Idrottssektorn

Principer för utdelning av bidrag från idrottssektorn

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar inom kommunen. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 samt verksamhetsplan och budget för år 2018. I ansökningen skall det framkomma klart hur många aktiva deltagare föreningen har i genomsnitt på varje grupp/träning och hur ofta gruppen tränar. Dessutom skall förening-en ange hur många av de aktiva tränarna har någon form av tränar utbildning och vilken utbildning som de har. Bidraget delas ut enligt följande principer: 40% enligt aktiva deltagare, 40% enligt antal träningar/evenemang för varje grupp/lag och 20% enligt utbildade tränare. Bidraget utannonseras att sökas senast den 13 april 2018.

Projektbidrag kan sökas för olika idrotts och hälsofrämjande projekt som utförs inom kommunen. Bi-draget delas inte i regel ut till samma förening två år i rad. Bidraget utannonseras att sökas senast den 13 april 2018 och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 15.12.2018 eller då projektet tar slut.

Renoveringsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar t.ex. för renovering av klubbhus. Kommunen strävar till att stöda olika föreningar varje år. Bidraget utannonseras att sökas senast den 13 april 2018 och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 15.12.2018.

Kartbidrag kan sökas av aktiva föreningar som förbättrar eller gör nya orienteringskartor för områden inom kommunen. Bidraget skall sökas senast den 13 april 2018 och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 15.12.2018. Bidraget delas ut av fri-tidskoordinatorn.

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva idrottsföreningar för skolning av egna aktiva tränare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget utannonseras att sökas senast den 31 oktober 2018. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.

Anslaget för underhåll av skidspår vid kommunens tre skidcentra har i regel fördelats lika mellan de tre kommunområdena. Bidraget har utbetalats utan ansökan till moderföreningarna IK Kronan, TUS och IK Myran. Av föreningarna förutsätts att bidraget i sin helhet går till upprätthållande av spåren.

Uppvärmningsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2017-30.6.2018. Ansökan lämnas in senast 31.10.2018.

Bidrag för bränsle till skidspår kan ansökas av privatpersoner eller föreningar, som upprätthåller de mindre skidspåren ute i byarna (ej att förväxlas med moderföreningarnas bidrag för underhåll av skidspår). Anhållan/redovisningen (inkl. kopior av kvitton på bränsle kostnader) skall lämnas in senast 15.12.2018. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.

Bidrag för underhåll av vandringsleder kan sökas av privatpersoner eller föreningar för material- och bränslekostnader för upprätthållande arbete på någon av kommunens utmärkta vandringsleder. Ansökan skall skickas in senast den 13 april 2018. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på material- och bränslekostnader) som skall lämnas in senast 15.12.2018. Nämnden ger rätt till fritidskoordinatorn att dela ut bidraget.

Specialbidrag för simhallskostnader kan ansökas av privatpersoner med en diagnos på en kronisk sjukdom. Bidraget beviljas utifrån en obligatorisk kod, som antecknats på FPA-kortet. I ansökan skall finnas med kopia på Kela kortet och information om i vilken av nejdens tre simhallar man vill simma i. Bland alla sökande lottas ut 10 gångers kort för en totalsumma på max 600€. 10 gångers simkorten kan lösas ut från den simhall som man valt i ansökan. Ansökan lämnas in senast den 13 april 2018. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.

Alla över 75-åriga kommuninvånare har rätt att tre gånger besöka simhallen till ett rabatterat pris. Kommunen står för 3€ per biljett, den resterande andelen av inträdesbiljetten betalas själv. Över 75-åriga kommuninvånare som önskar simma till rabatterat pris skall vara i kontakt med fritidskoordinatorn som delar ut simbiljetterna med vilka man får simma till ett billigare pris. Rabatterade simbiljetter delas ut för en totalsumma på max 2200€. Nämnden ger rätt till fritidskoordinatorn att dela ut bidraget.

För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar eller redovisningar beaktas ej.

Budget för bidrag 2018
Verksamhetsbidrag 25 000
Projektbidrag 5 000
Renoveringsbidrag 5 000
Kartbidrag (orienteringskartor) 3 000
Bidrag för motion för specialgrupper 800
Bidrag för ledarutbildning 1 000
Bidrag för underhåll av skidspår 7 000
Uppvärmningsbidrag 4 000
Bidrag för bränsle till skidspår 400
Bidrag för underhåll av vandringsled 1 000
Specialbidrag för simhallsbesök 600
Bidrag för över 75-åringars simhallsbesök 2 200