Rakennusvalvonnan maksut

 

Rakennuslupa

2.1

Rakentaminen, laajentaminen tai rakennuksen uudisrakentaminen per rakennus

110 €

 

lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan

1,50 €/m2

2.2

vapaa-ajan asunnon rakentaminen, laajentaminen tai uudisrakentaminen sekä siihen liittyvä talousrakennus:

 

 

per rakennus

110 €

 

lisäksi rakennuksen kokonaispinta-alan mukaan

5 €/m2

2.3

Rakennuksen rakentaminen, laajennus tai uudisrakentaminen, joka rakenteeltaan ja varustukseltaan on yksinkertainen:

 

 

per rakennus

110 €

 

lisäksi rakennuksen kokonaispinta-alan mukaan

0,60 €/m2

2.4

Korjaukset ja muutokset, joita voi verrata rakennuksen rakentamiseen tai jotka lisäävät pinta-alaa (muu kuin laajennus)

 

 

per rakennus

110 €

 

lisäksi pinta-alan lisäämisen mukaan

1,50 €/m2

2.5

Korjaukset ja muutokset, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja terveydellisiin olosuhteisiin sekä tarkoituksen oleellinen muutos

 

 

per rakennus

110 €

 

lisäksi pinta-alan mukaan siltä rakennuksen osalta joka muuttuu

1,50 €/m2

2.6

Muut rakennusten rakenteelliset toimenpiteet jotka vaativat rakennuslupaa

110 €

2.7

Jälkikäteen myönnettävään rakennuslupaan sovelletaan 50 % korotus maksuihin

 

2.8

Tuulivoiman rakentamin / muutos

 

 

alle 500 kW

400 €

 

500 kW - 1 MW

1000 €

 

1 MW - 3 MW

1500 €

 

3 MW tai suurempi

2000 €

 

 

 

 

Tukiasema matkapuhelinviestintään ja masto,

 

 

maksu riippuu rakennusvalvonnan työmäärästä, vähintään

200 €

 

lisäksi rakennuksen kokonaispinta-alan mukaan

1,50 €/m2

 

3 Toimenpidelupa ja ilmoitus

3.1

Per rakennus tai toimenpide

100 €

 

Jätevesijärjestelmä, pienempi masto, julkisivutoimenpide ym.

 

3.2

Maalämpö ja kalliolämpö

150 €

 

Tuulivoima kiinteistölle

100 €

 

Turkistarhojen varjotalo 1,20 € / juoksumetri kuitenkin vähintään

100 €

3.3

Kunnan rakennusjärjestyksen mukainen toimenpideilmoitus

70 €

 

 

 

 4 Purkulupa

4.1

Purkulupa, rakennuksen purku

110 €

4.2

Rakennuksen purku kun se sisältyy rakennuslupaan

50 €

4.3

Ilmoitus rakennuksen purusta, asemakaava-alueen ulkopuolella

70 €

 

 

 5 Luvat ympäristötoimenpiteille

5.1

Maanrakennustyöt ja puun kaadot tai muu samankaltainen toimenpide, joka muuttaa maisemaa

100 €

 

6 Muut viranomaistehtävät sisältäen lupien käsittelyn ja rakennustöiden katselmuksia

6.1

Kuuleminen/ilmoitus lupahakemuksen saattamisesta/naapuri

45 €

 

Lisäksi mahdolliset kustannukset kuulutuksesta ja ilmoituksista vähintään tai todellisten kustannusten mukaan

100 €

6.2

Muu katselmus kuin lupapäätöksessä määritetty, viranomainen myöntää todistuksen tai antaa lausunnon

75 €

6.3

Kokoontumistilojen ja -alueiden henkilöiden enimmäismäärän määrittäminen erillisen päätöksen mukaan

100 €

6.4

Päätös asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta tarkastuksesta

75 €

6.5

Poikkeus suunnitelmasta

75 €

 

 

7 Oikeus aloittaa työt

7.1

Hakemuksesta myönnettävä lupa, kokonaan tai osittain toteuttaa rakennustyö tai toteuttaa toimenpide, ennen kuin päätös luvasta on saanut lain voiman.

110 €

 

 

8 Päätös liittyen olemassa olevaan lupaan

8.1

Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamiseksi tai päättämiseksi sekä tietyn ajan tai lupaehdon muutos tai muu muutos rakennusluvassa

100 €

 

 

9 Rakennusvalvontaviranomaiselta pyydetty lausunto tai arvio

 

Rakennusvalvontaviranomaisena, pyynnöstä rakennushankkeeseen ryhtyvälle annettava kirjallinen ennakkolausunto tai arvio toimenpiteeseen liittyvästä laajuudeltaan rajatusta asiasta (esim. sopeutumisesta ympäristöön, lujuudesta tai turvallisuudesta)

 

9.1

Lausunto tai arvio 100 €

 

 

10 Paikan ja korkeuden merkintä ja tarkastus

10.1

Korkeintaan 2 asuntoa käsittävän asuntorakennuksen rakentaminen

200 €

10.2

Talousrakennuksen tai vastaavan pienemmän rakennuksen (max 120 m2) rakentaminen

120 €

10.3

Muut rakennukset

 

 

korkeintaan 200 m2

200 €

 

yli 200 m2

300 €

10.4

Talousrakennus yksinkertaisesta rakennelmasta (kylmävarasto) max 40 m2

60 €

10.5

Paikan katselmus rakennelmien tai teknisten laitteiden vuoksi, erillisenä toimenpiteenä tai paikan tarkastuksen yhteydessä

60 €

 

 

11 Aidan rakentaminen

 

Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamis- tai poistamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken

 

11.1

Päätös

110 €

 

 

12 Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

12.1

Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös

200 €

 

 

13 Pakkokeinopäätöksistä perittävät maksut

 

Rakennuksen kunnossapito
Korttelialueen sääntely
Päätös velvoitteesta
Rakennustyön keskeytys
Sakko ja teettämisuhka

 

13.1

Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys ja lautakunnan keskeyttämisen poistamis- tai pysäyttämispäätös

160 €

13.2

Lautakunnan/rakennusvalvojan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta tietyssä ajassa

160 €

13.3

Uhkasakon asettamispäätös

160 €

13.4

Teettämisuhan asettamispäätös

160 €

13.5

Uhkasakon tuomitsemispäätös

160 €

13.6

Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös

 

 

Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua luvan hakijaan tai toimenpiteen suorittajaan

160 €

 

 

14 Päätös koskien suunnittelutarveratkaisua

14.1

Päätös suunnittelutarveratkaisusta (lupajaosto)

200 €

14.2

Vähäinen poikkeaminen, jonka rakennuslupaviranomainen myöntää rakennusluvan yhteydessä

60 €

 

 

15 Suunnittelumaksu

15.1

Kunnan vahvistetuille rantojen yleiskaavoille

220 €

 

 

16 Poikkeusluvat

16.1

Myönnetyt poikkeusluvat

400 €

16.2

Hylätyt poikkeusluvat

200 €