Kultursektorn

Principer för utdelning av bidrag från kultursektorn

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva föreningar inom kommunen som ordnar kulturprogram och aktiviteter i kommunen. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 samt verksamhetsplan och budget för år 2018. I ansökan skall också framkomma klart de aktiviteter som ordnas, hur ofta de ordnas och hur många deltagare i genomsnitt varje aktivitet har. Ifall föreningen har haft tillställningar med publik skall också meddelas publikens antal för varje evenemang skilt. Bidraget delas ut enligt följande principer: 40% enligt antalet deltagare, 30% enligt antalet ordnade aktiviteter och 30% enligt publikens antal. Bidraget utannonseras att sökas senast den 13 april 2018. Verksamhet som ingår i MI:s kursprogram kan ej erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grupper/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utanför den normala regelbundna verksamheten. Enligt kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut har föreningarna uppmanats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet.

Projektbidrag kan sökas för ordnande av kulturprojekt i kommunen. Vid fördelningen av projektbidrag prioriteras projekt, som främjar det lokala kulturlivet och utbudet av kulturaktiviteter samt samarbetsprojekt olika föreningar/grupper emellan. Projekt som når nya målgrupper är speciellt önskvärda. Enskilda kulturutövare kan även beviljas bidrag inom ramen för projektbidragsanslaget, dock ej för resekostnader eller kommersiell verksamhet. Bidraget delas i regel inte ut till samma förening/person två år i rad Bidraget utannonseras att sökas senast den 13 april 2018 och erhålls mot redovisning (inkl. kopior på kvitton på kostnaderna) senast 15.12.2018 eller då projektet tar slut.

Marknadsföringsbidrag kan sökas av föreningar eller privatpersoner för ett kulturprojekt eller för kulturaktivitet som ordnas i kommunen. Ansökan skall lämnas in senast 13 april 2018. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior på kvitton för marknadsföringen) som skall lämnas in senast 15.12.2018. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.

Kultur i skolan bidrag delas ut till kommunens alla skolor. Varje skola får 2,30€ per elev. Bidraget skall ansökas senast 15.12.2018. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.

Bidrag för kultur i vården kan ansökas av privat personer och grupper som gjort kulturella uppföranden vid boendeplatser och vårdinrättningar i kommunen . Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn. Kriterierna för erhållande av bidrag är följande:
-Programmets längd 45-60 min.
-Programmet kan vara t.ex. recitation, musik, dans, allsång, konstutställning, läsestund m.m. -Föreningen/gruppen kommer själv överens om lämplig tid etc. med vårdenhetens personal.
-Efter uppträdandet skall gruppen be om kvittering av vårdenhetens personal för uppträdandet (plats, tid och kvittering).
-Föreningen/gruppen fakturerar Kronoby kommun/Fritidsbyrån efter 5 uppträdanden eller i slutet av året. -Kultur- och fritidsnämnden ersätter personen/gruppen 20€/gång, max 5 gånger om året inom Kronoby kommuns område.

För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar eller redovisningar behandlas ej.

Budget för bidrag 2018
Verksamhetsbidrag 10 000
Projektbidrag 3 000
Marknadsföringsbidrag 500
Kultur i skolan 2 000
Kultur i vården 500