Corona information

 

16.6.2021

 

 

Soites område övergår till coronavirusepidemins basnivå enligt myndighetsgruppens beslut. Rekommendationer förknippade med coronavirusepidemin gäller fortfarande som försiktighetsåtgärd i området. Centrala rekommendationer är bland annat de följande:

 

 • Det rekommenderas att privata sammankomster på över 10 personer inte ordnas inomhus (rekommendationen förblir oförändrad)
 • När det gäller privata sammankomster utomhus är rekommendationen högst 50 personer (den tidigare rekommendationen var 20 personer) 
 • Hobbyverksamhet för vuxna tillåts inomhus i grupper på högst 10 personer och utomhus i grupper på högst 50 personer (ändring i fråga om grupper utomhus; tidigare var rekommendationen 20 personer)
 • Gruppverksamhet för barn och ungdomar tillåts i grupper på högst 20 personer inomhus och utomhus i grupper på högst 50 personer (rekommendationen är oförändrad)
 • Rekommendationen om att ha kontaktsporter på paus upphävdes.
 • Rekommendationen om att använda ansiktsmask förblir oförändrad i området.
 • Det rekommenderas fortfarande att onödiga resor utomlands undviks.

 

De regionala rekommendationerna gäller t.o.m. 23.6.2021.

 

Regionförvaltningsverkets (RFV) beslut om begränsning av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster både inom- och utomhus gäller t.o.m. 22.6.2021. Alla regionala bestämmelser och rekommendationer är listade på Soites coronaviruswebbplats . På webbplatsen finns också instruktioner för evenemangsarrangörer.

 

 

 

14.6.2021

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 9.6.2021 fattat ett nytt beslut om begränsningar i kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag av Reisjärvi) gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom- och utomhus under perioden 10 — 22.6.2021. Enligt beslutet får offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 10 personer ordnas inomhus och med fler än 50 personer ordnas i avgränsade utomhusområden. En förutsättning är att Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisning från 31.5.2021 följs. Läs mera i RFV:s meddelande.

 

Alla regionala bestämmelser och rekommendationer är listade på Soites coronaviruswebbplats .

 

 

28.5.2021

 

 

De regionala rekommendationerna ändras 2.6.2021 så att begränsningen gällande sammankomster är inomhus högst 10 personer och utomhus 20 personer. Biblioteken är fortsättningsvis stängda.

 

Finlands regering utfärdade 27.5.2021 ett principbeslut om uppdatering av handlingsplanen för hybridstrategin. Syftet med den uppdaterade handlingsplanen är att hålla epidemins utveckling i Finland under kontroll till dess att vaccinationstäckningen är tillräcklig och risken för att epidemin accelererar på nytt har minskat avsevärt. Mellersta Österbottens regionala covid-19 myndighetsgrupp hade ett möte för att gå igenom rekommendationerna i Soites område ur hybridstrategins synvinkel. Myndighetsgruppen gjorde ändringar och kompletteringar i rekommendationerna och de gäller från och med 2.6.2021. Ändringarna och kompletteringarna är:

 

 • begränsning gällande sammankomster inomhus högst 10 personer
 • begränsning gällande sammankomster utomhus högst 20 personer
 • hobbyverksamhet: seriematcher kan spelas utan publik. De regionala begränsningarna gällande sammankomster och hygienanvisningarna ska beaktas

 

De nya rekommendationerna gäller 2.6 – 15.6.2021. I övrigt förblir de regionala rekommendationerna oförändrade. Regionförvaltningsverket (RFV) kommer att fatta sitt beslut om begränsningar gällande sammankomster inom den närmaste framtiden. Alla regionala bestämmelser och rekommendationer är listade på Soites coronaviruswebbplats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/. Rekommendationer och begränsningar behövs för att spridningen av epidemin ska kunna hejdas, för att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och framför allt för att hålla människorna friska.

 

 

26.5.2021

 

 

Soites myndighetsgrupp har gjort följande ändringar i de regionala rekommendationerna:

 

 • Områdets läroanstalter på andra stadiet är i distansundervisning under resten av terminen.
 • Hobbyverksamhet är möjlig utomhus i grupper på högst 10 personer om coronasäkerhetsanvisningarna följs.
 • Utomhus i grupper för barn och ungdomar följs Soites rekommendationer i fråga om sammankomster i samhällsspridningsfasen (högst 10 personer).

 

Det rekommenderas att skolavslutningar och studentdimissioner ordnas i litet format utan publik. Säkerhetsavstånd ska hållas och hygienrekommendationerna beaktas. Det kan fortfarande ske snabba förändringar i coronavirusläget. Mer precisa rekommendationer gällande festarrangemang kan ges nästa vecka vid behov.

 

De nya regionala rekommendationerna gäller t.o.m. 15.6.2021. Alla regionala bestämmelser och rekommendationer är listade på Soites coronaviruswebbplats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

 

 

21.5.2021

 

 

Soite skärper de regionala rekommendationerna till högst 10 personer i fråga om hobbyverksamhet utomhus. Den skärpta begränsningen gällande hobbyverksamhet träder i kraft omedelbart och gäller till och med 1.6.2021, liksom också de andra regionala rekommendationerna.

 

I Soite är man oroad över uppgifter om att isolerings- och karantänanvisningar inte följts till alla delar. Soite påminner om att det olagligt att bryta mot karantän som ordinerats av en smittskyddsläkare. Soite ber vid behov polisen om handräckning.

 

Vi uppmanar alla som har ens lindriga symtom som passar in på coronaviruset att med låg tröskel söka sig till coronavirusprovtagning. Man bör inte röra sig utanför hemmet om man har ens lindriga symtom!

 

 

 

18.5.2021

 

Rekommendationerna gällande sammankomster skärps i Soites område!

 

Soites område är i samhällsspridningsfasen i fråga om coronavirusepidemin och därför skärpte myndighetsgruppen de regionala rekommendationerna gällande sammankomster: inomhus 6 personer och utomhus 10 personer.

 

Följande ändringar görs i rekommendationerna:

 • Det rekommenderas att privata sammankomster på över sex personer inte ordnas inomhus. Vid privata sammankomster utomhus är rekommendationen högst tio personer. Säkerhetsavstånd bör hållas också utomhus.
 • Simhallar, badanläggningar och offentliga bastur stängs.
 • Ungdomslokaler, bibliotek, gym som kommunerna upprätthåller och andra motsvarande funktioner stängs.
 • Muséer och teatrar kan hållas öppna med särskilda arrangemang om RFV:s gällande begränsningar gällande sammankomster följs.

 

De nya rekommendationerna gäller 19.5 — 1.6.2021. Om coronavirusläget börjar lugna ner sig i området är det möjligt att rekommendationer kan lättas före vårens examensfester.

 

Vi hoppas att var och en följer rekommendationerna gällande sammankomster och hygienanvisningarna i fråga om förebyggandet av smittor omsorgsfullt. Det är nu ytterst viktigt att minska antalet närkontakter så mycket som möjligt, att använda ansiktsmask omsorgsfullt, att hålla säkerhetsavstånd på två meter och att sköta handhygienen. Onödiga sammankomster bör undvikas!

 

Vi uppmanar alla som har ens lindriga symtom som passar in på coronaviruset att med låg tröskel söka sig till coronavirusprovtagning. Man bör inte röra sig utanför hemmet om man har ens lindriga symtom!

 

 

17.5.2021

 

 

På grund av coronaläget är idrottshallen stängd tillsvidare. Gäller också de som har gymnyckel. Ingen ska träna i hallen nu!

Även bokbussen står tillsvidare och kör inte.

 

 

16.5.2021

 

Sjukdomssituationen i området har snabbt försämrats och man strävar efter att snabbt få situationen, som har blivit allvarlig, under kontroll.

 

Coronavirusinfektioner är för närvarande framförallt koncentrerade till ungdomar i åldrarna 12–25, och därför rekommenderar myndighetsgruppen att alla gymnasieskolor i Soite-området övergår till distansutbildning nästa vecka (17–21.5.2021). Kronoby gymnasium övergår till distansutbildning alltså nästa vecka!

 

I samhällsspridningsfasen gäller maskrekommendationen alla elever över 12 år, även inom grundskolan. I Soites område har en utvidgad maskrekommendation länge varit i kraft och vi betonar att den fortfarande är viktig.  Ansiktsmask rekommenderas för alla äldre än 12 år, också de som vaccinerats.

 

Alla regionala bestämmelser och rekommendationer för coronavirussituationen listas på Soites coronawebbsida: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

 

Vi ber nu att alla ser till att följa coronarekommendationerna. Nu är det ytterst viktigt att minimera antalet närkontakter och vara noggrann med att använda ansiktsmask, vidta ett säkerhetsavstånd på 2 meter och vara noga med handhygienen. Onödiga sammankomster ska undvikas! Följ hygienavisningarna och de regionala rekommendationerna för att förebygga coronavirussmitta.

 

Vi uppmanar alla att söka sig till coronavirusprovtagning utan dröjsmål också om man bara har lindriga symtom som stämmer in på corona. Man ska inte röra sig utanför hemmet ens med lindriga symtom!