Miljötillstånd

Miljötillstånd krävs enl. 28 § miljöskyddslagen (86/2000) för verksamhet som medför risk för förorening av miljön. Närmare bestämmelser om vilka typer av verksamhet som är miljötillståndspliktiga finns i 1 § miljöskyddsförordningen (169/2000). Den kommunala miljövårdsmyndigheten behandlar tillståndsärenden som gäller verksamhet som nämns i 7 § miljöskyddsförordningen.

Ansökningsblanketter för miljötillstånd samt ifyllnadsanvisningar finns på statens miljöförvaltnings internetsidor miljo.fi/blanketter.