GTK selvittää pohjavesialueiden rakennetta Kaustisella ja Kruunupyyssä

15.05.2019


Geologian tutkimuskeskus käynnistää toukokuussa Åsenin A- ja B-pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Tutkimusten perusteella laaditaan myös alueen pohjavedenvirtausmalli.

Maastotyöt aloitetaan maatutkaluotauksilla toukokuussa 2019. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään lisäksi kairauksin, seismisin luotauksin ja painovoimamittauksin vuosina 2019 ja 2020. Kairauksia ja pohjavesiputkien asennuksia tehdään vain maanomistajan luvalla.

Syksyllä 2019 tai talvella 2020 tutkimusalueella tehdään yhteensä kahdeksan vasaraseismistä luotausta sekä yhteensä noin 35 km painovoimamittausta. Mittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Maastotutkimukset jatkuvat keväällä 2020, jolloin alueella tehdään kevyitä tärykairauksia. Kevyillä tärykairauksilla selvitetään harjukerrostumia peittävän hienosedimentin paksuutta ja harjukerrostumien levinneisyyttä noin 40:ssa tutkimuspisteessä.

Selvitys valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 136 000 €.

Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Tutkimuksista ei jää maastoon pysyviä jälkiä. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Salla Valpola Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 5232 salla.valpola@gtk.fi
Ylitarkastaja Krister Dalhem Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus puh. 029 502 7671 krister.dalhem@ely-keskus.fi
Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi Kaustisen kunta puh. 040 739 3977 pia-lena.narhi@kaustinen.fi
Ympäristönsuojelusihteeri Karin Björkgård Kruunupyyn kunta puh. 050 3435 808 karin.bjorkgard@kronoby.fi