Muistutus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta

08.10.2018

Luottamushenkilöt ja vastuullisissa tehtävissä toimivat viranhaltijat ovat uuden kuntalain (410/2015) mukaan velvollisia toimittamaan julkisen ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Säädöksen tarkoitus on edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kunnan päätöksentekoon, ja etukäteen estää tilanteiden synty, jossa luottamus viranhaltijaan tai luottamushenkilöön voi vaarantua.
Ilmoitus on jätettävä kahden kuukauden sisällä siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävään. Henkilön tulee myös viipymättä ilmoitettava muutoksista sidonnaisuuksissaan. Velvollisuus ei koske läheisten sidonnaisuuksia.
Sidonnaisuuksien ilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyyttä kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyys määritellään tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säännösten mukaan.

Mikä sidonnaisuus on?
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on selvitettävä sidonnaisuuksistaan koskien tehtäviä johdossa tai luottamustoimia yrityksissä ja muissa ryhmissä, joissa harjoitetaan elinkeinotoimintaa. Ilmoitukset on myös jätettävä merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kenen on ilmoitettava sidonnaisuuksista?
Luottamushenkilöt, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan:
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- jäsenet ja varajäsenet toimielimissä, jotka hoitavat maankäytön- ja rakennuslain mukaisia tehtäviä
- jäsenet ja varajäsenet kunnanhallituksen osastoissa
- jäsenet ja varajäsenet toimielinten osastoissa, jotka hoitavat  maankäytön- ja rakennuslain mukaisia tehtäviä
- puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat muissa lautakuntien osastoissa

 Virkamiehet, jotka ovat velvollisia toimittamaan ilmoituksen:
- kunnanjohtaja
- puhemiehet kunnanhallituksessa ja lautakunnissa
- puhemiehet osastoissa, jotka hoitavat maankäytön- ja rakennuslain mukaisia tehtäviä
- puhemiehet muissa lautakuntien osastoissa

Kunnan on pidettävä julkista rekisteriä sidonnaisuuksista yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Muutokset ja lisäykset sisällytetään viipymättä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuuksien ilmoitusten vastaanottamisesta, valvoo velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Ilmoitusvelvollinen vastaa itse sidonnaisuuksien ilmoitusten toimittamisesta, mutta tarkastuslautakunnalla on valvomisvelvollisuudellaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista toimittamaan uuden ilmoituksen tai täydentämään jo toimitettua.

Kun luottamustoimi tai muu tehtävä, joka käsittää velvollisuuden toimittaa ilmoitus, päättyy, tiedot henkilöstä tulee poistaa rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunta haluaa muistuttaa kaikkia, jotka ovat jo toimittaneet ilmoituksen sidonnaisuuksistaan, ilmoittamaan viipymättä muutoksista ilmoituksessa, toimittamaan mahdollisesti uuden, sekä uusia luottamushenkilöitä toimittamaan ilmoituksen kahden kuukauden sisällä valinnastanne.

Lomake löytyy osoitteesta:
https//www.kronoby.fi/kunta-ja-hallinto/lomakearkisto/

Allekirjoitettu lomake muutoksineen ja/tai uusine ilmoituksineen lähetetään sähköpostilla osoitteeseen bindningar@kronoby.fi.

Ilmoitus sidonnaisuuksista -lomake