Terjärv skolas läsårsplan

Innehållsförteckning

Värdegrund. 2

Verksamhetskultur 2

Syn på lärande. 3

Helhetsskapande undervisning och  mångvetenskapliga lärområden. 4

Timfördelning  och skolans prioritering. 4

Skoldagens struktur 5

Lektionstider och lunch. 5

Årskursernas arbetstider 2016-2017. 5

Morgonövervakning 2016-2017. 5

Skolskjutsarna. 6

Morgonsamlingar 6

Stödundervisning. 7

Elevkåren. 7

Klubbverksamhet 7

Samarbete och samplanering av verksamheten. 7

Terjärv skolas ordningsstadga 2016-2017. 9

Disciplin. 9

Fostrande samtal 9

Utvisning från klassrummet 10

Kvarsittning. 10

Skriftlig varning. 10

Avstängning för viss tid. 10

Elevvård i samband med disciplinära åtgärder eller tillrättavisning. 10

Elevens skyldighet att städa. 10

Ersättningsskyldighet 11

Ogjorda läxor 11

Ingripande vid mobbning under skolvägen. 11

Rätt att omhänderta föremål eller ämnen. 11

Rätt att granska elevens saker 11

Personalregister 11

Elevförteckning med årskurs och pojkar/flickor  (totalt 119 elever) 13

Användning av specialundervisningens timresurs. 14

Elevvård. 15

Gemensam elevvård. 15

Individuell elevvård. 16

Yrkesövergripande grupper leder arbetet 17

Styrgrupp för elevvården. 17

Skolornas elevvårdsgrupper 17

Elevvårdsgruppernas sammansättning: 18

Expertgrupper som tillsätts vid enskilda elevärenden. 18

Övriga grupper 18

Tystnadsplikt 19

Självbestämmanderätt inom elevhälsan. 19

Anvisningar för dokumentation. 21

Planer för elevvården. 22

Elevvårdsplan för Terjärv skola. 22

Gemensam elevvård och tillvägagångssätt 23

Ordnandet av individuell elevvård. 24

Samarbetet med eleverna och deras vårdnadshavare. 24

Genomförande och uppföljning av elevvårdsplanen. 25

Undervisning utanför skolan. 25

Bedömning och utvärdering. 25

Övrigt 26

Föräldrarnas ”kom ihåg-lista”. 26

 

1. Värdegrund

Alla elever är unika och har rätt till god undervisning

Varje barn är unikt och värdefullt i sig. Var och en har rätt att växa till sin fulla potential som människa och samhällsmedlem. I detta behöver eleven uppmuntran och individuellt stöd. Eleven behöver känna sig hörd och uppskattad i skolgemenskapen och få stöd för sitt lärande och välbefinnande. Det är viktigt att eleven får känna sig delaktig och få bidra till det gemensamma arbetet och välbefinnandet.

Varje elev har rätt till god undervisning och att lyckas i skolarbetet. I takt med att eleverna lär sig formar de sin identitet, människosyn, världsbild och världsåskådning samt sin plats i världen.

Samtidigt skapar eleverna en relation till sig själva, andra människor, samhället, naturen och olika kulturer. Den grundläggande utbildningen ska skapa möjligheter för livslångt lärande, som är en förutsättning för ett gott liv.

Vi ska föra värdegrundsdiskussioner tillsammans med eleverna och ge dem förutsättningar att känna igen och definiera värden och värderingar som de konfronteras med. Eleverna ska få stöd i att utveckla sin egen värdegrund. Gemensam reflektion kring värderingar i skolan och hemmen och det samarbete som bygger på denna bidrar till att trygga elevernas helhetsmässiga välbefinnande. Skolans personal ska bemöta hemmens olika religioner, åskådningar, traditioner samt hemmens olika syn på fostran med öppenhet och respekt för att skapa förutsättningar för konstruktiv kommunikation.

 Vi tror att varje barn har styrkor och det är vår uppgift som vuxna att hjälpa barnen att hitta sina starka sidor. Varje barn behöver en vuxen. Detta är grunden för arbetet i skolan.

 Verksamhetskultur

 Terjärv skola är en svenskspråkig skola, där undervisningsspråket är svenska och undervisningen följer Kronoby kommuns läroplan för grundskolan, som är uppgjord enligt utbildningsstyrelsens läroplanskriterier. Detta läsår har vi 114 elever i vår skola. I skolan arbetar åtta lärare och tre skolgångsbiträden. Övrig personal är skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog och gårdskarl. Maten tillreds av Fazer i vårdcentrets kök och städningen sköts av ISS.

 Vi tror att varje barn har styrkor och det är vår uppgift som vuxna att hjälpa barnen att hitta sina starka sidor. Varje barn behöver en vuxen. Detta är grunden för arbetet i skolan.

I vår skola vill vi:                

skapa en trygg vardag, där vi respekterar varandra

ge alla elever goda basfärdigheter i läsning, skrivning och räkning

utveckla eleven till en självständig individ med ansvarskänsla och tolerans

stärka elevens hembygdskänsla och miljömedvetenhet

betona ett gott tal- och skriftspråk

främja elevens hälsa och förstärka elevens grundkondition och motorik.

 

3.  Syn på lärande

 Grunden för de nationella läroplansgrunderna gällande inlärningssynen har förskjutits från att ha varit en individuell och social process där studieprocessen sker både självständigt, under lärarens handledning, tillsammans med andra och med läraren till att eleven har en mera aktiv roll. Eleven skall lära sig att ställa upp mål och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. Eleven skall även uppmuntras att reflektera över sina sätt att lära sig. 

 En elev som är medveten om och tar ansvar för sin lärprocess lär sig att handla allt mer självständigt. Lärprocessen och motivationen styrs av elevens intressen, värderingar, arbetssätt och känslor samt erfarenheter och uppfattningar om sig själv som lärande individ. Uppmuntrande respons stödjer lärandet och vidgar intresseområdena.

 I vår skola har eleven en aktiv roll i lärandet. Eleven skall ställa upp mål och lösa problem, både självständigt och tillsammans med andra.. Eleven använder språket, kroppen och olika sinnen i lärandet. Vi strävar till att lärandet sker i positiv anda.

 Lärandet sker individuellt, gemensamt, genom tankeverksamhet, planering, forskning och genom att utvärdera sitt arbete. Elevens vilja har stor betydelse för lärprocessen. Eleven ska också lära sig att beakta följderna av sitt arbete och hur det påverkar andra människor. Gemensamt lärande tränar elevens problemlösning samt förmåga att tänka kreativt och kritiskt och förstå varandras olikheter.

 Eleven utvecklar färdigheter som är grunden för målinriktat och livslångt lärande. Därför är det viktigt att fundera över hur man lär sig och använda de lärstilar som passar en bäst.

Målet är att eleven så småningom ska lära sig att ta mer ansvar, handla mera självständigt samt förutse och planera sitt eget lärande. Lärandet är en fortskridande process där nytt byggs på gammalt. Lärprocessen och motivationen styrs av elevens intressen, värderingar, arbetssätt, känslor, tidigare erfarenheter, självbild och självkänsla. Lärandet stöds genom uppmuntrande, mångsidig och realistisk respons, såväl i skolan som i hemmet och bland kamraterna.

 

4. Helhetsskapande undervisning och
mångvetenskapliga lärområden

 

I Terjärv skola genomsyras verksamheten under läsåret 2016-2017 av mottot

”Hemligheten med att få saker gjorda, är att agera!”

Kring denna mening byggs det upp olika mångvetenskapliga lärområden, där eleverna arbetar ämnesöverskridande och åldersintegrerat. I alla teman under läsåret poängteras elevens egen aktivitet.

 

5.   Timfördelning  och skolans prioritering

  

I Terjärv skola genomförs valfriheten enligt följande:

Åk 1: 1 vt bildkonst

Åk 2: Ingen valfrihet enligt Kronobys timfördelning

Åk 3: 1 vt gymnastik

Åk 4: 1 vt gymnastik, 1 vt slöjd, 1 vt bildkonst 1 vt musik

Åk 5: 1 vt slöjd och 1 vt gymnastik

Åk 6: 1 vt slöjd och 1 vt gymnastik

6.   Skoldagens struktur

Lektionstider och lunch

Lektion 1       08.10-08.55   (gemensam morgonsamling i festsalen på fredagar kl. 8.10)

Lektion 2       09.20-10.05

Lektion 3       10.05-10.50   Åk 1-3 äter lunch kl. 10.50 och åk 4-6 kl. 11.10.

Lektion 4       11.30-12.15   Åk 1 och 2 har 4h varje dag och avslutar dagen 12.15.

Lektion 5       12.35-13.20  

Lektion 6       13.25-14.10    

 

Årskursernas arbetstider 2016-2017

Alla börjar kl. 8.10                         Må                       Ti                          Ons                      To                         Fre

 

Slutar kl. 12.15                               åk 1,2,3               åk 1,2,3               åk 1,2,4,6            åk 1,2,3,5            alla

                                                          (udda                   (udda

                                                          vecka åk 3)         vecka åk 4)                                                                  

 

Slutar kl. 14.10  åk 4-6                  åk 5,6                  åk 3,5                  åk 4,6

                                                          (jämn                   (jämn
                                                          vecka åk 3)         vecka åk 4)        

  

Skolskjutsarna

Trafikanter som sköter skolskjutsarna är:

Mikael Johansson               050 3307448

Ronny Knutar                      0400 770456

Mikael Sandberg                0400 316262 (endast morgontur)

Dahls bussar                       050 3396502 (Jonas Dahl)

 Kronoby kommun ordnar skolskjuts för elever inom den grundläggande utbildningen till skolan om en elev i förskola eller i åk 1-2 har en skolväg som är tre (3 km) eller mera och om en elev i åk 3-9 har en skolväg som är fem (5 km) eller mera eller om vägen anses farlig (gäller åk 1-6).

 Transporten hem startar tio minuter efter dagens sista lektion. Gratis skolskjuts ordnas enbart till den skola, som eleven enligt bildningsnämndens beslut har antagits till. Vid eventuellt skolbyte bekostas skjutsen av elevens föräldrar.

Med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens utslag om rätt till skjuts till två adresser har kommunen fattat beslut att följa utslaget:

Eleven/förskolbarnet har endast en adress i befolkningsregistret. Kommunen är enligt högsta Förvaltningsdomstolen inte skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts p.g.a. de boendearrangemang ett barn berörs av som följd av föräldrarnas skilsmässa. Beslutet betyder att skolskjutsen beviljas endast till den adress som finns i befolkningsregistret.

En elev som antas till en annan skola än närskola har inte rätt till avgiftsfri skolskjuts eller skjutsningsbidrag.

Elev som flyttar under läsåret inom kommunen eller utanför kommunen har rätt att gå läsåret till slut i den skolan där eleven inledde läsåret, förutsatt att vårdnadshavarna svarar för kostnaderna för skolresorna.

Om vårdnadshavarna vill byta skola under skolåret ska mottagande och avgivande skolas rektor höras. Vid ett skolbyte svarar vårdnadshavarna för kostnaderna för skolresorna.

Eleverna kan vid vissa stickvägar uppmanas att ta sig ut till närmaste större väg eller till en hållplats. Minimigränsen för att eleverna skall hämtas från huvudvägarna är 2 km i åk 1-6 och 3 km i åk 7-9 och gymnasiet. Det är praktiskt omöjligt att skolskjutsarna skall hämta alla elever från trappan. Kommunens står inte för skjutskostnader för elever som är med i eftermiddagsverksamhet.


Skjutsar till daghem och förskola faktureras enligt fastställd avgift.

Om det finns rum i taxibilarna och bussarna kan alla andra skolelever åka med på alla rutter och på alla sträckor. Förutsättningen är att man köper kommunens skolbiljett. Biljetterna finns att köpas på kommunbyråerna och på skolan, och kostar för tillfället 2 € /resa 1-12 km. Köp av enstaka biljetter för tillfälligt bruk kan göras på skolorna.

Dahls bussar är alla normala turbussar och skall betjäna även andra än skolelever. Normalprissatt biljett kan då köpas direkt av chauffören. Trafikidkaren är inte skyldig att ta med en passagerare som inte har giltig biljett.

 

Morgonsamlingar

Varje barn är unikt och värdefullt i sig. Skolans verksamhet grundar sig på respekt för liv och mänskliga rättigheter. Jämlikhet och en allmän princip om alla människors lika värde är ett centralt mål. Undervisningen ska främja ekonomisk, social och regional jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Undervisningen ska vara religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Skolan och undervisningen får inte användas som kanal för kommersiell påverkan.


Eleverna ska handledas att lära sig att se saker utifrån andra människors livssituationer och förhållanden. Att lära sig tillsammans över språk-, kultur-, religions- och livsåskådningsgränserna skapar förutsättningar för genuin kommunikation och gemenskap. Den grundläggande utbildningen ska ge en grund för ett världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga rättigheterna och som sporrar till positiva förändringar.

 
Vår skola:

Varje skoldag inleds med att lärare- och elever hälsar på varandra och har en kort gemensam stund av diskussion innan det egentliga skolarbetet påbörjas. Klassläraren formar klassens egna rutiner hur skoldagen inleds. På fredagar samlas alla årskurser till en gemensam morgonsamling. Samlingen hålls utomhus eller inomhus. Till samlingen har någon av lärarna förberett en kort gemensam inledning på dagen. Programmet kan bestå av textläsning, musikinslag, elevuppträdanden o s v. Budskapet under morgonsamlingarna är enligt skolans värdegrund, d v s alla människors lika värde poängteras. Frivilligheten gällande religiösa inslag bemöts med öppenhet och diskussion. Kristna religiösa traditioner, såsom jul, påsk, psalmer o s v, beaktas. Terjärv församling kan besöka skolans morgonsamlingar, men vårdnadshavarnas önskemål gällande elevens deltagande i dessa samlingar beaktas. Vårdnadshavaren behöver dock i så fall kontakta skolan och uttrycka sitt önskemål. Grundregeln är att i fall man tillhör en kristen församling, så deltar man i morgonsamlingarna. Även alla elever med annan övertygelse har rätten att delta även i de morgonsamlingar där kristna traditioner behandlas. 


Morgonsamlingarna är dock i sin grund icke-uteslutande, och undervisningen som ges där är huvudsakligen allmänna etiska och moraliska regler. Viktigt är känslan av delaktighet elever och personal mellan. Samlingarna har ofta även ett informativt syfte. Aktuella ärenden behandlas tillsammans med hela elevkåren och personalen samtidigt.  

 

Stödundervisning

Kan gälla alla elever sporadiskt ifall eleven har kunskapsluckor i något ämne. Stödundervisningen kan ges även under själva skoldagen eller efter den ordinära skoldagen. Stödundervisningen tilldelas ingen egen timresurs, utan alla elever som tillfälligt har svårigheter med inlärningen har rätt att få stödundervisning.

 

Elevkåren

Från varje årskurs röstar eleverna fram en flicka och en pojke. Dessa elever är elevkårens styrelse. Elevkåren samlas minst en gång per månad, för att diskutera olika ärenden tillsammans med en av skolans lärare. Lärarna informerar elevkåren om aktuella ärenden och via elevkårens styrelse kan eleverna få sin röst hörd hos skolans personal. Elevkårens styrelsemedlemmar informerar sina klasskamrater om det som diskuterats under mötena.

 

Klubbverksamhet

Terjärv skola samarbetar med Wau! r.f. Under udda veckor ordnar Wau! en gymnastiklektion för åk 3-4 och en egen lektion för åk 5-6. Under vårterminen ordnas klubb för löpträning, vars mål är stafettkarnevalen. I skolans lokaliteter ordnar även 4H verksamhet, oftast på fredagar genast efter skoldagens slut. Församlingens barnkör övar dagtid i skolan, på torsdagar, genast efter skoldagen.

 

Samarbete och samplanering av verksamheten

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska undervisningen genomföras i samarbete med

hemmen. Genom samarbetet stöds undervisningen och fostran så att varje elev får undervisning, handledning och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov. Vårdnadshavarnas delaktighet i skolarbetet är en central del av skolans verksamhetskultur. Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet.

 Vårdnadshavaren har det primära ansvaret för sitt barns fostran. Vårdnadshavaren ska också

se till att läroplikten fullgörs. Skolan ska stödja hemmens fostrande uppgift och svara för elevens undervisning och fostran i skolan. Utbildningsanordnaren ansvarar för att utveckla förutsättningarna för samarbete mellan hem och skola. Utgångspunkter för samarbetet är förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt. För att kunna uppfylla sin fostrande uppgift, måste vårdnadshavarna få information om hur deras barns lärande och växande framskrider och om eventuell frånvaro.

 Centrala frågor som gäller undervisningen, till exempel läroplanen, målen för lärandet, lärmiljöer och arbetssätt, stöd för lärandet och elevvård, bedömning och betyg samt om val i samband med studierna och om olika evenemang under läsåret ska diskuteras med vårdnadshavarna.

 

Samarbete inom personalen

Ett gott samarbete inom personalen bidrar till att målen för undervisning och fostran ska uppnås. Skolarbetet ska ordnas på ett ändamålsenligt och flexibelt sätt genom samarbete och arbetsfördelning. Lärarna har gemensamma möten, där skolans verksamhet planeras och undervisningen förbereds. Samarbete mellan vuxna, såsom kompanjonlärarskap, ger också eleverna en bild av skolan som en lärande organisation.

 

Samarbete vid stadieövergångar

Särskilt viktigt är samarbetet vid övergångarna mellan skolstadierna och vid planering och genomförande av stöd för lärande och skolgång. Personalen vid Terjärv skola för samarbete med förskolan Daggkåpan och Ådalens skola vid stadieövergångarna.  Specialläraren har en viktig uppgift i detta samarbete.

 

Samarbete med vårdnadshavarna

Vårdnadshavarna ska ges möjlighet att tillsammans med skolans personal och elever bekantasig med skolans vardag och att delta i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av målen för skolans verksamhet och fostrande arbete. En gemensam diskussion om värderingar lägger grund för ett gemensamt fostringsarbete.

 

Samarbetet mellan hem och skola främjar också kontakten vårdnadshavarna emellan och lägger grund för föräldraföreningsverksamhet. Nätverk bland föräldrarna och gemensamma aktiviteter stärker gemenskapen och stödjer lärarnas och skolans arbete. I Kronoby har alla skolor en egen Hem- och skolaförening som befrämjar samarbetet mellan hemmet och skolan.

 

Föräldramöten hålls i de olika klasserna enligt klasslärarens läsårsplanering. Minst ett gemensamt föräldramöte ordnas för skolans samtliga föräldrar under läsåret. Kontakten hem/skola bör vara så bra att tröskeln är låg för att ta kontakt, i båda riktningarna. Wilma-programmet används som främsta kommunikationskanal.

 

Föräldraföreningens styrelse samlas regelbundet. Siv Grahn är lärarrepresentant i HoS-styrelsen fram till föreningens årsmöte i oktober 2016. Årsmötet väljer ny styrelse och Siv Pajunen kommer att vara lärarrepresentant ett år framöver.

 

Elevens delaktighet

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska skolan ha en elevkår som består av skolans elever. Elevkåren och dess organ har som uppgift att främja samarbetet mellan eleverna och öka elevernas påverkningsmöjligheter och delaktighet. Elevkåren ska sporra eleverna att framföra sina åsikter, att vara aktiva och påverka egna och gemensamma ärenden. Elevkåren, liksom andra strukturer och verksamhetssätt som stödjer delaktighet i skolan och kommunen, erbjuder möjligheter att träna demokrati i praktiken.

 

Eleverna i årskurs fem fungerar som faddrar för eleverna i årskurs ett. Fadderverksamheten fortgår tills eleven slutar årskurs två.

 

7. Terjärv skolas ordningsstadga 2016-2017


Syftet med skolans ordningsstadga är att främja ordning, trygghet och trivsel i skolan. Reglerna gäller under skoltid, både på skolområdet och i skolans verksamhet utanför skolans område. Till skoltid räknas även tiden strax innan skoldagen och genast efter skoldagens slut. Alla elever informeras årligen var skolområdet slutar.

 Eleven har rätt till en likvärdig och jämlik behandling och en personlig frihet och integritet. Eleven har rätt till en undervisning som är avgiftsfri. Även måltiden är avgiftsfri. Studiemiljön skall vara trygg och eleven skall kunna känna sig delaktig i skolan. Eleven har rätt till hälsovård vid olycksfall, hen har rätt till stöd för skolgång och lärande samt rätt till elevvård.

En elev är skyldig att delta i undervisningen tills läroplikten är genomförd. Frånvaro kräver tillstånd. Eleven är skyldig att utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt. Ett gott uppförande är grundläggande för skolans verksamhet. I skolan är elevens trygghet, trivsel och ostörda studier nyckelfaktorer.

 

Disciplin

Lagen om grundläggande utbildning förpliktar utbildningsanordnaren att i samband med läroplanen utarbeta en plan och anvisningar om användningen av fostrande samtal och disciplinära åtgärder och förfaringssätt. Syftet med planen är att se till att förfaringssätten är lagliga och enhetliga och att eleverna behandlas jämlikt. Planen bidrar också till att skolans ordningsregler följs.

I skolan följer vi ordningsregler som grundar sig på lagen. En elev ska utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt. Skolan är skyldig att vidta åtgärder om en elev inte följer dessa regler. En lärare eller rektor kan bland annat ta till följande disciplinära åtgärder.

Diskussion med eleven.

 

Fostrande samtal

Beslut om fostrande samtal görs av lärare eller rektor. Ett fostrande samtal hålls i högst två timmar och kan användas som första åtgärd då en elev

stör undervisningen eller bryter mot reglerna i skolan

gör sig skyldig till fusk

behandlar andra elever eller skolans personal respektlöst eller på annat sätt kränker människovärdet

Samtal kan hållas under skoldagen. Samtal utanför skoltid registreras i Wilma. Elevens vårdnadshavare informeras om samtalet och kan ges möjlighet att delta i detta.

Vid ett fostrande samtal

-          går man igenom orsaken till samtalet

-          utreds orsakerna till uppförandet

-          utreds vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra elevens uppförande

 

Utvisning från klassrummet

Om eleven uppträder störande trots lärarens fostrande uppmaningar, kan läraren säga till eleven att lämna klassrummet till given plats under uppsikt. Lyder en elev inte uppmaningen att avlägsna sig har rektorn eller läraren rätt att avlägsna eleven från klassrummet med sådana maktmedel som är nödvändiga. Det är förbjudet att använda maktmedelsredskap. Om läraren eller rektorn använt sig av maktmedel ska hen lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till utbildningsanordnaren. En elev kan förvägras rätt att delta i undervisningen:

-          om det finns risk att en annan elev eller personal i skolan blir lidande av elevens våldsamma eller hotfulla uppförande

-          om undervisningen försvåras orimligt mycket pga. elevens störande uppförande

Läraren kan också ge eleven i uppgift att göra hemuppgifter eller tilldela kvarsittning.

 

Kvarsittning

Kvarsittning kan ges åt en elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk. Kvarsittningen kan vara högst två timmar lång. Innan en elev ges kvarsittning ska den förseelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras och annan behövlig utredning skaffas. Hens vårdnadshavare skall ges tillfälle att bli hörd. Den som besluter om kvarsittning dokumenterar den i Wilma. Kvarsittningen övervakas och verkställs så fort som möjligt efter det inträffade. Skolskjutsar skall ordnas vid behov. Vårdnadshavarna kallas till skolan för diskussion

 

Skriftlig varning

En elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk kan alternativt till kvarsittning ges en skriftlig varning. Innan en elev ges en skriftlig varning ska den förseelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras och annan behövlig utredning skaffas. Hens vårdnadshavare skall ges tillfälle att bli hörd. Skriftlig varning är ett disciplinärt straff, som utfärdas av rektor.

 

Avstängning för viss tid

Före en avstängning ska den förseelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras och annan behövlig utredning skaffas. Hens vårdnadshavare skall ges tillfälle att bli hörd. Avstängning är ett disciplinärt straff. Bildningsnämndens svenska sektion besluter om avstängning för högst tre månader. Utbildningsanordnaren ska ordna undervisning så att den elev som avstängts inte blir efter i de framsteg hens årskurs eller klass gör. För den avstängda eleven utarbetas en individuell plan för undervisning och inlärning utifrån läroplanen. Vid behov skall socialvården underrättas om avstängningen.

 

Elevvård i samband med disciplinära åtgärder eller tillrättavisning

Utbildningsanordnaren skall se till att nödvändig elevvård ordnas för en elev som tilldelats ett disciplinärt straff (skriftlig varning och avstängning). Detta gäller även elever som förvägrats rätt att delta i undervisning för resten av lektionen eller skoldagen.

Elevens skyldighet att städa

En lärare eller rektor kan av pedagogiska skäl bestämma att en elev skall rengöra eller ordna upp den egendom eller de utrymmen som eleven smutsat ned eller skapat oreda i. Detta förutsatt att man med säkerhet vet vem som avsiktligt eller av oaktsamhet utfört gärningen. Uppgiften skall utföras under övervakning och den får inte vara farlig eller tung för eleven med beaktande av elevens ålder och utvecklingsnivå. Det får inte ta mer än två timmar att utföra uppgiften och eleven får inte utebli från undervisningen för att utföra den. Elevens vårdnadshavare informeras om straffet.

Ersättningsskyldighet

En elev är skyldig att ersätta den skada hen orsakat. Skador skall anmälas till elevens vårdnadshavare.

 

Ogjorda läxor

En elev som försummat sina läxor kan uppmanas att efter skoldagens slut under högst en timme utföra sina uppgifter under övervakning. Beslutet fattas av läraren och dokumenteras i Wilma.

 

Ingripande vid mobbning under skolvägen

Skolan kan inte utdela straff för mobbning som skett på skolvägen. Om det förekommit trakasserier, mobbning eller våld på skolvägen är skolan skyldig att underrätta vårdnadshavarna.

 

Rätt att omhänderta föremål eller ämnen

Rektor eller lärare har rätt att under skoldagen frånta en elev ett förbjudet föremål eller ämne som stör undervisningen eller inlärningen. Om eleven gör motstånd som förhindrar omhändertagandet av föremålet har lärare eller rektor rätt att ta till sådana maktmedel som situationen kräver. Rätten att använda maktmedel gäller enbart då det handlar om föremål eller ämnen som äventyrar elevens eller andras säkerhet eller stör undervisningen och inlärningen. Maktmedelredskap får inte användas vid omhändertagande av föremål eller ämnen.

 

Rätt att granska elevens saker

Då det är uppenbart att en elev innehar förbjudet föremål eller ämne har skolans lärare eller rektor rätt att under arbetsdagen granska de saker som en elev har med sig. Även elevens kläder och förvaringsutrymmen kan granskas för omhändertagande av ett förbjudet föremål eller ämne som äventyrar någons säkerhet. Eleven ska meddelas orsaken till granskningen innan den utförs och granskningen får utföras endast av en person av samma kön. Förutom den person som utför granskningen skall även en annan ur skolans personal närvara. På elevens begäran ska en person som eleven utser närvara vid granskningen, om denna person är tillgänglig. Ifall omhändertagningen av föremålet eller ämnet är brådskande med tanke på säkerheten är avvikelser i tillvägagångssättet möjliga. Föremål och ämnen som omhändertagits ska överlämnas till eleven efter lektionens slut eller senast vid skoldagens slut. Farliga föremål och ämnen ska omedelbart överlämnas till polisen.

De åtgärder som krävs vid omhändertagande skall genomföras på ett så säkert sätt som möjligt och inte ingripa i elevens integritet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att trygga säkerheten.

Åtgärder för genomförande av granskning ska planeras i skolorna och anvisningar ska delges personalen.

8.  Personalregister

Åk 1                                                          Eivor Hansén

Åk 2                                                          Annika Albäck

Åk 3                                                          Siv Pajunen

Åk 4                                                          Siv Grahn

Åk 5                                                          Markus Henriksson, t.f rektor (1.1-30.6.2016) 040 7142182

Åk 6                                                          Niklas Pajunen

 

t.f speciallärare                                        Sami Grannabba                 040 7142 189                     
(Speciallärare Sofia Nylund är tjänstledig)

Förberedande undervisning                     Emma Mether

Skolgångsbiträde                                      Camilla Lindh

Skolgångsbiträde                                     Karola Byskata

Skolgångsbiträde                                      Eva Björklund

Skolgångsbiträde                                      Johanna Berg                     

Gårdskarl                                                 Markus Edsvik                    050 4620 306 


Skolan, lärarrummet                                                                           040 1968 700

Skolhälsovårdare, Peggy Ljungberg                                                     040 4892 307

Skolkurator, Sonja Enkvist-Nyman                                                      050 3030 529

Skolpsykolog                   , Erica Ivars

  

9.   Elevförteckning med årskurs och pojkar/flickor
(totalt 114 elever+5 elever inom förberedande undervisningen=119 totalt)

Åk 1, 23 elever

Lärare: Hansén Eivor och timlärare Nykänen Jennie
Abed Rabuh Ghadir Abed Rabuh Hazar Ahlholm Sebastian Ahlsved Måns Bodbacka Emil Ekblad Melker Forsén Molly Granbacka Daniel Granbacka Tony Grannabba Elvin Hänninen Oiva Hästbacka Elton Laasasenaho Vera Lindgren Jesper Nygård Valter Raad Haitham Storbacka Magdalena Särs Johannes Söderbacka Eric Tuomela Isa Vesala Viktor Vidjeskog Ivar

Åk 2, 16 elever

Lärare: Albäck Annika
Alzobe, Aya Backman Max Bergdal Ellen Björk Tyra Bodbacka Hugo Broberg Olivia Edsvik Jakob Granholm Fanny Kaitajärvi Noelle Kroksjö Alex Laxström Romeo Pitkälampi Ada Skullbacka Oliver Tubaon Maja Viiperi Anni Widjeskog Maja

Åk 3, 17 elever

Lärare: Pajunen Siv
Abed Rabuh Hadil Bodbacka Theo Broberg Linus Dahlvik Eliel Forsén Novalie Granbacka Emma Granbacka Mici Granholm Minéa Grannabba Elias Hästbacka Elliot Hästbacka Niko Kaitajärvi Jakob Nykänen Nico Rantala Romeo Sandström André Särs Elin Widjeskog Ruben

Åk 4, 18 elever

Lärare: Grahn Siv
Backman Moa Bergdal Ida Bexar Emma Byskata Abigail Ciornei Andrei Forsbacka Ellen Granbacka Aada Granholm Anton Granholm Frank Granholm Max Högnabba Leonard Kaitajärvi Casper Kaitajärvi Melvin Lehtikangas Ella-Maija Rantahalvari Henri Renlund Oskar Skullbacka Jeanette Storbacka Hanna

Åk5, 17 elever

Lärare: Henriksson Markus
Bexar Jonatan Enlund Dennis Fagernäs Harri Forsander Joel Grahn Amanda Hästbacka Eeli Lindh Jonatan Lyts Alex Rantala Roope Ravall Noah Somero Gabriela Storbacka Emma Storrank Benjamin Söderbacka Lucas Vesala Erica Viiperi Sara Österbacka Eva-Lotta

Åk 6, 23 elever

Lärare: Pajunen Niklas
Ahlsved Artur Albäck Adam Albäck Isak Byskata Xedrick Dahlvik Sandra Flöjt Vilma Granvik Janina Grönqvist Aron Haapala Matias Hansson Anton Hästbacka Emil Kattilakoski Johanna Lindgren Rasmus Nabbvik Alfred Renlund Julia Skullbacka Alexander Somero Julia Storbacka Madeleine Sågfors Sandra Tikkanen Niklas Uusitalo Simon Vidjeskog Isak Zdravkova-Ilkova Alisa

 

Användning av specialundervisningens timresurs

ÅRSKLOCKA FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN

 

Månad

Åk 1-4

Åk 5-6

Augusti

- Åk 1:   Kartläggning av språklig medvetenhet (FONOLEK) och bokstavskännedom   (läsning).

- Åk 2:   Skrivtest, lästest H4.

- Åk 3-4:   Läskedjor.

                                                                                           

 

September

- Planering   och träffar kring IP-planer tillsammans med föräldrar och klasslärare.

-   Föräldramöte på förskolan.

                        

Åk 5-6:   Läskedjor och/eller skrivtest

                                          

Oktober

 

 

November

Läsförståelseprojekt

Läsförståelseprojekt

December

 

 

Januari

Info om   överförda barn till åk 1 (=förlängd läroplikt).

 

Info om   överförda elever till åk 7.

Februari

 

 

Mars

- Info om   alla blivande ettor

- Möte om   resursbehov inför nästa läsår.

- Info om   alla blivande sjuor

- Möte om   resursbehov inför nästa läsår.

April

- Samarbete   inför stadieövergångar.

- HAB möten

-   Utvärdering av IP-planerna tillsammans med föräldrarna.

- Åk 1:   Kartläggning av skrivning och läsning.

- Åk 2-4:   skrivprov

 

                        

- Samarbete   inför stadieövergångar.

- Åk 5-6:   Skrivprov

Maj

-   Förskolekartläggningen till skolan.

- Besök   till förskolan.

 

 

 

 

Specialundervisningens timresurs är 20 timmar. Specialläraren Sami Grannabba arbetar ibland som kompanjonlärare i klasserna och ibland i specialundervisningens egna utrymmen, med en mindre grupp elever. Specialläraren stöder och handleder klasslärarna i specialpedagogiska frågor.

 

11.  Elevvård

I enlighet med läroplansgrunderna används i denna plan begreppen ELEVVÅRD (i stället för lagstiftningens begrepp elevhälsa), ELEV (i stället för studerande) och SKOLA (i stället för läroanstalt)

 

Elevvården har blivit en allt viktigare del av skolans kärnverksamhet i takt med att uppväxtmiljön och skolans verksamhetsmiljö förändras. Elevvårdsarbetet ska utgå från barnets bästa.

 

Eleven har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att eleven ska kunna delta i undervisningen. Elevvård innebär att främja och upprätthålla

elevens studieframgång

elevens goda psykiska och fysiska hälsa samt sociala välbefinnande

verksamhet som ökar förutsättningar för dessa i skolan

 

Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stöder hela skolan. Utöver det har eleven också lagstadgad rätt till individuell elevvård.

 

Elevvårdsarbetet ska grunda sig på ett respektfullt förhållningssätt till eleven och vårdnadshavaren och värna om deras delaktighet.

 

Elevvården ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet. Elevvården ska genomföras i samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare med hänsyn till elevens ålder. Vid behov ska man också samarbeta med andra aktörer.

 

Elevvården i skolan hör till alla som arbetar i skolgemenskapen och alla som ansvarar för elevvårdstjänsterna. Skolans personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet i skolgemenskapen. Till elevvårdstjänsterna hör psykolog- och kuratorstjänster samt skolhälsovårdstjänster. Dessa experters uppgifter berör både individen, gemenskapen och samarbetet. Tjänsterna ska vara lätt tillgängliga för eleverna och vårdnadshavarna. Tjänsterna ska ordnas inom lagstadgad tid.

 Eleverna och deras vårdnadshavare ska informeras om den elevvård som finns att tillgå och anvisas att söka de elevvårdstjänster som de behöver. Elevens och vårdnadshavarens delaktighet i elevvården, systematiskt samarbete och information om elevvården ökar kännedomen om elevvården och sänker tröskeln till att anlita tjänsterna.

 Att personalen inom olika yrkesgrupper konsulterar varandra är en viktig arbetsmetod inom elevvården.

 

Målen, uppdragen och principerna för genomförandet av elevvården ska utgöra en sammanhängande helhet från förskoleundervisningen till utbildningen på andra stadiet. Kommunikationen mellan de olika utbildningsstadierna är viktig. Enhetliga förfaringssätt stödjer elevens hälsa, välbefinnande och lärande i de olika utvecklingsstadierna.

 

Gemensam elevvård

 Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och elevgrupperna. Dessutom ska men se till att skolmiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder.

 Eleverna och vårdnadshavarna ska vara delaktiga och få sin röst hörd i frågor som gäller den gemensamma elevvården. Elevvården skapar förutsättningar för samhörighet, omsorg och öppen växelverkan i skolan. Förfaringssätt som ökar delaktigheten hjälper också till att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede och ordna det stöd som behövs.

 Eleven har rätt till en trygg studiemiljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Utgångspunkten för ordnandet av undervisningen är att garantera elevernas och personalens säkerhet i alla situationer. En lugn atmosfär främjar arbetsron.

  

Individuell elevvård

 Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven samt yrkesövergripande elevvård som gäller en enskild elev. De omfattande hälsoundersökningar som genomförs inom skolhälsovården och andra återkommande kontroller är en del av den individuella elevvården. Sammanställningarna av dem ger information som också kan användas inom den gemensamma elevvården.

 Målet med den individuella elevvården är att följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande som helhet. Det är också viktigt att garantera tidigt stöd och förebygga problem. Elevernas individuella förutsättningar, resurser och behov ska beaktas både när elevvårdsstödet planeras och i skolans vardag.

 Individuell elevvård (åtminstone då det handlar om individuell elevhälsa, dvs. ärenden som gäller det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet) förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Elevens delaktighet, egna önskemål och åsikter om åtgärder och lösningar som gäller honom eller henne ska beaktas enligt elevens ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar. Växelverkan ska vara öppen och präglas av respekt och konfidentialitet. Arbetet ska ordnas så att eleven upplever situationen som rofylld och att han/hon får sin röst hörd. Bestämmelser om sekretess och överlämnande av uppgifter ska följas i elevvårdsarbetet.

 En elev har rätt till personligt samtal med kurator eller psykolog inom sju arbetsdagar efter begäran, i brådskande fall samma eller följande dag. Det ska även vara möjligt att vid behov besöka hälsovårdaren utan tidsbeställning. I övrigt gäller den normala vårdgarantin.

Yrkesövergripande grupper leder arbetet

   

Styrgrupp för elevvården

en styrgrupp för hela kommunen

utses av bildningsnämnden

representanter från olika sektorer och förvaltningar

ansvarar för planering, utveckling och utvärdering av utbildningsanordnarens elevvård som helhet.

Sammansättning:

bildningschef, sammankallare

dagvårdschef

representant för Kronoby socialservice

representant för Kronoby hälsovård

ansvarig kurator

skolpsykolog

koordinerande speciallärare

gruppen utser inom sig ordförande och sekreterare, första mötet under hösten

 

Skolornas elevvårdsgrupper 

ansvarar för den gemensamma elevvården i skolan

behandlar inga ärenden gällande enskilda elever

ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av elevvården vid skolan, t.ex. värdegrundsdiskussioner och konkreta aktiviteter med kiva skola, rastaktiviteter, temadagar, mm. ansvarar för uppdatering av ordningsregler, regler för frånvaro, drog-, mobbnings-, säkerhets- och krisplaner

ansvarar för den skolspecifika elevvårdsplanen i arbetsplanen i samarbete med elever och vårdnadshavare

 

sammanträder vid höstterminens början (inom september) och gör då upp tidtabell för läsåret.

dokumenterar arbetet i form av offentliga mötesprotokoll (se kap. 6.4.6)

  

Elevvårdsgruppernas sammansättning:

Åk 1-6: Rektor (leder och sammankallar), hälsovårdare, skolkurator, psykolog, speciallärare. Kan vid behov höra experter och andra samarbetspartners.

Åk 7-9: Vicerektor (leder och sammankallar), rektor, hälsovårdare, skolkurator, studiehandledare, speciallärare. Kan vid behov höra experter, elevkårsrepresentanter och andra samarbetspartners

 

Expertgrupper som tillsätts vid enskilda elevärenden

ansvarar för den individuella elevvård som hör till elevhälsan (fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande)

utreder stödbehovet och hur elevhälsotjänster ska ordnas för en enskild elev

tillsätts vid behov och vid samtycke

kan bestå av 2-3 personer, sammansättningen kan variera (t.ex. skolkurator, skolpsykolog, skolhälsovårdare, lärare, speciallärare, studiehandledare)

varje expertgrupp ska ha en ansvarsperson, som är ”den till vars expertis problemet huvudsakligen hör”

ansvarspersonen sammankallar och har ansvar för dokumentationen i elevhälsojournalen

(se bild nedan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild: Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet/Thomas Sundell

 

Övriga grupper

Yrkesövergripande grupper som ansvarar för individuellt inriktad elevvård gällande pedagogiska frågor i skolan hör inte till elevhälsan och omfattas inte av den nya lagen (rörande samtycke och dokumentation)

 

Pedagogisk stödgrupp

kan ha samma sammansättning som elevvårdsgruppen, men även bestå av en mindre yrkesövergripande grupp. Gruppen behandlar i huvudsak ordnandet av trestegsstödet och fungerar som bollplank för klassläraren vid klassgenomgångar.

samtycke krävs inte, men arbetet ska ske i samarbete med elev- och vårdnadshavare

dokumenterar arbetet i elevregistret (se kap. 6.4.6)

 

Kiva-team/antimobbningsarbete

förebygger, utreder och följer upp mobbning och trakasserier i skolan (enligt beskrivning i mobbningsplanen)

samtycke krävs inte, men arbetet ska ske i samarbete med elev- och vårdnadshavare

dokumenterar arbetet i elevregistret (se kap. 6.4.6)

Tystnadsplikt

 

Personalen inom undervisningssektorn är bunden av lagstiftningen gällande tystnadsplikt. Uppgifter som är sekretessbelagda är bland andra uppgifter som gäller elevernas och deras familjemedlemmars personliga förhållanden, till exempel levnadssätt, fritidssysselsättningar, familjeliv, politisk övertygelse, inom privatlivet uttalade åsikter och deltagande i föreningsverksamhet, samt uppgifter om den ekonomiska situationen, hälsotillståndet och handikapp.

 

Sekretessbelagda är uppgifter om att en elev fått intensifierat eller särskilt stöd, befriats från undervisning och de handlingar som hänför sig till dessa och de uppgifter som ingår i dem. Sekretessbelagda är också handlingar som gäller elevvården och de uppgifter som ingår i dem. Även resultat i psykologiska test av eleven eller lämplighetsprov samt elevens provprestationer är sekretessbelagda.

De betyg som ges eleven är offentliga, med undantag av verbal bedömning av elevens personliga egenskaper som undantagsvis kan ingå och som är sekretessbelagda.

Alla som arbetar med barn och unga har skyldighet att anmäla till de sociala myndigheterna om man misstänker att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa.

 

Trots sekretessbestämmelserna har de som deltar i anordnandet och genomförandet av individuell elevvård för en elev rätt att av varandra få och till varandra och den myndighet som ansvarar för elevvården lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för att den individuella elevvården ska kunna ordnas och genomföras. De har också rätt att få och till varandra, till elevens lärare, rektor och utbildningsanordnaren lämna ut information som är nödvändig för att elevens undervisning ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Den som lämnar ut information måste överväga om det handlar om information som är nödvändig för att garantera elevens eller de övriga elevernas säkerhet. Informationen kan till exempel gälla en sjukdom som eleven har som måste beaktas i undervisningssituationerna. Även om det finns en lagstadgad grund för att lämna ut information är det, med tanke på samarbetet och förtroendet, alltid bäst att i första hand be om elevens eller vårdnadshavarens samtycke för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter.

 

 

Självbestämmanderätt inom elevhälsan

 

Den individuellt inriktade elevhälsans insatser genomförs i samverkan med eleven och vårdnadshavarna. Samverkan betyder i praktiken samtycke, i regel muntligt. (Skriftligt samtycke krävs för att involvera utomstående i en expertgrupp och för att lämna ut uppgifter)

 

Samtycke behövs för samtliga delar av den individuellt inriktade elevhälsan (såväl enskild mottagning hos elevhälsopersonal som samarbete i en expertgrupp). Elevens åsikt ska beaktas ”i enlighet med hans eller hennes ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar” → i första hand är det eleven som ska samtycka. Det finns inga fasta åldersgränser, utan det beror på elevens psykosociala mognad och sakens natur inom elevhälsan och från fall till fall, gränsen går typiskt i årskurs 7-9. Bedömningen görs av en yrkesperson.

 

Vårdnadshavarna kan inte förbjuda en minderårig att anlita elevhälsotjänster. Eleven kan förbjuda att vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare deltar i behandlingen av ett elevhälsoärende eller får sekretessbelagda elevhälsoupplysningar om:

det finns vägande skäl med tanke på sakens natur

eleven förstår förbudets betydelse

det inte klart strider mot elevens egna intressen

 

Bedömningen av huruvida det strider mot elevens intressen görs av en yrkesperson inom elevhälsan.

 

Om vägran att samtycka leder till att förutsättningarna för en barnskyddsanmälan uppfylls ska en anmälan göras. Vägran till samtycke får inte automatiskt leda till en barnskyddsanmälan, elevhälsa är inte tvångshjälp.

 

Åtgärder i den pedagogiska stödgruppen och Kiva-teamet hör inte till elevhälsan och kräver inte samtycke, men sker i samarbete med elev och vårdnadshavare.

  

Anvisningar för dokumentation

 

Planer för elevvården

              

   
   

Välfärdsplan     för barn och unga

   

-              görs tillsammans med Karleby     stad och godkänns av kommunfullmäktige

   

-              gäller för fyra år

   

-              enligt Barnskyddslagens     § 12

   

 

   
   

         

   
   

Lokal     läroplan

   

-              I den lokala läroplanen     beskrivs elevvården i kommunen

   
   

         

   
   

Skolspecifika     elevvårdsplaner

   

-              ingår i skolans arbetsplan

   

-              ses över inom ett år efter det att välfärdsplanen uppdaterats

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevvårdsplan för Terjärv skola

 

Den skolspecifika elevvårdsplanen ska beskriva hur elevvården genomförs, utvärderas och utvecklas på de respektive skolorna. Elevvårdsplanen kan vara gemensam för två eller flera skolor.

 

Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster

 

Elevvårdstjänster och en uppskattning av det totala behovet av elevvård/skola:

 

Studerandevårds-tjänst

Nuläge

Behov

Fördelning

 gemensam + samarbete/individuell

Skolkurator

Skolkuratorn   finns i skolan enligt överenskommelse, i medeltal 1h/vecka

4h   /vecka

60/40

Skolpsykolog

Skolpsykologen   finns i skolan enligt överenskommelse, i medeltal 2h/vecka

5h/vecka

25/75

Skolhälsovård

 1 dag/vecka.   

Minst   en dag/vecka.

Möjlighet   att vid behov besöka hälsovårdaren utan tidsbeställning.

20/80

Skolläkare

Enligt   förordning, hälsogranskning av åk 1 och åk 5

 

 

 

 

 

Gemensam elevvård och tillvägagångssätt

 

För att planera och koordinera elevvården i Terjärv skola finns en elevvårdsgrupp. Denna grupp arbetar med den gemensamma elevvården i skolan. Elevvårdsgruppen för Terjärv skola består av följande medlemmar:

Tony Widjeskog, rektor leder och sammankallar gruppen

Sami Grannabba, sekreterare

Sonja Enkvist-Nyman, skolkurator

Peggy Ljungberg, skolhälsovårdare

Erica Ivars, skolpsykolog

Vid behov och vid särskilda möten kan t.ex. klasslärare, socialarbetare, föräldrarepresentant delta

 

Elevvårdsgruppens arbete beskrivs i årsklockan nedan.

 

 

 

 

 

 

Parallellt med elevvårdsgruppen finns en pedagogisk stödgrupp som handhar trestegsstödet och det pedagogiska arbetet i klasserna.

 

Vårdnadshavarna informeras om elevvården under regelbundna föräldramöten och ges även då möjlighet att diskutera ärenden som hör till elevvård. Information om elevvården finns även i Wilma och på skolans hemsida.

 

Alla lärare har ansvar för den gemensamma elevvården. Vid skolans konferenser ges tillfälle att initiera och diskutera ärenden som gäller skolans allmänna välbefinnande. För att elevvårdsarbetet ska fungera optimalt behövs ett brett samarbete även med utomstående parter. Samarbetspartners finns inom socialväsende, polis, familjerådgivning, specialsjukvården vid MÖCS osv. Elevvården har möjlighet att vid behov samarbeta med olika instanser och bjuda in sakkunniga att delta i elevvårdsarbetet på skolan.  Regelbunden fortbildning ordnas.

 

Förebyggande verksamhet i skolan är bl.a. Kiva-skola verksamheten, vänelevsverksamhet, olika evenemang som ordnas i skolan där vi-känsla skapas och eleverna lär känna varandra.

 

 

Elevvårdsgruppen ansvarar för att regelbundet uppdatera:

Plan för motarbetande av mobbning Bilaga

Räddningsplanen Bilaga

Beredskapsplanen för krissituationer i skolan Bilaga

 

Ordnandet av individuell elevvård

 

Till individuell elevvård hör skolhälsovård, psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande expertgrupper. Den individuella elevvården kan komplettera det allmänna, intensifierade och särskilda stödet eleven får. Elevvården ger nödvändig information som stöder de pedagogiska arrangemangen för den enskilde eleven. Specialläraren har en samordnarroll i detta samarbete.

Skolkuratorn besöker skolan regelbundet och vid behov för stödsamtal, grupper, lärarkonsultationer och expertgruppsmöten. Tyngdpunktsområdet är de äldre klasserna (4-6), gruppdynamik, mobbning, relationer och tonårsutmaningar samt förberedelse inför åk 7.

Skolpsykologen har sin mottagning på kommungården och tar där emot via tidsbeställning. Psykologen besöker skolan regelbundet för stödsamtal, lärarkonsultationer, expertgruppsmöten och för närvaro i de lägre klasserna. Tyngdpunktsområdet är de yngre klasserna (1-3) och inlärning.

Skolhälsovårdaren finns på skolan en dag i veckan. Vid behov är det möjlighet att under dessa dagar träffa skolhälsovårdaren utan tidsbeställning. Hälsoundersökning görs en gång årligen åt varje elev. I åk.1 och 5 görs så kallade omfattande hälsoundersökningar där eleverna också genomgår en läkarundersökning och vårdnadshavarna inbjuds att närvara vid undersökningarna. Skolhälsovårdaren informerar vid behov skolans personal om åtgärder som krävs vid vård, specialdiet eller medicinering.

Elevvårdspersonalen kan av varandra och till varandra ge information som är nödvändig för att ordna och genomföra elevvårdsinsatser. Elevvårdspersonalen kan hänvisa elever vidare till andra inom elevvården.

Lärarna kan konsultera elevvårdspersonalen och få stöd i problemsituationer. Om en lärare är orolig kring en elev får och ska denne föra ärendet vidare till elevvårdspersonalen. Detta görs om möjligt tillsammans med eleven och vårdnadshavaren.

När det finns behov av flera personers expertis för att planera, ordna stöd för enskild elev, grupp eller klass tillsätts en expertgrupp. Vårdnadshavarna och vid behov eleven måste ge sitt samtycke till att en expertgrupp tillsätts och kan själva delta i expertgruppen(för skriftligt samtycke se bilaga). 

 Expertgruppernas protokoll arkiveras i en elevhälsojournal. Den som ärendet i första hand tillhör sammankallar expertgruppen och dokumenterar. Varje skola utser en ansvarsperson för elevhälsojournalerna.

 

Samarbetet med eleverna och deras vårdnadshavare

 

Elevvården genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavarna och elever.  Information om elevvården finns på Wilma, skolans hemsida och ges på föräldramöten.

 

Den individuella elevvården berör eleven och vårdnadshavare. Då lärare eller personal känner oro för en elev, förs ärendet till elevvårdspersonalen. Fortsatta åtgärder och lösningar planeras i samarbete med eleven och vårdnadshavarna.

 

Lärarna kan konsultera elevvårdspersonalen och få stöd i problemsituationer.

 

Genomförande och uppföljning av elevvårdsplanen

 

Elevvårdsgruppen ansvarar för att regelbunden egenkontroll av elevvården genomförs. Den skolspecifika elevvårdsplanen utvärderas årligen genom diskussioner och tillgängliga undersökningsresultat under rektorns ledning. Den erhållna informationen ligger som grund för utveckling av skolans elevvård.

Bilagor

 

 

  • Plan för motarbetande av mobbning

 

  • Räddningsplanen

 

  • Beredskapsplanen för krissituationer      i skolan

 

  • Skriftligt samtycke

 

 

12. Undervisning utanför skolan


Lägerskola med övernattning

studiebesök till ortens företag

simhallsbesök, skiddagar, orienteringsdagar, friidrottsdagar, stafettkarneval, cykelutfärder

samarbete med köks-, städpersonal och vaktmästare

exkursioner till den omkringliggande terrängen

exkursioner eller utflykter/resor med övernattning

temadagar som medför utflykter och aktiviteter utomhus

skolans elever ges möjlighet att delta i olika idrottstävlingar för skolelever

biblioteksbesök

under gymnastiklektionerna har vi möjlighet att använda ishallen

aktiviteter i samarbete med andra skolor/skolstadier

 

 

13. Bedömning och utvärdering

 

Vårdnadshavarna får information om elevens studieprestationer vid föräldrakvarter/utvecklingssamtal, klassvisa föräldramöten eller genom reserverade telefontider.

i åk 1-4 utdelas betyg endast vid läsårsavslutningen. Under höstterminen har klassläraren utvecklingssamtal med föräldrarna. Utvecklingssamtalet dokumenteras. Vid läsårsavslutningen ges ett skriftligt betyg med verbal bedömning.

åk 5-6 ges ett betyg under höstterminen ett betyg vid läsårsavslutningen. Det första så kallade sifferbetyget får eleven vid läsårsavslutningen på årskurs 4. I åk 3-4 har klassläraren ett utvecklingssamtal med vårdnadshavarna under höstterminen. Utvecklingssamtalet dokumenteras. Eleven gör kontinuerligt egenutvärdering under lärarens ledning.

14. Övrigt 

 

Föräldrarnas ”kom ihåg-lista”

Meddela skolan ifall ert barn är sjukt. Gör det gärna i Wilma-programmet, eller via telefon.

Meddela skolan i god tid ifall ni planerat att vara borta, ex. semesterresa. Föräldrarna ansvarar i dylika fall för barnets undervisning. Ansök om ledigt via Wilma-programmet.

Eleven bör ha ändamålsenlig utrustning för gymnastikundervisningen d.v.s. inne- och utegymnastikkläder, inneskor eller tossor, skidutrustning, skridskor och hjälm.

Öva gärna hur eleven tryggast tar sig till skolan.

Vi uppmanar starkt föräldrarna att kräva av sina barn att de använder cykelhjälm. Lagen kräver cykelhjälm då man cyklar. Om eleven vill på skoltid åka med cykel till t ex tandläkare, tillåts det endast ifall cykelhjälm används.

Använd skolans parkering vid prästgårdssidan eller mot ishallen. Vi fredar den så kallade taxi-filen för yrkestrafikanterna.

Köldgräns för uteaktiviteter –15 grader. Det kan vara kallare på morgonen! Gränsen gäller vid tidpunkten för aktiviteten.

Finlands skolgårdar är rökfria zoner – ÄVEN UTOM SKOLTID!

 

Personalen på skolan arbetar enligt mottot RAMAR OCH KRAMAR. Begreppet beskriver i korthet grundtanken i det arbete skolans personal utför. För att skolåret ska bli riktigt bra, behöver vi dock hjälp. Vi hoppas på gott samarbete och en strävan mot samma mål tillsammans med er vårdnadshavare. Ta gärna kontakt med skolan då ni funderar på något. Om vi vill, så kan vi tillsammans göra åren som barnen går i Terjärv skola till en viktig och minnesvärd tid i deras liv. En tid då en god grund skapas, som barnen kan bygga sin framtid på.