Corona information

 

4.11.2022

 

Antalet coronaviruspatienter ökar i enheterna Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Vi påminner om vikten av att använda ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster. De som besöker centralsjukhusets avdelningar och enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg ombes använda en FFP2-ansiktsmask. På en del avdelningar eller enheter måste man tyvärr begränsa besöken på grund av pandemiläget.

 

För närvarande vårdas 30 patienter med coronavirusinfektion på avdelningar på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Största delen av patienterna vårdas i första hand av någon annan orsak än på grund av coronavirusinfektionen. Det är ändå viktigt att försöka förhindra viruset från att spridas. Därför rekommenderar man i Soite effektiva skyddsåtgärder och besöksbegränsningar på avdelningar.

 

Vi påminner om att rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller fortfarande i Soites enheter. Ett kirurgiskt mun-nässkydd eller en FFP2-mask används när man är i nära kontakt med en annan person t.ex. i ett mottagningsrum eller i en boendes/patients rum. Det rekommenderas att ansiktsmask används också i Soites vestibuler och avdelningslokaler.

 

Besökare på centralsjukhusets avdelningar och i enheter inom Soites serviceboende med heldygnsomsorg ombes använda den effektivare FFP2-ansiktsmasken. Vi ber besökarna bedöma hur nödvändigt besöket är och rekommenderar att antalet besök och antalet besökare begränsas så mycket som möjligt.

 

 

 

2.3.2022

 

Soites område klassificeras fortfarande som ett område med samhällsspridning i fråga om coronavirusepidemin. Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör, men myndighetsgruppen rekommenderar att arbetsgivarna fortsätter utnyttja distansarbete enligt hybridmodellen i den usträckning detta är möjligt i Soites område. Den utvidgade rekommendatione om ansiktsmask gäller fortfarande i området. Det rekommenderas att privata tillställningar ordnas i enlighet med hygienrekommendationerna.  

 

Alla regionala bestämmelser och rekommendationer är listade på Soites coronaviruswebbplats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer I och med att de riksomfattande rekommendationerna lättas och de regionala begränsningarna avslutas betonas varje individs eget ansvar i att förebygga smittor. De nedanstående metoderna hjälper att förebygga spridning av smittor: 

 

  • Ta coronavirusvacciner. De skyddar mot allvarlig sjukdom. 
  • Om du blir sjuk, stanna hemma tills du är frisk. Gör vid behov ett hemtest. Mer information på Soites coronaviruswebbplats: Om du misstänker smitta
  • Kom ihåg hygienen: händer, mask, säkerhetsavstånd och ventilation. 

 

 

 

24.1.2022

 

Regionförvaltningsverket har via beslut förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus för över 10 personer för tiden 23.1 - 20.2.2022. Utrymmen utomhus begränsas till högst 50 personer. Förordnandet gäller inte läroanstalters verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

 

Vid alla typer av tillställningar är det viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna och i mån av möjlighet använda munskydd. För kommunens allmänna utrymmen som används av allmänheten utarbetas en uppdaterad plan för att kunna ha verksamhet inom ramen för begränsningarna. Ledd verksamhet kan fortsätta, men det är särskilt viktigt att se till att grupper inte blandas och att det aldrig blir fler än 10 personer exempelvis i omklädningsrum eller på gymmet.

 

Vid tävlingsverksamhet för vuxna kan antalet matchdeltagare överstiga 10.

 

 

 

19.1.2022

 

Soite har idag kommit ut med uppdaterade coronavirusinstruktioner till skolor, förskolor, daghem och vårdnadshavare.

 

All information hittas via dessa länkar:

 

Coronavirusinstruktion-till-utbildningsvasen-i-Soites-medlemskommuner-och-for-barnens-vardnadshavare-19.1.2022-sve.pdf

 

Om du misstänker smitta, gör så här - Soite

 

 

29.12.2021

 

Regionförvaltningsverket har via beslut 28.12 förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen för över 20 personer för tiden 31.12.2021 - 30.1.2022.

 

 

Kronoby rekommenderar att man också vid privata tillställningar skulle följa gränsen på 20 personer samt givetvis hålla avstånd, tvätta händerna och i mån av möjlighet använda munskydd. I kommunens utrymmen kan barn under 16 år fortsätta med ledd verksamhet. Vuxna kan också fortsätta med idrottsverksamhet, men det är särskilt viktigt att se till att grupper inte blandas och att det aldrig i omklädningsrum blir över 20 personer exempelvis när träningsturer byts.

 

 

Vid tävlingsverksamhet för vuxna, som matcher, kan antalet matchdeltagare överstiga 20, men i samma omklädningsrum får inte fler än 20 personer vistas samtidigt. Matcher spelas utan publik.

 

 

 

7.12.2021

 

Kronoby kommun tar i bruk coronapass vid kommunens tillställningar och vid tillställningar som ordnas i kommunens utrymmen.

 

Regionförvaltningsverket har via beslut 3.12 förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen för över 50 personer för tiden 6.12.2021-5.1.2022. Tas coronapass i bruk för personer över 16 år kan även större tillställningar ordnas.

 

Kronoby kommun tar i bruk coronapass vid alla sina tillställningar för allmänheten under samma tid. Detsamma gäller för träningar eller andra evenemang som ordnas i kommunens idrottsutrymmen. Också för motions- eller sångverksamhet som ordnas via MI tas coronapass i bruk. Även i idrottshallens gym förväntar vi oss att användarna har coronapass. Vid kommunens egna evenemang kontrolleras coronapass av arrangören. När utomstående föreningar eller andra hyr kommunens utrymmen förväntas de kontrollera deltagarnas coronapass. 

 

 

15.11.2021

 

Soite informerar:

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar som ordnas inomhus inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (förutom Reisjärvi) och i vilka det deltar mer än 100 (hundra) personer och i vilka

  1. det finns läktarutrymmen där alla deltagare inte har egna sittplatser, eller 
  2. det är fråga om allsångstillställningar som räknas till offentliga tillställningar.

 

Beslutet är i kraft tre veckor under tiden 15.11–5.12.2021. Mer information i Regionförvaltningsverkets meddelande.

 

I Soite gäller de begränsningar i fråga om restauranger som är i kraft i samhällsspridningsfasen. Coronaintyget är enligt lag avsett för situationer där myndigheterna beslutat om begränsningar för att förhindra spridningen av epidemin. Om man vill, kan man utnyttja covidintyget vid privata tillställningar, till exempel på lillajul, för att försäkra sig om att tillställningen är coronasäker.

 

I Soite gäller en omfattande rekommendation om att använda ansiktsmask som gäller också privata tillställningar och hobbyer.

 

En rekommendation om distansarbete gäller i Soites område t.o.m. 31.12.2021.

 

 

 

5.11.2021

 

Coronasituationen är fortsatt allvarlig i nejden och vi uppmanar alla till försiktighet särskilt i sammanhang där man träffar fler människor. Kronoby följer nationella och regionala riktlinjer. 

Centralskolan har elever som testat positivt för corona och ett relativt stort antal elever är i karantän. För de eleverna ordnas distansundervisning och de har också möjlighet att beställa skolmat hem. För att hindra vidare smittspridning är det väldigt viktigt att man följer karantänsbestämmelserna under den tiden karantänen varar. Hobbies är också på paus i Centralskolan tillsvidare. Övriga skolor har en lugn situation och kan fortsätta med närundervisning och övrig verksamhet på samma sätt som nu. 

Fritidsverksamhet för barn och vuxna kan fortsätta tillsvidare, men det är viktigt att liksom tidigare iaktta stor försiktighet, försöka hålla avstånden och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Eget ansvar och bedömning är här viktigt. Skulle en grupp ledd fritidsverksamhet för barn få in corona i gruppen är det viktig att då följa karantänsregler och kanske ta en liten paus i verksamheten.

 

MI-verksamheten för vuxna kan fortsätta som normalt, men vi uppmanar till yttersta försiktighet och vi skärper de försiktighetsåtgärder som funnits sedan tidigare. Dvs., hålla avstånd, ha god handhygien samt använda munskydd.

MI:s barngrupper i Kronoby tar paus, även individuell musik för barn under 12 år i Kronoby. Parkour tar paus i både Kronoby och Terjärv. Pausen börjar idag och pågår tillsvidare. Kansliet sänder sms till berörda kursdeltagare. Barngrupperna och individuell musik i Nedervetil och Terjärv kan fortsätta.

 

4.11.2021

 

Soite informerar:

 

Coronavirusläget är fortfarande mycket allvarligt i Soites område. Coronavirusets incidens har stigit redan i flera veckor i Soites område. Soites smittspårning har stockat sig svårt på grund av det allvarliga coronavirusläget och därför kan personer som exponerats för coronaviruset och personer som insjuknat inte kontaktas som normalt.

 

På grund av det allvarliga coronavirusläget rekommenderar Soites coronaledningsgrupp att hobbyverksamheten för barn och vuxna är på paus i några veckor.

 

Vi ber också alla tänka kritiskt över hurudana evenemang och tillställningar det lönar sig att delta i nu när coronavirusläget är allvarligt. Rekommendationen är att sammankomster ordnas med urskillning och att hygienanvisningarna förknippade med coronaviruset beaktas. Den som ordnar en tillställning har ansvar för coronasäkerheten.

 

 

3.11.2021

 

Soite informerar:

 

Mellersta Österbottens regionala myndighetsgrupp för covid-19 hade möte onsdag 3.11.2021 för att göra en bedömning av den regionala situationsbilden och rekommendationerna gällande coronavirusepidemin. Coronavirusläget är fortfarande allvarligt i Soites område och området är fortfarande i samhällsspridningsfasen i fråga om coronavirusepidemin. Myndighetsgruppen betonar att de som ordnar offentliga tillställningar ska begrunda tillställningens nödvändighet kritiskt.

 

Soites område fortsätter i samhällsspridningsfasen i fråga om coronavirusepidemin enligt myndighetsgruppens beslut. De regionala rekommendationerna förblir oförändrade, men behovet av att utvidga begränsningar och rekommendationer bedöms fortfarande. Alla regionala bestämmelser och rekommendationer är listade på Soites coronaviruswebbplats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

 

Myndighetsgruppen betonar att offentliga tillställningar bör ordnas i området endast efter noggrant övervägande. Den som ordnar en tillställning har ansvaret för coronasäkerheten. Hygienanvisningar förknippade med coronaviruset ska beaktas vid offentliga tillställningar och man ska fästa särskild vikt vid lokalens storlek i förhållande till antalet deltagare så att tillräckliga säkerhetsavstånd kan garanteras. Rekommendationen är att endast hälften av kundplatserna är i bruk. Vid evenemang med över 50 deltagare ska arrangören upprätta en skriftlig plan för förebyggande av coronavirussmittor och planen ska lämnas in till Soites enhet för förebyggande av infektioner. På Soites coronawebbplats finns instruktioner till evenemangsarrangörer: https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/. Det finns också mer information på Regionförvaltningsverkets webbplats.

 

Den omfattande rekommendationen om ansiktsmask och rekommendationen om distansarbete enligt hybridmodellen gäller fortfarande i området.