Val

Följande val som förrättas är presidentvalet 2018

De viktigaste datumen vid presidentvalet 2018:

Kungörelse

Den första omgången:
   - valdag söndagen den 28 januari 2018
   - förhandsröstning i hemlandet 17-23 januari 2018
   - förhandsröstning utomlands 17-20 januari 2018
  
Datum för eventuell andra omgång:
    - valdag söndagen den 11 februari 2018
    - förhandsröstning i hemlandet 31 januari- 6 februari 2018
    - förhandsröstning utomlands 31 januari- 3 februari 2018

Enligt 54 § i Finlands grundlag utses republikens president genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd.

Presidenten utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två valomgångar. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Om en kandidat får mer än hälften av de avgivna (dvs. giltiga) rösterna redan under detta (första) val blir han eller hon vald till president. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den andra söndagen efter valet. Till president väljs då den kandidat som fått flest röster i det andra valet.

Om bara en kandidat har ställts upp, utses han eller hon till president utan val. Den nya presidenten tillträder sitt ämbete den första dagen i den månad som följer efter valet.