Varhaiskasvatussuunnitelma

Kruunupyyn kunta on vuosina 2005–2006 laatinut oman varhaiskasvatussuunnitelman sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakesin) laatiman Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan pohjalta. Näiden suuntaviivojen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa, ohjata sisällöllistä kehittämistä sekä kehittää varhaiskasvatuksen laatua. Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön mielipiteet on otettu huomioon kyselylomakkeen avulla.

Kunnan esiopetussuunnitelma ja kunnan sekä yksikön varhaiskasvatussuunnitelma kulkevat rinnakkain ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Päiväkotien, ryhmäpäiväkotien sekä perhepäivähoidon toiminnassa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Suunnitelman tavoitteena on ohjata varhaiskasvatuksen ja oppimisen sisällöllistä kehittämistä. Samalla suunnitelman tulee luoda edellytykset Kruunupyyn varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle.

Päivähoidossa

  • Tavallinen paivaNoudatamme Kruunupyyn kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa

  • Haluamme tukea kodin antamaa kasvatusta

  • Tarjoamme turvallisen ja innoittavan kasvatusympäristön

  • Kohtaamme lapset heidän omalla tasollaan ja annamme heille mahdollisuuden kehittyä omaan tahtiinsa

  • Vahvistamme lapsen itsetuntoa

  • Lapsi oppii leikkimällä

  • On tärkeää pukea arkipäivän askareet sanoiksi, kuunnella lasta ja kommunikoida lapsen kanssa

  • Lapset oppivat ottamaan vastuuta ja olemaan rehellisiä

VASU - varhaiskasvatussuunnitelma