Rakentaminen kaavoitetulle ja kaavoittamattomalle alueelle

 

 

Rakentamista ohjaavat eri lait, asetukset ja määräykset, mutta myös ne säännöt, jotka kunta on päättänyt rakennusjärjestyksessään ja mitä yleis- ja asemakaavat määräävät.

 

Rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää mitkä määräykset koskevat teidän tonttia. Jos tontti on kaavoittamattomalla alueella rakentamista ohjaa kunnan puolelta rakennusjärjestys.

 

Jos tontti on kaavoietulla alueella rakentamista ohjaa pääasiallisesti kaavamääräykset.

 

 

Mitä lomakkeita tarvitsen?

 

Lupahakemukseen liitettävät lomakkeet riippuvat rakennusprojektista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä rakennusvalvontaan.   

 

HUOM! Rakennusvalvonta ei ole vielä siirtynyt lupien sähköiseen käsittelyyn, joten lomakkeet ja piirustukset tulee lähettää paperiversioina.

 

Rakentaminen edellyttää voimassa olevaa rakennuslupaa, joka hankitaan kunnalta. Pientalon rakennuttajalla ei ole pätevyysvaatimuksia, mutta lain mukaan rakentamiseen tarvitaan pätevä henkilöstö.

 

Rakennuslupalomakkeet

 

- Lomake, jolla haetaan rakennus-, purkamis- tai maisematyölupa tai tehdään ilmoitus.
Yksi (1) kpl

 

- Lomake, jolla haetaan oikeutta toimia rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana.
Kaksi (2) kpl

 

- Lomake, jolla naapurille ilmoitetaan rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta.
Yksi (1) kpl naapuria kohden

 

- RH1 lomake
Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
Yksi (1) kpl

 

Lisäksi

- Pääpiirustukset kahdessa (2) sarjassa: asemapiirros, pohjat, leikkaus ja julkisivut
- Energiatodistus yksi (1) kpl (uusi asuinrakennus)
- Yksi (1) kpl hallintaoikeuden osoittavasta asiakirjasta (kopio)
- Tarvittaessa yksi (1) kpl maantieliittymä luvasta (koipio)
- Selvitys jäteveden johtamisesta jos ei liitetä kunnalliseen viemäriverkostoon

ritning2