Esiopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelmaa on uudistettu. Muutosten lähtökohtana on Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010).

Opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Esiopetuksen tehtävänä on rikastuttaa lapsen kokemusmaailmaa ja auttaa häntä suuntautumaan uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Esiopetuksessa on huomioitava myös sukupuolten erityistarpeet. Esiopetuksessa lapsille taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen järjestämisessä tulee siten ottaa huomioon toisaalta muun varhaiskasvatuksen ja toisaalta perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Riippumatta siitä, toteutuuko esiopetus erillisryhmässä tai yhdistettynä muiden ikäryhmien kanssa, sen tavoitteet ja omaleimaisuus on kuitenkin aina otettava huomioon.

Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, on tärkeää, että opettaja ja huoltajat sekä esiopetuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö kantavat yhdessä vastuun lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen.

Esiopetus noudattaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Ruotsinkielinen opetussuunnitelma löytyy täältä.
Esiopetuksen opetussuunnitelmassa viitataan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiseen käsikirjaan. Ruotsinkielinen käsikirja löytyy täältä.
Kiusaamiseen puuttumisen ja sen ehkäisyn toimintasuunnitelma löytyy tästä.