Esiopetus

Ruotsinkielinen esiopetus Kruunupyyssä

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus noudattaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin perustuvaa Kruunupyyn kunnan esiopetussuunnitelmaa (Opetushallitus 2010).

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.  Siinä tuetaan ja seurataan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä sekä ennaltaehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Keskeistä on leikin kautta oppiminen. Lapsi oppii ymmärtämään vertaisryhmän merkityksen oppimisessa. Hän säilyttää oppimisen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja luovasti kohdata uudet oppimishaasteet. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

Esikoulu on maksuton. Esiopetusta järjestetään 20 tuntia viikossa, koulun työjärjestyksen mukaisesti. Päivittäiset toiminta-ajat saattavat vaihdella eri ryhmissä.

Kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Päivähoitoa tarvitseville lapsille järjestetään päivähoitoa ennen ja esikoulun jälkeen samassa paikassa.

Suomenkielistä esikouluopetusta haluaville osoitetaan esiopetuspaikka Kokkolassa tai Kaustisella.

Esikoulu noudattaa koulukuljetusperiaatteita.


Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Carina Ahlström puh 050 3045 021
Kanslisti Johanna Jakobsson huolehtii päivähoitomaksujen laskuttamisesta, puh 040 7142 158

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kronoby.fi

Lomakkeita

Päivähoitohakemus, esiopetus

Päivähoidon muuttaminen