Sidonnaisuudet

 
Vastuullisessa asemassa olevien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on uuden kuntalain (410/2015) mukaan ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla luottamushenkilöillä:
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- kunnanhallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla viranhaltijoilla:
- kunnanjohtaja
- kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät
- maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien jaostojen esittelijät
- muiden lautakuntien jaostojen esittelijät

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Mikä on sidonnaisuus?
Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Yhteenveto tilintarkastuslautakunnan hyväksymistä sitoumuksista

Rekisteriseloste