Reparationsbidrag


Reparationsunderstöd för åldringars och handikappades bostäder

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om, att den bidragssökande äger bostaden eller att det finns skriftligt avtal om underhållsansvaret och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.


ARA har ansvaret för beviljandet, utbetalningen och uppföljningen av reparationsunderstöd sedan början av år 2017. Kommunerna har inte längre några lagstadgade uppgifter enligt lagen om reparationsunderstöd.


Mera information från ARA