Kungörelser

Observera att hemsidan inte är någon officiell anslagstavla. 

Kommunens annonser och kungörelser anslås på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Kommungården och kan enligt kommunfullmäktiges beslut även annonseras i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa.


Kommunstyrelsen i Kronoby kommun håller ordinarie sammanträde i regel var tredje vecka.
Ärenden som skall behandlas av kommunstyrelsen bör inlämnas till Kommungården senast torsdagen en och en halv vecka före ifrågavarande sammanträde.
Protokollen från kommunstyrelsens sammanträden hålls framlagda till påseende i Kommungården den åttonde dagen efter respektive sammanträde.

Nämndernas justerade protokoll (avskrifter) hålls under 2017 till allmänt påseende första  vardagen efterföljande månad på Kommungården i Kronoby.  Originalprotokollen uppbevaras hos vederbörande tjänsteinnehavare.

Kronoby, den 15 januari 2017

Kommunstyrelsen

____________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige har med beslut 22.5.2017 § 24 beviljat Kenneth Riippa undantagslov för uppförande av en mindre fritidsbostad på fastigheten Nygård RNr 23:0 invid Perho å i Nedervetil.  
Beslutet har meddelats  30.5.2017 och finns till påseende i Kommungården 22.6-23.7.2017.

Kommunstyrelsen har med beslut 19.6.2017 § 94 beviljat Paulina Åkerlund och Robert Sund undantagslov för uppförande av en bostadsbyggnad på fastigheten Åkerlund RNr 19:56 invid Kronoby å i Påras by.
Beslutet finns till påseende 22.6 - 23.7. 2017 och meddelas 23.6.2017.

Kommunstyrelsen

_______________________________________________________________________________________________

MEDDELANDE OM MARKTÄKTSTILLSTÅNDSBESLUT
Miljönämnden har fattat beslut enligt 4 § marktäktslagen i följande ärenden:

Sökande: Verksamhet:
Kokkolan Autoilijat Oy Tagande av 260 000 m3 sand under 10 års tid på lägenheten Majas RNr 15:36 i Överbråtö by i Kronoby kommun.
Klaus Åkerlund Tagande av 20 000 m3 sand under 10 års tid på lägenheten Åkermans RNr 4:7 i Överbråtö by i Kronoby kommun.

Under besvärstiden 2.6-3.7.2017 finns besluten med handlingar framlagda till påseende på Miljökansliet, Säbråvägen 2, Kronoby. Ändring i besluten får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsskriften med bilagor skall sändas under adress Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA, eller elektroniskt till vaasa.hao@oikeus.fi senast 3.7.2017.

Kronoby, den 31 maj 2017

MILJÖNÄMNDEN
Miljövårdssekreterare Karin Björkgård tel. 050 3435808
_____________________________________________________________________________________________

MEDDELANDE OM MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT
Miljönämnden har fattat beslut enligt 27 § miljöskyddslagen i följande ärende:

Sökande: Verksamhet:
Kvarnfors Päls Ab Pälsdjursfarm på lägenheterna Bertels RNr 26:5 och Kvarnfors RNr 3:28 i Överby by i Kronoby kommun.

Under besvärstiden 1-30.6.2017 finns beslutet med handlingar framlagt till påseende på Miljökansliet, Säbråvägen 2, Kronoby.

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol senast 30.6.2017. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av miljötillståndsbeslutet.

Kronoby, den 30 maj 2017

MILJÖNÄMNDEN
Miljövårdssekreterare Karin Björkgård tel. 050 3435808
_________________________________________________________________________________________________

Kommunalvalet 2017:

Valresultatet för kommunalvalet, kommunfullmäktigemedlemmar 1.6.2017 - 31.5.2021

___________________________________________________________________________________________________

Bidrag 2017 beviljat av kultur- och fritidsnämnden

___________________________________________________________________________________________________

PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT  2017

TERJÄRV  DETALJPLAN
- Detaljplanen överförs till ny baskarta och revideras.
    Arbetet fortsätter. Planen godkänns under våren.

NEDERVETIL  DETALJPLAN
- Detaljplanen överförs till ny baskarta och revideras.
     Arbetet fortsätter. Planen godkänns under sommaren.

SELJES  DETALJPLAN
- Ny detaljplan för Seljes semesterby i Nedervetil.
  Planen sätts till påseende under våren. Planen godkänns under hösten.

NEDERVETIL SJÖAR STRANDGENERALPLAN
- Byggrätt flyttas vid Stora Seljes. Planen godkänns under våren.

En sammanfattning av ovan nämnda planeringsarbeten finns till påseende vid kommungården
i Kronoby.

Kronoby  2.2.2017
Tekniska nämnden


 
Marktäktansökan

Kokkolan Autoilijat Oy har inlämnat en marktäktsansökan på lägenheten Sandströms RNr 12:146,  288-406-12-146 , invid Langtågsvägen.
Ansökan gäller en förlängning av ett gammalt tillstånd.  Marktäktsansökan finns till påseende vid Tekniska kansliet, under tiden 26.5.2017 - 25.6.2017.

Kronoby, 26.5.2017

Miljönämnden
_______________________________________________________________________________________________

Marktäktsansökan

Kokkolan Autoilijat Oy har inlämnat en marktäktsansökan angående en fördjupning av ett marktäktstillstånd på del av lägenheten LÖVGREN RNr 8:20 i Ytterbråtö by, vid Bredviken.
Ansökan är på 10 år och mängden är ca 130 000 m3 sand som tas under grundvattenytan.


Information

Kronoby kommuns växelfunktion har upphört. Allmänheten uppmanas att använda direkta telefonnummer som hittas bl.a. på www.kronoby.fi under "Kommun och förvaltning". Infopunkten i Kommungården är öppen kl. 9-11. Telefonnummer 06 8343 000 betjänar kl. 9-11 och 12-15. Bussbiljetter kan som tidigare köpas även från skolorna.

Kommunstyrelsen


KUNGÖRELSE

Byggnadsnämnden i Kronoby kommun hör rågrannarna angående en marktäktansökan på del av lägenheterna Nynäs RNr 11:8 samt Finnsand RNr 8:34 i Ytterbråtö by.
Sökande: Sundström Ab.
Ansökan är på 5 år och mängden är ca 263.000 m3 sand.
Enligt täktplanen är arealen på täkten ca 7,0 ha och tillstånd sökes för tagning under grundvattenytan, där man tidigare tagit ovanför grundvattenytan.


Småbarnsfostran och förskoleundervisning

Under verksamhetsåret behövs vikarier både inom småbarnsfostran och förskola för kortare och längre vikariat. I första hand söks personer med barnpedagogisk utbildning. Arbetserfarenhet räknas som merit. Anmäl Ert intresse till kommunens dagvårdsledare och sänd in din CV per e-post.

Kronoby dagvårds- och förskoleområde

Erica Nygård

050 9130 854 och

 

Tiina Cederström

040 6415 986

Nedervetil dagvårds- och förskoleområde

Yvonne Rönnqvist

050 9130 853

Terjärv dagvårds- och förskoleområde

Susanne Högkvist

050 9130 859

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi


Stödpersoner, stödfamilj, familjehem

Sökes personer och/eller familjer som är intresserade av att ställa upp som stödperson, stödfamilj eller familjehem. Kommunen har ett fortgående behov av stödpersoner, stödfamiljer och familjehem. Dessa stödtjänster kan erbjudas familjer med handikappade barn, småbarn eller tonåringar. Familjerna har olika behov av t.ex. avlastning pga utmattning, sjukdom eller dylikt.

STÖDPERSONER deltar mellan 2 och 8 timmar månatligen i den stödbehövandes liv och fritid. Den stödbehövande och stödpersonen får själva planera och komma överens om när de träffas och vad de skall ägna sig åt. Stödpersonen får en ersättning för arbetet.

En STÖDFAMILJ öppnar sitt hem för stödbehövande familjer. Stödfamiljen tar emot den stödbehövande familjens barn till sin familj 1-2 helger per månad, under skollov eller gör saker tillsammans med hela familjen, allt enligt överenskommelse. Stödfamiljen får en ersättning i form av arvode samt kostnadsersättning.

Ett FAMILJEHEM är en lite mera bestående stödform. Här öppnar familjehemmet sitt hem för den stödbehövande familjen och tar hand om deras barn lite längre perioder eller eventuellt också permanent beroende på omständigheterna. Familjehem får en ersättning i form av arvode samt kostnadsersättning.

Ifall ni är intresserade att ställa upp eller vill höra mera om dessa stödformer ta gärna kontakt med någon av oss på socialkansliet i Kronoby kommungård.

Telefon 06 8289 111 (Karleby stads växel).


Kommunens telefon är även i fortsättningen 06 8343 000

De direktnummer som börjar med 8343 fungerar inte mera

Samtal gällande social- och hälsovård går genom Karleby stads växel, tfn 06 8289 111.

Kommunstyrelsen