Reparations- och energibidrag


Reparationsunderstöd för åldringars och handikappades bostäder

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om, att den bidragssökande äger bostaden eller att det finns skriftligt avtal om underhållsansvaret och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.
Understödets storlek är högst 40 % av de godkända reparationskostnaderna.

Frontveteraner eller änkor till frontveteraner kan i undantagsfall få veterantillägg, högst 30 %.
Understödet beviljas av kommunen. Ansökningstiden för år 2016 utgår 24.3.2016, och för ansökan som inlämnas till kommunen skall ARA:s blankett nr 35 användas .
Innan arbetena påbörjas måste man ha fått beslut om att understöd beviljats.


Energiunderstöd

Behovsprövade energiunderstöd för småhus
Ägare (privatpersoner) av småhus som används året om som bostad kan beviljas understöd för investeringar i anordningar och material med vilka man förbättrar bostädernas energiekonomi och minskar utsläppen vid energianvändningen samt ökar ibruktagandet av förnybara energiformer. Bostadshuset får ha högst två bostadslägenheter.
Understöd beviljas inte om hushållets inkomster överstiger de fastställda inkomstgränserna.
Förmögenhet påverkar inte beviljandet av understöd.
Understödsbeloppet uppgår till högst 25 % av de materialkostnader som kommunen godkänt. För arbetskostnader kan hushållsavdrag sökas via beskattningen. Ansökningstiden för år 2016 går ut 24.3.2016, och för ansökan som inlämnas till kommunen skall ARA:s blankett nr 36d användas.
Innan arbetena påbörjas måste man ha fått beslut om att understöd beviljats.

Understöd och hushållsavdrag:
För projekt som har beviljats energiunderstöd för småhus har man rätt att för arbetskostnaderna få hushållsavdrag i inkomstbeskattningen.
Mera information från ARA