Byggnadstillsyn

Byggnadsinspektör

Greger Särs

050 0269 746

Kanslist

Simon Riska

040 7142 180

E-post: byggnadstillsyn@kronoby.fi

Det krävs alltid tillstånd av kommunen för byggande. Det kan vara nödvändigt med tillstånd också för renoveringar, om det handlar om stora omändringar.

Blanketter som behövs för ansökan om bygglov hittas på blanketter

Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder eller åtgärdsanmälan.
Inlämnas i två (2) exemplar

Blankett för att ansöka om rätt att verka som ansvarig arbetsledare. Fungerar också som anmälan.
Inlämnas i två (2) exemplar

Blankett för att meddela grannar om byggprojektet och om att tillståndsansökan är anhängig.
Inlämnas i ett (1) exemplar per granne

RH 1 blankett
Den som ansöker om bygglov fyller i blanketten (MBL 147 §) och returnerar den till kommunens byggnadstillsynsmyndigheten jämte de övriga handlingar som behövs vid byggtillståndsförfarandet.
Inlämnas i ett (1) exemplar

Dessutom

- Huvudritningar i två (2) serier: situationsplan, bottenplan, fasader, skärning och energicertifikat (bostadsbyggnad, ny)
- Äganderättshandlingar (lagfart, köpebrev, arrendekontrakt eller annan handling)
- Tillstånd till väganslutning (vid behov)
- Plan för avloppssystem (utanför planerat område)

Ansökan om bygglov inlämnas senast en (1) vecka före byggnadsnämndens möte