Miljövård

Inom miljövården strävar man till att upprätthålla en välmående miljö som utvecklas i en ekologiskt hållbar riktning. Skador på miljön kan förebyggas bl.a. genom lagstiftning och rådgivning. I syfte att gynna en ekologiskt hållbar lösning styrs miljövården av ett flertal allmänna principer. Principerna om prevention och om minimering av olägenheter, försiktighets- och aktsamhetsprincipen, principerna om bästa tillgängliga teknik och om bästa praxis från miljösynpunkt, samt principen om förorenarens ansvar är några exempel.

Verksamhet

Till den kommunala miljövårdsmyndighetens centrala uppgifter hör att delta i planeringen och utvecklandet av miljövården, samt att ge akt på miljösituationen och ombesörja utredningar i anslutning till den. Andra centrala uppgifter är att ge handledning och rådgivning, att avge utlåtanden och göra framställningar till andra myndigheter, samt att ta initiativ i frågor som berör miljövården. Till uppgifterna hör även främjande av det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund, samt utförande av andra uppgifter som i instruktion ålagts den.

I Kronoby kommun är miljönämnden den kommunala miljövårdsmyndigheten. Miljövårdssekreteraren bereder och föredrar ärenden, samt fattar tjänstemannabeslut i ärenden som nämnden har delegerat.

Miljökansliet

Miljökansliet är beläget på norra sidan av Kommungårdens andra våning

Miljövårdssekreterare
Karin Björkgård
050 3435 808
E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi
 
Adress:
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
 
Fax: 06 8352 442

Miljökansliet handhar bl.a.

- miljötillståndsansökningar
- frågor som rör avloppsvattenbehandling
- mindre muddringsärenden
- tillsyn av miljöpåverkande verksamhet
- övervakning av luftens kvalitet och miljöns tillstånd
- klagomål över nedskräpning och annan miljöförstöring
- naturvårdsärenden
- anmälningsärenden
- information och upplysning i miljöfrågor

 

Lagstiftning som reglerar miljövårdsarbetet i kommunen är:

Lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986)
Miljöskyddslagen (527/2014)
Lagen om vattentjänster (119/2001)
Vattenlagen (587/2011)
Avfallslagen (646/2011)
Markanvändnings- och bygglagen (128§) (132/1999)
Kemikalielagen (599/2013)
Terrängtrafiklagen (1710/1995)
Sjötrafiklagen (463/1996)
Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009)
Statsrådets förordning om hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011)