Specialundervisning i småbarnspedagogiken

Barn i behov av särskilt stöd och fostran bereds oftast plats i vanliga daghem och gruppfamiljedaghem.
Målet för specialundervisningen är att stöda en integrering av barnet i barngruppen och där skapa en trygg miljö för växelverkan och inlärning.
 
I kommunen finns en ambulerande specialbarnträdgårdslärare för alla barn i småbarnspedagogisk verksamhet.
Specialbarnträdgårdslärarens uppgift är att ansvara för att barn med speciella behov får extra stöd och hjälp. En annan viktig uppgift är att stöda personalen samt föräldrarna. Specialbarnträdgårdsläraren koordinerar och kartlägger behovet av stöd, konsulterar och vägleder personalen samt hjälper och stöder barnen och deras vårdnadshavare.
 
Vid behov hänvisas barnet till undersökning eller habilitering. Specialbarnträdgårdsläraren samarbetar med bl.a. hemmet, daghemmen, gruppfamiljedaghemmen, rådgivningen, terapeuter och psykologen. Vid samordning och uppgörande av individuella planer får barnet bästa möjliga hjälp i ett tidigt skede. Utgångspunkten för fostran utgörs av varje barns egna inlärningsförutsättningar och starka sidor.

Specialbarnträdgårdslärare
Denice Hansson 050 5149 333

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi