Plan för småbarnspedagogik

Kronoby kommun har år 2005-2006 utarbetat sin egen plan för småbarnspedagogik utgående från Grunderna för planen för småbarnspedagogik, som arbetats fram av Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, d.v.s. Stakes. Syftet med dessa riktlinjer är att forma småbarnspedagogiken så att den sker på samma grunder i hela landet, att styra den innehållsmässiga utvecklingen och att utveckla kvaliteten i småbarnsfostran. Föräldrarnas och dagvårdspersonalens åsikter har beaktats genom ett frågeformulär.

Kommunens läroplan för förskoleundervisningen samt kommunens och enhetens plan för småbarnspedagogiken löper parallellt och de länkas samman så att de bildar en fortlöpande helhet.

Planen för småbarnspedagogik gäller för verksamheten i daghem, gruppfamiljedaghem och inom familjedagvården.

Målet är att planen skall styra den innehållsmässiga utvecklingen för småbarnspedagogik och lärande. Planen skall samtidigt skapa förutsättningar för att utveckla kvaliteten för småbarnspedagogiken i Kronoby.

En vanlig dagI dagvården

  • Följer vi Kronoby kommuns plan för småbarnspedagogik

  • Vill vi stödja den fostran som hemmet ger

  • Har vi en trygg och inspirerande inlärningsmiljö

  • Möter vi barnen på deras egen nivå och ger dem möjlighet att utvecklas i egen takt

  • Stärker vi barnets självkänsla

  • Lär sig barnet genom att leka

  • Är det viktigt att klä vardagen i ord, lyssna och kommunicera med barnet

  • Utvecklas barnen att ta ansvar och vara ärliga

VASU - småbarnsplanen