Småbarnspedagogisk verksamhet

Småbarnspedagogik omfattar tiden före förskolan och är en växelverkan mellan vuxna och barn. För att främja barnets utveckling och inlärning bör barnet vistas i en trygg och harmonisk miljö med yrkeskunnig personal. Barnets lek är en betydelsefull del av verksamheten. Ett gott samarbete mellan familjer och fostrare resulterar i en helhet som är meningsfull ur barnets synvinkel.

Småbarnspedagogiken inklusive förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska bilda en helhet som framskrider på ett följdriktigt sätt i enlighet med barnets utveckling.

Platser för småbarnspedagogik erbjuds i daghem, gruppfamiljedaghem och i familjedagvård.

Ansökan sker kontinuerligt. Ansökan inlämnas senast 4 månader innan vårdplatsen behövs. Om behovet av vård dock beror på sysselsättning, studier eller utbildning och det inte är möjligt att förutsäga när behovet uppstår,skall ansökan inlämnas senast 2 veckor före vårdplatsen behövs. För att underlätta planeringen av den småbarnspedagogiska verksamheten ordnas särskild ansökningstid i mars. Verksamhetsåret är 1.8-31.7. Ansökningsblanketter finns här under och vid daghemmen.

Ändringar i vårdbehovet eller uppsägning av vårdplatsen skall ske skriftligt. Blanketten finns hos dagvårdsledarna eller daghemsföreståndaren samt här nedan. Ändringarna bör gälla minst 3 månader.

För dagvården uppbärs avgift enligt lag om klientavgifter.

Mer information fås av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045 021  
Kanslist Johanna Jakobsson handhar fakturering av dagvårdsavgifter, tfn 040 7142 158
E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi

Blanketter

Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet

Ändring, uppsägning av småbarnspedagogisk verksamhet