Specialundervisning

Barn i behov av särskilt stöd och fostran bereds oftast plats i vanliga daghem/förskolor.
Målet för specialundervisningen är att stöda en integrering av barnet i barngruppen och där skapa en trygg miljö för växelverkan och inlärning.

 

I kommunen tar skolornas speciallärare hand om förskolornas specialundervisning. Deras uppgift är att ansvara för att barn med speciella behov får extra stöd och hjälp före skolstarten. En annan viktig uppgift är att stöda förskolepersonalen samt vårdnadshavarna. Speciallärarna koordinerar och kartlägger behovet av stöd, konsulterar och vägleder personalen samt hjälper och stöder barnen och deras vårdnadshavare.

 

Vid behov hänvisas barnet till undersökning eller habilitering. Speciallärarna samarbetar med bl.a. hemmet, rådgivningen, terapeuter, psykologen och skolorna. Vid samordning och uppgörande av individuella planer får barnet bästa möjliga hjälp i ett tidigt skede. Utgångspunkten för fostran utgörs av varje barns egna inlärningsförutsättningar och starka sidor.