Annan offentlig service

Polisens betjäningsbyrå

OBS! Polisens tillståndsservice i Kronoby är stängd tillsvidare, tillståndsärenden kan skötas vid närmaste polisstation (Karleby, Jakobstad eller Kaustby)
Tel. 029 5440 511 (växel), www.polisen.fi

Familjerådgivning

Det finns många tillfällen i livet när saken faktiskt blir bättre om man kan tala om det som tynger med någon i förtroende. Till exempel när det är kris i parrelationen, när familjen har problem, när det gör ont att växa som människa. Då finns familjerådgivningsbyrån till för att hjälpa.

Har du behov av något av detta. Ta kontakt!

Du kan boka tid per telefon 040 3100 485, säkrast mån-ons kl. 9-12.

E-post: jakobstad.familjeradgivning(at)evl.fi
Vid sändning av e-post ersätts beteckningen (at) med tecknet @.

Familjerådgivningsbyrån finns på Storgatan 14 C 4 vån. i Jakobstad.

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå

Intressebevakning

En intressebevakare kan behövas när en persons själsförmögenhet har försvagats till följd av t.ex. sjukdom eller hög ålder så att han/hon inte själv förmår bevaka sina intressen eller sköta sin angelägenheter. En intressebevakare förordnas dock bara om det inte går att sköta angelägenheterna på något annat sätt.

Jakobstad verksamhetsställe tar hand om den allmänna intressebevakningen för invånarna i Kronoby.

Rättshjälp

Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter.

Kontaktuppgifter:

Jakobstad verksamhetsställe

Kanalesplanaden 1
68601 JAKOBSTAD
Tel: 029 566 1260
Fax: 029 566 1269

e-post: pohjanmaa.edunvalvonta(at)oikeus.fi eller pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
Vid sändning av e-post ersätts beteckningen (at) med tecknet @.

www.oikeus.fi

Konkurrens- och konsumentverket

I Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter ingår att verkställa konkurrens- och konsumentpolitiken, att se till att marknaden fungerar, att verkställa konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler och att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning.

Konsumentrådgivning, reklamationer och medling i tvister

Kontakta konsumentrådgivaren (som verkar i magistraterna) ifall du behöver råd och instruktioner. Konsumentrådgivningens telefonnummer är 029 553 6902 mån-fre kl. 9.00 - 15.00.

www.konsumentradgivning.fi

Social- och patientombud

Social- och patientombudsman för Karleby och Kronoby Social- och hälsovårdsservice är specialsjukskötare, Tina Sandström.

Ombudsmannen är anträffbar per telefon måndagar och tisdagar kl. 9.00-12.00 och torsdagar kl. 12.00-15.00. Personliga besök alltid med tidsbeställning.

Social- och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

www-adress

Tina Sandström
Karleby hälsocentral, Mariegatan 28 (3 våning), 67200 Karleby
Tfn 044 723 2309

Skuldrådgivning

Ordnandet av ekonomi- och skuldrådgivningen överförs fr.o.m. den 1 januari 2019 från de nuvarande serviceproducenterna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och servicen ska produceras av rättshjälpsbyråerna.

Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter och innehåll ändras inte. Servicen är fortsättningsvis avgiftsfri för kunden.

Efter lagändringen är ekonomi- och skuldrådgivningen inte längre bundet till kundens hemkommun. Kunden kan i fortsättningen vända sig till vilken rättshjälpsbyrå som helst. Rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivare kan dock vara jävig att ge råd eller företräda sin kund, om ett offentligt rättsbiträde vid samma byrå har en huvudman som är kundens borgenär eller annars ska anses som kundens motpart. Frågan om jäv utreds av rättshjälpsbyrån. Vid jävsituationer hänvisas kunden till en annan rättshjälpsbyrå. Ekonomi- och skuldrådgivningstjänster kan fås också som distansservice via en videolänk.

Inom Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt ges ekonomi- och skuldrådgivning vid Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands rättshjälpsbyråer och verksamhetsställena. Kontaktuppgifter på https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/yhteystiedot.html

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi 
tfn 0295661245

Aktion Österbotten

Aktion Östebotten erbjuder hjälp i frågor som gäller landsbygdsutveckling och byaverksamhet.

På plats i Pedersöre, Landsbygdens hus, finns Emma Wester och Isabella Wiklund som ger råd i landsbygdsutvecklingsfrågor.

Välkomna in och diskutera byafrågor.

Karl-Gustav Byskata
Aktion Österbotten, Leaderrådgivare/Byaombud
0400 388 530
www.aktion.fi