Kungörelser

Observera att hemsidan inte är någon officiell anslagstavla. 

Kommunens annonser och kungörelser anslås på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Kommungården och kan enligt kommunfullmäktiges beslut även annonseras i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa.


Kommunstyrelsen i Kronoby kommun håller ordinarie sammanträde i regel var tredje vecka.
Ärenden som skall behandlas av kommunstyrelsen bör inlämnas till Kommungården senast torsdagen en och en halv vecka före ifrågavarande sammanträde.
Protokollen från kommunstyrelsens sammanträden hålls framlagda till påseende i Kommungården den åttonde dagen efter respektive sammanträde.

Nämndernas justerade protokoll (avskrifter) hålls under 2016 till allmänt påseende första  vardagen efterföljande månad på Kommungården i Kronoby.  Originalprotokollen uppbevaras hos vederbörande tjänsteinnehavare.

Kronoby, den 15 januari 2016

Kommunstyrelsen

___________________________________________________________________________________________________

Sammanställning av kandidatlistorna för kommunalvalet 2017

___________________________________________________________________________________________________

Kommunalvalet 2017, kungörelse

___________________________________________________________________________________________________

MARKTÄKTSANSÖKAN

Kokkolan Autoilijat Oy har inlämnat en marktäktsansökan på lägenheten Majas RNr 15:36,  288-406-15-36   , invid Langtågsvägen.   Marktäktsansökan finns till påseende vid Tekniska kansliet 29.3 - 28.4.2017.

Kronoby  29.3.2017
Miljönämnden
____________________________________________________________________________________________________

KUNGÖRELSE

ÄRENDE
Ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen för utvidgning av pälsdjursfarm på lägenheterna Bertels RNr 26:5 och Kvarnfors RNr 3:28 i Överby by i Kronoby kommun.
SÖKANDE OCH INRÄTTNING Kvarnfors Päls Ab, Riippavägen 81, 68410 NEDERVETIL
HANDLINGARNAS TILLGÄNGLIGHET Ansökningshandlingarna finns till påseende under kungörelsetiden 28.3.-26.4.2017 på Miljökansliet, Säbråvägen 2, Kronoby.
ANMÄRKNINGAR OCH ÅSIKTER

Med anledning av tillståndsansökan har de vilkas rätt eller fördel ärendet berör rätt att göra anmärkningar. Övriga personer samt sådana sammanslutningar som inte företräder sakägare, har rätt att uttrycka sin åsikt om ansökan.

Skriftliga anmärkningar och åsikter skall inlämnas till Miljönämnden, Säbråvägen 2, 68500 KRONOBY, senast  26.4.2017.

Denna kungörelse hålls till påseende 28.3.-26.4.2017 på den officiella anslags-tavlan i Kronoby kommun, Säbråvägen 2, Kronoby.

VIDARE INFORMATION

Miljövårdssekreterare Karin Björkgård, tel. 050 3435808 står till tjänst med tilläggsuppgifter.


MILJÖNÄMNDEN
___________________________________________________________________________________________________

K u n g ö r e l s e

Vasa förvaltningsdomstol har med beslut  nr 17/0105/1 givet 14.3.2017 undanröjt den till kommunfullmäktiges beslut 4.2.2016 § 3 fogade besvärsanvisningen och lämnar besvär av Bengt Hästbacka utan prövning med motivering att enligt 91 § i kommunallagen får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över beslut om endast gäller beredning eller verkställighet. Kommunfullmäktiges utlåtande 4.2.2016 § 3 till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet gäller endast beredning som avses i 91 § i kommunallagen, varför besvär inte kan anföras.

Kronoby, 16.3.2017
Kommunstyrelsen
___________________________________________________________________________________________________

Bidrag 2017 beviljat av kultur- och fritidsnämnden

___________________________________________________________________________________________________

MEDDELANDE OM MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT
Miljönämnden har fattat beslut enligt 27 § miljöskyddslagen i följande ärenden:

Sökande:   Verksamhet:
Jonas Hästö Nötkreatursuppfödning (diko- och köttproduktion) på lägenheten Hästö RNr 2:62 i Norrby by i Kronoby kommun, adress Byvägen 154, 68500  KRONOBY
Johan Slotte Nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheten Kvistas RNr 69:2 i Ytterbråtö by i Kronoby kommun, adress Storåvägen 146, 68500  KRONOBY

Under besvärstiden 17.2-20.3.2017 finns besluten med handlingar framlagda till påseende på miljökansliet, Säbråvägen 2, Kronoby.
Ändring i besluten får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol senast 20.3.2017. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av miljötillståndsbesluten.

Kronoby, den 15 februari 2017

MILJÖNÄMNDEN
Miljövårdssekreterare Karin Björkgård tel. 050 3435808
______________________________________________________________________________________________________

PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT  2017

TERJÄRV  DETALJPLAN
- Detaljplanen överförs till ny baskarta och revideras.
    Arbetet fortsätter. Planen godkänns under våren.

NEDERVETIL  DETALJPLAN
- Detaljplanen överförs till ny baskarta och revideras.
     Arbetet fortsätter. Planen godkänns under sommaren.

SELJES  DETALJPLAN
- Ny detaljplan för Seljes semesterby i Nedervetil.
  Planen sätts till påseende under våren. Planen godkänns under hösten.

NEDERVETIL SJÖAR STRANDGENERALPLAN
- Byggrätt flyttas vid Stora Seljes. Planen godkänns under våren.

En sammanfattning av ovan nämnda planeringsarbeten finns till påseende vid kommungården
i Kronoby.

Kronoby  2.2.2017
Tekniska nämnden
______________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige i Kronoby godkände 8.12.2016 § 67 revidering av Kronoby centrum detaljplan.  Planen har vunnit laga kraft den 25 januari 2017.

Kommunstyrelsen


Marktäktsansökan

Kokkolan Autoilijat Oy har inlämnat en marktäktsansökan angående en fördjupning av ett marktäktstillstånd på del av lägenheten LÖVGREN RNr 8:20 i Ytterbråtö by, vid Bredviken.
Ansökan är på 10 år och mängden är ca 130 000 m3 sand som tas under grundvattenytan.


Information

Kronoby kommuns växelfunktion har upphört. Allmänheten uppmanas att använda direkta telefonnummer som hittas bl.a. på www.kronoby.fi under "Kommun och förvaltning". Infopunkten i Kommungården är öppen kl. 9-11. Telefonnummer 06 8343 000 betjänar kl. 9-11 och 12-15. Bussbiljetter kan som tidigare köpas även från skolorna.

Kommunstyrelsen


KUNGÖRELSE

Byggnadsnämnden i Kronoby kommun hör rågrannarna angående en marktäktansökan på del av lägenheterna Nynäs RNr 11:8 samt Finnsand RNr 8:34 i Ytterbråtö by.
Sökande: Sundström Ab.
Ansökan är på 5 år och mängden är ca 263.000 m3 sand.
Enligt täktplanen är arealen på täkten ca 7,0 ha och tillstånd sökes för tagning under grundvattenytan, där man tidigare tagit ovanför grundvattenytan.


Småbarnsfostran och förskoleundervisning

Under verksamhetsåret behövs vikarier både inom småbarnsfostran och förskola för kortare och längre vikariat. I första hand söks personer med barnpedagogisk utbildning. Arbetserfarenhet räknas som merit. Anmäl Ert intresse till kommunens dagvårdsledare och sänd in din CV per e-post.

Kronoby dagvårds- och förskoleområde

Erica Nygård

050 9130 854 och

 

Tiina Cederström

040 6415 986

Nedervetil dagvårds- och förskoleområde

Yvonne Rönnqvist

050 9130 853

Terjärv dagvårds- och förskoleområde

Susanne Högkvist

050 9130 859

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi


Stödpersoner, stödfamilj, familjehem

Sökes personer och/eller familjer som är intresserade av att ställa upp som stödperson, stödfamilj eller familjehem. Kommunen har ett fortgående behov av stödpersoner, stödfamiljer och familjehem. Dessa stödtjänster kan erbjudas familjer med handikappade barn, småbarn eller tonåringar. Familjerna har olika behov av t.ex. avlastning pga utmattning, sjukdom eller dylikt.

STÖDPERSONER deltar mellan 2 och 8 timmar månatligen i den stödbehövandes liv och fritid. Den stödbehövande och stödpersonen får själva planera och komma överens om när de träffas och vad de skall ägna sig åt. Stödpersonen får en ersättning för arbetet.

En STÖDFAMILJ öppnar sitt hem för stödbehövande familjer. Stödfamiljen tar emot den stödbehövande familjens barn till sin familj 1-2 helger per månad, under skollov eller gör saker tillsammans med hela familjen, allt enligt överenskommelse. Stödfamiljen får en ersättning i form av arvode samt kostnadsersättning.

Ett FAMILJEHEM är en lite mera bestående stödform. Här öppnar familjehemmet sitt hem för den stödbehövande familjen och tar hand om deras barn lite längre perioder eller eventuellt också permanent beroende på omständigheterna. Familjehem får en ersättning i form av arvode samt kostnadsersättning.

Ifall ni är intresserade att ställa upp eller vill höra mera om dessa stödformer ta gärna kontakt med någon av oss på socialkansliet i Kronoby kommungård.

Telefon 06 8289 111 (Karleby stads växel).


Kommunens telefon är även i fortsättningen 06 8343 000

De direktnummer som börjar med 8343 fungerar inte mera

Samtal gällande social- och hälsovård går genom Karleby stads växel, tfn 06 8289 111.

Kommunstyrelsen