Kungörelser

Kommunens annonser och kungörelser anslås på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Kommungården, publiceras på kommunens webbplats under kungörelser och kan enligt kommunfullmäktiges beslut även annonseras i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa.Ärenden som skall behandlas av kommunstyrelsen bör inlämnas till Kommungården senast två veckor före ifrågavarande sammanträde.
Protokollen från kommunstyrelsens sammanträden hålls framlagda till påseende i Kommungården och publiceras på kommunens webbplats dagen efter att justering har skett.

Även nämndernas justerade protokoll hålls under 2018 till allmänt påseende på kommunens webbplats dagen efter justeringen.  Originalprotokollen uppbevaras på respektive avdelning..

Kronoby, den 15 mars 2018

Kommunstyrelsen

____________________________________________________________________________________________

Detaljplan, Nedervetil skoltomt: Kungörelse
  Program för deltagande och bedömning
  Plankarta
Detalplan för Seljes semesterby: Kungörelse
  Seljes
  Detaljplanebeskrivning
  Natur- och landskapsutredning
  Fornminnesgranskning
  Bemötanden och utlåtanden om förslaget

 

Kungörelse  Beslut, kontrollprogram för havsområdet utanför Jakobstad  Kontrollprogrammet

Ansökan om miljötillstånd, Nymans Lantbruk Ab

Tf. kommundirektörens beslut 1.3.2018

Lediga tjänster:

Rektor för Kronoby gymnasium
  Bibliotekschef
  Fritidskoordinator

 

Kungörelse, Förvaltningsdomstolens beslut, Englunds besvär

Marktäktsansökan, Skogvårdsföreningen Österbotten

Ansökan om miljötillstånd, Österbacka U & T

NTM-centralens kungörelse   Fiskeriekonomisk kontrollplan för Perho å från 2018  (endast finska)

_______________________________________________________________________________________________

Kommunalvalet 2017:

Valresultatet för kommunalvalet, kommunfullmäktigemedlemmar 1.6.2017 - 31.5.2021

___________________________________________________________________________________________________

Varje år uppgörs en planläggningsöversikt över de aktuella planeringsprojekt som pågår eller skall påbörjas under året inom kommunen. Denna översikt skall också kungöras.

I planläggningsöversikten år 2018 ingår:

NEDERVETIL DETALJPLAN
- Detaljplanen överförs till ny baskarta och revideras.
  Planen godkändes av fullmäktige 25.9.2017, men är under besvär och har därmed inte vunnit laga kraft.
- Ny detaljplan uppgörs kring området där Nedervetil skola byggs.

SELJES DETALJPLAN
- Ny detaljplan för Seljes semesterby i Nedervetil.
  Planen sätts till påseende under våren. Planen godkänns under hösten.

KRONOBY DETALJPLAN
- Detaljplaneändring vid Kronoby industriområde, Ferromek utvidgar.
- Ny detaljplan uppgörs norr om Flygfältsvägen vid korsningen till Europaväg 8

En mer detaljerad beskrivning av ovannämnda planeringsarbeten ges av planläggaren per telefon eller e-post.


Information

Kronoby kommuns växelfunktion har upphört. Allmänheten uppmanas att använda direkta telefonnummer som hittas bl.a. på www.kronoby.fi under "Kommun och förvaltning". Infopunkten i Kommungården är öppen kl. 9-11. Telefonnummer 06 8343 000 betjänar kl. 9-11 och 12-15. Bussbiljetter kan som tidigare köpas även från skolorna.

Kommunstyrelsen


Småbarnsfostran och förskoleundervisning

Under verksamhetsåret behövs vikarier både inom småbarnsfostran och förskola för kortare och längre vikariat. I första hand söks personer med barnpedagogisk utbildning. Arbetserfarenhet räknas som merit. Anmäl Ert intresse till kommunens dagvårdsledare och sänd in din CV per e-post.

Kronoby dagvårds- och förskoleområde

Erica Nygård

050 9130 854 och

 

Tiina Cederström

040 6415 986

Nedervetil dagvårds- och förskoleområde

Yvonne Rönnqvist

050 9130 853

Terjärv dagvårds- och förskoleområde

Susanne Högkvist

050 9130 859

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi


Stödpersoner, stödfamilj, familjehem

Sökes personer och/eller familjer som är intresserade av att ställa upp som stödperson, stödfamilj eller familjehem. Kommunen har ett fortgående behov av stödpersoner, stödfamiljer och familjehem. Dessa stödtjänster kan erbjudas familjer med handikappade barn, småbarn eller tonåringar. Familjerna har olika behov av t.ex. avlastning pga utmattning, sjukdom eller dylikt.

STÖDPERSONER deltar mellan 2 och 8 timmar månatligen i den stödbehövandes liv och fritid. Den stödbehövande och stödpersonen får själva planera och komma överens om när de träffas och vad de skall ägna sig åt. Stödpersonen får en ersättning för arbetet.

En STÖDFAMILJ öppnar sitt hem för stödbehövande familjer. Stödfamiljen tar emot den stödbehövande familjens barn till sin familj 1-2 helger per månad, under skollov eller gör saker tillsammans med hela familjen, allt enligt överenskommelse. Stödfamiljen får en ersättning i form av arvode samt kostnadsersättning.

Ett FAMILJEHEM är en lite mera bestående stödform. Här öppnar familjehemmet sitt hem för den stödbehövande familjen och tar hand om deras barn lite längre perioder eller eventuellt också permanent beroende på omständigheterna. Familjehem får en ersättning i form av arvode samt kostnadsersättning.

Ifall ni är intresserade att ställa upp eller vill höra mera om dessa stödformer ta gärna kontakt med någon av oss på socialkansliet i Kronoby kommungård.

Telefon 06 8289 111 (Karleby stads växel).