Läroplan

Statsrådet utfärdade den 28 juni 2012 en förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen Statsrådets förordning 422/2012. Förordningen fastställer mål för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsundervisningen och undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen. I förordningen ingår också timfördelningen för den grundläggande utbildningen och en rad bestämmelser om bl.a. språkundervisning och särskilt stöd.

Utbildningsstyrelsen har, den 22 december 2014, fastställt nya grunder för läroplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läropliktiga. I grunderna för läroplanen fastställs centrala riktlinjer för skolans fostrings- och undervisningsarbete, som t.ex. skolans uppgift och grundläggande värderingar, lärmiljöer, verksamhetskultur och arbetssätt. I läroplansgrunderna finns också information om undervisningens innehåll och målen för läroämnena samt riktlinjer för t.ex. handledning, stöd, bedömning, elevvård och samarbete mellan hem och skola. Dessutom fastställs de allmänna målen för mångsidig kompetens.

Läroplansgrunderna bygger på den timfördelning som statsrådet fastställer. I statsrådets förordning ingår bestämmelserna om de allmänna riksomfattande målen för utbildningen och om hur timmarna fördelas mellan olika läroämnen och ämneshelheter.

Den nya läroplanen tas i bruk 1.8.2016 i fråga om årskurserna 1-6. Under det läsår som inleds 1.8.2016 undervisas dock i årskurs 6 i stället för omgivningslära biologi och geografi samt fysik och kemi i enlighet med statsrådets förordning 1435/2001. I fråga om årskurs 7 tas den ämnesvisa läroplanen i bruk 1.8.2017, i fråga om årskurs 8 1.8.2018 och i fråga om årskurs 9 1.8.2019. Den allmänna delen, d.v.s. kapitlen 1-12 tas i bruk i alla årskurser 1.8.2016 med undantag för de föreskrifter gällande slutbedömning och betyg som ingår i kapitel 6 och de föreskrifter gällande valfrihet i den grundläggande utbildningen som ingår i kapitel 12.

Syftet med de nya grunderna för förskoleundervisningens läroplan är att främja att en högklassig och enhetlig förskoleundervisning förverkligas i hela landet. Utgångspunkten för revideringen av grunderna är de utmaningar som förändringarna i barnens uppväxtmiljö och förskolans verksamhet ställer idag och i framtiden. Förskoleundervisningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran, där målen inom olika delområden är relaterade till varandra och formar grunden för verksamhetskulturen. Den nya läroplanen för förskoleundervisningen togs i bruk 1.8.2016.

Förskoleundervisningens läroplan

Läroplan för den grundläggande utbildningen