EU dataskyddsförordningen

På dessa sidor finns samlat allmän allmän information om den nya EU dataskyddsförordningen (GDPR) samt material som uppkommit i samband med Kronoby kommuns arbete med förberedelser inför den nya förordningen.  Säkerhetsarbetet kommer att vara en fortlöpande process varmed principerna och anvisningarna kommer att kontinuerligt uppdateras.

Inför den nya EU dataskyddsförordningen har det gjorts nulägesanalyser av samtliga sektorer. Informationstillfällen och har hållits och på avdelningsmöten har kommunens register och rutiner dokumenterats och uppdaterats. Även sektorernas helhetsarkitekturer har blivit dokumenterade i samband med detta arbete och ett internt styrdokument har uppgjorts.

Kontaktuppgifter angående dataskyddet (och den nya dataskyddsförordningen) i Kronoby kommun:

ICT-ansvarig, Thomas Hongell Tel. 0505480880

(e-post fornamn.efternamn@kronoby.fi)

Länkar:

Finansministeriets anvisningar VAHTI 2016/1

Dataombudsmannens byrå (Anvisningar hur man t.ex. begär insyn)