Fastighetskartläggning

Kronoby kommun driver ett projekt liksom regionens andra kommuner i vilket man uppdaterar byggnads- och fastighetsregistren. Tanken är att inventera byggnads- och fastighetsbeståndet för att få registren att stämma överens med verkligheten. Samtliga bebyggda fastigheter i kommunen berörs.

 

De praktiska granskningarna inleddes i januari 2018 och kommer pågå tills alla byggnader i kommunen är granskade. Innan terrängmätningar utförs meddelas ägarna om detta genom ett brev. Ägaruppgifterna hämtas direkt från lagfartsregistret. Terrängmätningen är endast en yttre besiktning och fordrar inte ägarens närvaro. Ägare till kött-, mjölk,- eller pälsgårdar kontaktas personligen för att boka in ett möte.

 

De byggnader som granskas är bostadshus, ekonomibyggnader, industribyggnader, jordbruksbyggnader, fritidshus med mera. Alla byggnader som är 6 m² eller större registreras. Undantaget är bastur som alla registreras oavsett areal. Gamla ängs- och skogslador som inte längre används eller anses vara utan värde registreras inte. Förutom att korrigera uppgifter såsom arealer och utrustningsstandard görs även nödvändiga ändringar i adress- och bostadsuppgifter.  

 

Fastigheter med en byggplats berörs på ett eller annat sätt av fastighetsskatt. Genom att kontrollera och uppdatera byggnadsregistren möjliggörs således också en jämnare och mer rättvis beskattning. Alla byggnader som tidigare saknats från registren är inte olovliga. I synnerhet äldre byggnader saknas ofta från registren. Uppgifter om de byggnader som dock kräver tillstånd meddelas vidare till byggnadsinspektionen. 

 

Kommunens projektgrupp:
Linda Svartsjö, projektledare  040 6790 375                     
Greger Särs, byggnadsinspektör 
Jukka Aarnio, biträdande byggnadsinspektör   040 6265 677
Dan Stenlund, planläggare     

                 

Länkar

                                        
Skatteverkets sida om fastighetsskatt

Skatteverkets sida om detaljerade_skatteanvisningar

                              
Fastighetsskattelagen

                   
Befolkningsregistercentralen