Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Målsättningen är att erbjuda kvalitativ god småbarnspedagogik och förskola i tidsenliga och trivsamma utrymmen. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska med tanke på barnets lärande bilda en konsekvent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.

Dagvårdsledare och daghemsföreståndare

Dagvårdsledarna är områdesansvariga inom respektive dagvårds och förskoleområde; Kronoby, Nedervetil och Terjärv. Ledarna beviljar platser inom småbarnspedagogik och förskola samt handhar de administrativa uppgifterna för familjedagvården, daghemmen och förskolan inom området.

Område Position Namn GSM Ansvarsområde
Kronoby Vik. Dagvårdsledare Anne-Mie Ranta 050 9130 854 Kvarnbo & Lilla My
Kronoby Daghemsföreståndare Magdalena Vattuaho 040 6415 986 Slottebo & Rävlyan
Nedervetil & Jeussen Dagvårdsledare Yvonne Rönnqvist 050 9130 853 1-6 åringar
Terjärv Dagvårdsledare Susanne Högkvist 050 9130 859 1-6 åringar
E-post: fornamn.efternamn @kronoby.fi