Toiminta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen keskeisiin tehtäviin kuuluu ympäristönsuojelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen sekä ympäristön tilan seuraaminen ja siihen liittyvistä tutkimuksista huolehtiminen. Muita keskeisiä tehtäviä ovat ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen, muille viranomaisille lausuntojen antaminen sekä esitysten ja aloitteiden tekeminen ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Tehtäviin kuuluu myös kunnan yhteistyön edistäminen muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa sekä muiden johtosäännöllä määrättyjen asioiden suorittaminen.

Kruunupyyn kunnassa tekninen ja ympäristölautakunta on kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojelusihteeri valmistelee ja esittelee asiat sekä tekee virkamiespäätöksiä lautakunnan valtuuttamissa asioissa.

Ympäristökanslia hoitaa mm.
- ympäristölupahakemukset
- jäteveden käsittelyä koskevat kysymykset
- pienemmät ruoppausasiat
- ympäristöön vaikuttavan toiminnan valvonnan
- ilmanlaadun tarkkailun ja ympäristön tilan seurannan
- valitukset roskaamisesta ja muusta ympäristön pilaamisesta
- luonnonsuojeluasiat
- ilmoitusasiat
- tiedotuksen ja valistuksen ympäristöasioissa

Kunnan ympäristönsuojelutyötä ohjaava lainsäädäntö:

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Vesihuoltolaki (119/2001)
Vesilaki (587/2011)
Jätelaki (646/2011)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (128 §) (132/1999)
Kemikaalilaki (599/2013)
Maastoliikennelaki (1710/1995)
Vesiliikennelaki (463/1996)
Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)