Information till vårdnadshavare

  • Meddela alltid vid frånvaro

  • Sjuka barn förs inte till vårdplatsen!

  • Upplys alltid personalen när barnet kommer och far hem

  • Lämpliga och märkta kläder för både inne- och utelek

  • Barnets vårdbehov skall meddelas åtminstone en vecka på förhand

  • Alla barn inom kommunal småbarnspedagogik olycksfallsförsäkrade

  • Ett fungerande samarbete mellan hemmet och vårdplatsen ger barnet trygghetskänsla och stöder föräldrarna i deras fostringsarbete. Samarbete skall vara en ömsesidig växelverkan mellan föräldrar och personal.

  • I vår kommun finns en ambulerande specialbarnträdgårdslärare. Hon arbetar för att stöda barnets utveckling, tillväxt och inlärning.

All personal har tystnadsplikt.

Information till vårdnadshavare