Ungdomssektorn

Principer för utdelning av bidrag från ungdomssektorn

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva föreningar inom kommunen som ordnar kulturprogram och aktiviteter för ungdomar i kommunen. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 samt verksamhetsplan och budget för år 2018. I ansökan skall också framkomma klart de aktiviteter som ordnas, hur ofta de ordnas och hur många deltagare i genomsnitt varje aktivitet har. Ifall föreningen har haft tillställningar med publik skall också meddelas publikens antal för varje evenemang skilt. Bidraget delas ut enligt följande principer: 40% enligt antalet deltagare, 30% enligt antalet ordnade aktiviteter och 30% enligt publikens antal. Bidraget utannonseras att sökas senast den 13 april 2018. Verksamhet som ingår i MI:s kursprogram kan ej erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grupper/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utöver den normala regelbundna verksamheten. Speciell uppmärksamhet fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper och befrämjar ungdomarnas egna initiativ vad gäller fritidssysselsättning.

Projektbidrag kan sökas för ordnande av program och aktiviteter för ungdomar i kommunen. Vid för-delning av projektbidrag prioriteras projekt, som främjar det lokala utbudet av kultur program och aktiviteter för ungdomar samt samarbetsprojekt olika föreningar/grupper emellan. Bidraget delas inte i regel ut till samma förening två år i rad. Bidraget utannonseras att sökas senast den 13 april 2018 och erhålls mot redovisning (inkl. kopior på kvitton på alla kostnader) senast 15.12.2018 eller då projektet tar slut.

Renoveringsbidrag kan sökas av aktiva ungdomsföreningar t.ex. för renovering av klubbhus. Kommunen strävar till att stöda olika föreningar varje år. Bidraget utannonseras att sökas senast den 13 april 2018 och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 15.12.2018.

Uppvärmningsbidrag kan ansökas av aktiva ungdomsföreningar inom kommunen för uppvärmnings-kostnader av föreningens egna klubbhus. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2017- 30.6.2018. Ansökan lämnas in senast 31.10.2018. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.

Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning kan sökas av aktiva ungdomsföreningar för ut-bildning av egna aktiva ledare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget utannonseras att sökas senast den 31 oktober 2018. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.

För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar eller redovisningar beaktas ej.

Budget för bidrag 2018
Verksamhetsbidrag 7 000
Projektbidrag 3 000
Renoveringsbidrag 4 000
Uppvärmningsbidrag 5 000
Bidrag för ordningsvaktsskolning & ledarutbildning 1 000