Verksamhet

Till den kommunala miljövårdsmyndighetens centrala uppgifter hör att delta i planeringen och utvecklandet av miljövården, samt att ge akt på miljösituationen och ombesörja utredningar i anslutning till den. Andra centrala uppgifter är att ge handledning och rådgivning, att avge utlåtanden och göra framställningar till andra myndigheter, samt att ta initiativ i frågor som berör miljövården. Till uppgifterna hör även främjande av det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund, samt utförande av andra uppgifter som i instruktion ålagts den.

I Kronoby kommun är tekniska -och miljönämnden den kommunala miljövårdsmyndigheten. Miljövårdssekreteraren bereder och föredrar ärenden, samt fattar tjänstemannabeslut i ärenden som nämnden har delegerat.

Miljökansliet handhar bl.a.
- miljötillståndsansökningar
- frågor som rör avloppsvattenbehandling
- mindre muddringsärenden
- tillsyn av miljöpåverkande verksamhet
- övervakning av luftens kvalitet och miljöns tillstånd
- klagomål över nedskräpning och annan miljöförstöring
- naturvårdsärenden
- anmälningsärenden
- information och upplysning i miljöfrågor

Lagstiftning som reglerar miljövårdsarbetet i kommunen är:

Lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986)
Miljöskyddslagen (527/2014)
Lagen om vattentjänster (119/2001)
Vattenlagen (587/2011)
Avfallslagen (646/2011)
Markanvändnings- och bygglagen (128§) (132/1999)
Kemikalielagen (599/2013)
Terrängtrafiklagen (1710/1995)
Sjötrafiklagen (463/1996)
Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009)
Statsrådets förordning om hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011)