Corona information

 

15.9.2021

 

Coronavirusläget har försämrats i Soites område och smittor förekommer nu i äldre åldersgrupper än tidigare. Det är främst fråga om en epidemi bland ovaccinerade personer. När samhället öppnas upp efter begränsningarna är det svårt att undvika en coronavirussmitta — det är klart tryggare att stöta på coronaviruset om man är vaccinerad. Soites område fortsätter i accelerationsfasen i fråga om coronavirusepidemin och att de regionala rekommendationerna förblir oförändrade. Alla regionala bestämmelser och rekommendationer är listade på Soites coronaviruswebbplats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har uppdaterat instruktionerna gällande coronaprovtagning. Testning ska i fortsättningen främst riktas till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer med symtom samt personer som även efter vaccinering är utsatta för allvarlig coronavirussmitta.

 

SHM rekommenderar inte längre omfattande testning av personer som vaccinerats två gånger och som har endast lindriga symtom. Man ska söka sig till provtagning särskilt om man har symtom men inte har fått något vaccin.

 

Barn behöver inte längre testas om de har en lindrig förkylning. Test rekommenderas för under 12 år gamla barn om de har symtom och det har konstaterats att de exponerats för en smitta samt om någon familjemedlem som är över 16 år gammal inte ännu har fullständigt vaccinationsskydd.

 

 

 

23.8.2021

 

Begränsningar av sammankomster inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

 

Regionförvaltningsverket  i Västra och Inre Finland har idag  23.8.2021 med stöd av paragraf  58 i lagen om smittsamma sjukdomar fattat beslut om begränsningar av sammankomster inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi). Beslutet är i kraft 25.8–14.9.2021.

 

Enligt Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas utan begränsningar om antalet deltagare inomhus är högst 10 personer och i avgränsade utomhusområden högst 50 personer.

 

Också större tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning om säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021. Anvisningarna kompletterar de direkta skyldigheterna i 58 c paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar.

 

Att följa THL/UKM:s anvisning innebär i praktiken att:

 

  • Den som ordnar evenemanget/tillställningen ska ordna kundernas och deltagarnas vistelse så glest som det är möjligt med beaktande av den aktuella verksamhetens särdrag.Det förutsätts inte ett kontinuerligt säkert avstånd av ett visst metermått, utan arrangemang där till exempel

1) deltagarna har egna sittplatser,
2) uppkomsten av långa köer förebyggs genom att arrangera deltagarnas ankomst och dela in dem,
3) rusning undviks med hjälp av tejp, rep och ordningsvakter och/eller genom att reglera öppethållningen eller reglera verksamhetens rytm.

 

  • Evenemangets/tillställningens arrangör kan rekommendera eller kräva att alla ska använda munskydd, dock med beaktande av att det kan finnas personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd. Munskyddsrekommendationen bör i första hand gälla 12-åringar och äldre.
  • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller den aktuella verksamheten.

 

 

RFV:s beslut hindrar inte hobbyverksamhet eller lagsportsverksamhet, så länge man följer THL:s instruktioner: Att minska coronarisken vid motion på fritiden och i annan hobbyverksamhet

 

ämän hetkinen AVI:n määräys ei estä harrastustoiminnan ja joukkueurheilutoiminnan jatkamista, mikäli toiminnassa noudatetaan THL:n ohjeistuksia: Koronariskin vähentäminen vapaa-ajan liikunnassa ja muussa harrastustoiminnassa (THL).

 

18.8.2021

 

Soites område fortsätter i accelerationsfasen i fråga om coronavirusepidemin enligt myndighetsgruppens beslut. De regionala rekommendationerna förblir oförändrade, men myndighetsgruppen betonar med eftertryck vikten av att hålla säkerhetsavstånd och att följa hygienanvisningarna vid alla sammankomster och i all hobbyverksamhet. Arrangörer ska vid evenemang försäkra sig om hygienpraxis i enlighet med § 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar för att förebygga spridning av coronaviruset. Vi påminner om att man vid sammankomster ska försäkra sig om:

 

  • möjlighet att tvätta händerna
  • att undvika folkträngsel, arrangemangen vid ankomst och när man avlägsnar sig ska vara rymliga, tillräckliga wc-utrymmen
  • rengöring av kontaktytor
  • användning av mask rekommenderas både inom- och utomhus
  • att beakta storleken på lokalen i relation till antalet deltagare, möjlighet till säkerhetsavstånd
  • att informera deltagarna om coronasäkerhet: man bör delta i evenemang endast om man är frisk

 

Dessutom påminner myndighetsgruppen om att det rekommenderas att följande instruktioner följs i hobbyverksamhet:

 

 

Regionförvaltningsverket utreder behovet av begränsningar i Soites område och informerar senare närmare om detta.

 

Alla regionala bestämmelser och rekommendationer är listade på Soites coronaviruswebbplats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

 

På Soites webbplats finns också separat instruktioner till evenemangsarrangörer https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/