymnasiet. Det är praktiskt omöjligt att skolskjutsarna skall hämta alla elever från trappan. Kommunens står inte för skjutskostnader för elever som är med i eftermiddagsverksamhet.


Skjutsar till daghem och förskola faktureras enligt fastställd avgift.

Om det finns rum i taxibilarna och bussarna kan alla andra skolelever åka med på alla rutter och på alla sträckor. Förutsättningen är att man köper kommunens skolbiljett. Biljetterna finns att köpas på kommunbyråerna och på skolan, och kostar för tillfället 2 € /resa 1-12 km. Köp av enstaka biljetter för tillfälligt bruk kan göras på skolorna.

Dahls bussar är alla normala turbussar och skall betjäna även andra än skolelever. Normalprissatt biljett kan då köpas direkt av chauffören. Trafikidkaren är inte skyldig att ta med en passagerare som inte har giltig biljett.

 Morgonsamlingar

Varje barn är unikt och värdefullt i sig. Skolans verksamhet grundar sig på respekt för liv och mänskliga rättigheter. Jämlikhet och en allmän princip om alla människors lika värde är ett centralt mål. Undervisningen ska främja ekonomisk, social och regional jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Undervisningen ska vara religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Skolan och undervisningen får inte användas som kanal för kommersiell påverkan.


Eleverna ska handledas att lära sig att se saker utifrån andra människors livssituationer och förhållanden. Att lära sig tillsammans över språk-, kultur-, religions- och livsåskådningsgränserna skapar förutsättningar för genuin kommunikation och gemenskap. Den grundläggande utbildningen ska ge en grund för ett världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga rättigheterna och som sporrar till positiva förändringar.

 
Vår skola:

Varje skoldag inleds med att lärare- och elever hälsar på varandra och har en kort gemensam stund av diskussion innan det egentliga skolarbetet påbörjas. Klassläraren formar klassens egna rutiner hur skoldagen inleds. På fredagar samlas alla årskurser till en gemensam morgonsamling. Samlingen hålls utomhus eller inomhus. Till samlingen har någon av lärarna förberett en kort gemensam inledning på dagen. Programmet kan bestå av textläsning, musikinslag, elevuppträdanden o s v. Budskapet under morgonsamlingarna är enligt skolans värdegrund, d v s alla människors lika värde poängteras. Frivilligheten gällande religiösa inslag bemöts med öppenhet och diskussion. Kristna religiösa traditioner, såsom jul, påsk, psalmer o s v, beaktas. Terjärv församling kan besöka skolans morgonsamlingar, men vårdnadshavarnas önskemål gällande elevens deltagande i dessa samlingar beaktas. Vårdnadshavaren behöver dock i så fall kontakta skolan och uttrycka sitt önskemål. Grundregeln är att i fall man tillhör en kristen församling, så deltar man i morgonsamlingarna. Även alla elever med annan övertygelse har rätten att delta även i de morgonsamlingar där kristna traditioner behandlas. 


Morgonsamlingarna är dock i sin grund icke-uteslutande, och undervisningen som ges där är huvudsakligen allmänna etiska och moraliska regler. Viktigt är känslan av delaktighet elever och personal mellan. Samlingarna har ofta även ett informativt syfte. Aktuella ärenden behandlas tillsammans med hela elevkåren och personalen samtidigt.  

 Elevkåren

Från varje årskurs röstar eleverna fram en flicka och en pojke. Dessa elever är elevkårens styrelse. Elevkåren samlas minst en gång per månad, för att diskutera olika ärenden tillsammans med en av skolans lärare. Lärarna informerar elevkåren om aktuella ärenden och via elevkårens styrelse kan eleverna få sin röst hörd hos skolans personal. Elevkårens styrelsemedlemmar informerar sina klasskamrater om det som diskuterats under mötena.

 Klubbverksamhet

Terjärv skola samarbetar med Botnia 4-h och under läsåret 2018-2019 kommer det att ordnas en rörelseklubb  i samarbete med wau.rf. Under vårterminen ordnas klubb för löpträning, vars mål är stafettkarnevalen. I skolans lokaliteter ordnar även 4H verksamhet, oftast på fredagar genast efter skoldagens slut. Församlingens barnkör övar dagtid i skolan, på torsdagar, genast efter skoldagen.

Personalregister

Åk 1                                                          Annika Albäck

Åk 2                                                          Andreas Sundkvist

Åk 3                                                          Eivor Hansén

Åk 4                                                          Niklas Pajunen

Åk 5                                                          Siv Pajunen

Åk 6                                                          Siv Grahn

Timlärare & rektor                                   Camilla Vesala                     040 7142182


 Speciallärare                                           Sofia Nylund

Timlärare                                                 Andreas Sundkvist

Skolgångsbiträde                                      Camilla Lindh

Skolgångsbiträde                                     Helen Björklund-Ravald                

Gårdskarl                                                 Markus Edsvik                    050 4620 306 


Skolan, lärarrummet                                                                           040 1968 700

Skolhälsovårdare, Peggy Ljungberg                                                     040 4892 307

Skolkurator, Sonja Enkvist-Nyman ( åk 6)                                           050 3030 529

Skolkurator Sanna Knutar   ( åk 1-5)

Skolpsykolog                   , Erica Ivars

 

Föräldrarnas ”kom ihåg-lista”

Meddela skolan ifall ert barn är sjukt. Gör det gärna i Wilma-programmet, eller via telefon.

Meddela skolan i god tid ifall ni planerat att vara borta, ex. semesterresa. Föräldrarna ansvarar i dylika fall för barnets undervisning. Ansök om ledigt via Wilma-programmet.

Eleven bör ha ändamålsenlig utrustning för gymnastikundervisningen d.v.s. inne- och utegymnastikkläder, inneskor eller tossor, skidutrustning, skridskor och hjälm.

Öva gärna hur eleven tryggast tar sig till skolan.

Vi uppmanar starkt föräldrarna att kräva av sina barn att de använder cykelhjälm. Lagen kräver cykelhjälm då man cyklar. Om eleven vill på skoltid åka med cykel till t ex tandläkare, tillåts det endast ifall cykelhjälm används.

Använd skolans parkering vid prästgårdssidan eller mot ishallen. Vi fredar den så kallade taxi-filen för yrkestrafikanterna.

Köldgräns för uteaktiviteter –15 grader. Det kan vara kallare på morgonen! Gränsen gäller vid tidpunkten för aktiviteten.

Finlands skolgårdar är rökfria zoner – ÄVEN UTOM SKOLTID!

 

Personalen på skolan arbetar enligt mottot RAMAR OCH KRAMAR. Begreppet beskriver i korthet grundtanken i det arbete skolans personal utför. För att skolåret ska bli riktigt bra, behöver vi dock hjälp. Vi hoppas på gott samarbete och en strävan mot samma mål tillsammans med er vårdnadshavare. Ta gärna kontakt med skolan då ni funderar på något. Om vi vill, så kan vi tillsammans göra åren som barnen går i Terjärv skola till en viktig och minnesvärd tid i deras liv. En tid då en god grund skapas, som barnen kan bygga sin framtid på.