Småbarnspedagogisk verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran. Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Avsikten med den nationella styrningen av småbarnspedagogiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för en helhetsmässig uppväxt, utveckling och lärande för de barn som deltar i småbarnspedagogiken.

Planen för småbarnspedagogik är en helhet som omfattar tre nivåer: de nationella grunderna, för planen för småbarnspedagogik, den lokala planen för småbarnspedagogik och barnens planer för småbarnspedagogik. Barnens, vårdnadshavarnas och personalens delaktighet är ett område som löper som en röd tråd genom de nationella grunderna och den regionala planen för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska med tanke på barnets lärande bilda en konsekvent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.

Plan för småbarnspedagogik i Kronoby kommun

Enkät till vårdnadshavare 2019

Ansökan sker kontinuerligt. Ansökan inlämnas senast 4 månader innan platsen behövs. Om deltagande i småbarnspedagogik beror på sysselsättning, studier eller utbildning och det inte är möjligt att förutsäga när behovet uppstår,skall ansökan inlämnas senast 2 veckor före platsen behövs. För att underlätta planeringen av den småbarnspedagogiska verksamheten ordnas särskild ansökningstid i mars. Verksamhetsåret är 1.8-31.7. Ansökningsblanketter finns här under och vid daghemmen.

Ändringar om deltagandet i småbarnspedagogisk verksamhet eller uppsägning, skall ske skriftligt. Blanketten finns hos dagvårdsledarna eller daghemsföreståndaren samt här nedan. Ändringarna bör gälla minst 3 månader.

Ansökan och ändringar skall lämnas in till respektive dagvårdsledare eller daghemsföreståndare.

För den småbarnspedagogiska verksamheten uppbärs avgift enligt Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogik (1503/2016).

Mer information fås av tf. dagvårdschef Erica Nygård tfn 040 6415 986 
Kanslist Johanna Jakobsson handhar fakturering av dagvårdsavgifter, tfn 040 7142 158
E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi

Blanketter

Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet

Ändring, uppsägning av småbarnspedagogisk verksamhet