Kiinteistöveroprojekti

 

Kruunupyyn kunnan rakennuskannan inventointi

 

Tietoa projektista

 

Projektin tarkoituksena on inventoida rakennuskanta, jotta rekistereissä olevat tiedot vastaisivat todellisuutta. Tämä vaatii, että kiinteistöille ja rakennuspaikoille suoritetaan maastokäyntejä, jotta saadaan kerättyä paikkansapitävää tietoa, joka viedään rekistereihin.

 

Kunnan rakennusrekisteristä tiedot kulkevat muihin rekistereihin, myös veroviranomaisille. Rakennusrekisterin tarkastuksella ja päivityksellä mahdollistetaan näin ollen myös tasaisempi ja yhdenmukaisempi verotus. Samankaltaisia projekteja suoritetaan tällä hetkellä myös naapurikunnissa ja monilla muilla paikkakunnilla ympäri maata.

 

 

Kiinteistönomistajille ilmoitetaan inventoinneista etukäteen

 

Kiinteistönomistajat saavat kirjeen, jossa ilmoitetaan, että inventointeja tullaan suorittamaan heidän omistamillaan kiinteistöillä. Omistajatiedot haetaan ensitilassa lainhuutorekisteristä. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla tiedot saattavat olla puutteelliset, kuten esim. kuolinpesät, ja näin ollen kaikkia omistajia ei valitettavasti kyetä tavoittamaan etukäteen.

 

Kiinteistönomistajan ei tarvitse osallistua inventointiin kentällä, mutta jos niin toivotaan, voidaan sopia aika, jolloin inventointi suoritetaan. Liha-, maito- ja turkistilojen omistajiin otetaan aina yhteyttä puhelimitse ennen kuin inventointi suoritetaan tuotantorakennusten luona.

 

 

Inventointikäynti

 

Kiinteistöllä käynnin yhteydessä laaditaan raportti, joka sisältää tietoa rakennuksista. Kiinteistönomistaja saa kopion raportista pyydettäessä. Kaikki rakennukset kuvataan, niiden pinta-alat mitataan ja ne merkitään karttapohjalle. Mahdollisuuksien mukaan kirjataan myös muita tietoja, kuten rakennusvuosi tai varustelutaso (sähkö- ja vesiliittymä, viemäröinti ja lämmitys). Tietoja ei viedä suoraan rakennusrekisteriin inventointikäynnin yhteydessä, vaan raportti käsitellään myöhemmässä vaiheessa.

 

 

Rakennukset ja kiinteistöt, joita inventoinnit eivät koske

 

 

Inventoinnit koskevat kaikkia rakennuksia ja rakennelmia, mutta vain ne, jotka täyttävät kriteerit jotka tarkennetaan kunnan rakennusjärjestyksessä, rekisteröidään. Vanhoja maa- ja metsätalousrakennuksia metsissä ja pelloilla ei yleensä oteta mukaan inventointiin.

 

Joskus inventointikäynti voidaan suorittaa kiinteistölle, jolla ei ole rakennuksia, tai kiinteistölle, jolla sijaitsee esimerkiksi vain vanhoja maatalousrakennuksia, jotta voidaan todeta, että siellä ei sijaitse rekisteröitäviä rakennuksia.

 

 

Kootun tiedon rekisteröinti

 

Kentältä kootun tiedon rekisteröinti tapahtuu jonkin aikaa inventointikäynnin jälkeen. Tarvittaessa tietoja päivitetään ja korjataan rakennusrekisteriin. Mikäli merkittävää tietoa puuttuu tai jokin on epäselvää, voi kunta olla yhteydessä kiinteistönomistajaan. Kiinteistönomistaja voi myös itse pyytää kuntaa ottamaan häneen yhteyttä antaakseen lisätietoja rakennuksista. Yhteydenottopyynnön ja yhteystiedot voi jättää projektityöntekijälle tai rakennusvalvonnalle.

 

 

Kunnan rakennusrekisteri ja tietojen vienti verovirastolle

 

Kunnan rakennusrekisteristä tiedot välittyvät automaattisesti Digi- ja väestövirastolle. Mikäli rakennuksen tiedot ovat verotiedoissa puutteelliset, tai rakennus puuttuu verotuksesta kokonaan, välitetään tiedot myös verovirastolle.

 

Kun rakennukselle on myönnetty rakennuslupa, ja kunnalle on ilmoitettu rakennustöiden aloittamisesta, välittyvät rakennusluvan tiedot verottajalle automaattisesti. Kaikilla rakennuksilla, jotka kunta välittää verottajalle projektin yhteydessä, ei ole rakennuslupaa. Silloin verotus pohjautuu kunnan rakennuksista antamiin tietoihin.

 

Kiinteistönomistaja voi pyytää kunnan rakennusvalvonnalta otteen rakennusrekisteristä. Ote sisältää kaikki rakennuksia koskevat tiedot, jotka kunnalla on.

 

 

Rakennuksen omistaja ilmoittaa lisätietoja verottajalle

 

Kunta ei pysty suoraan vaikuttamaan kiinteistöveron määrään, joka rakennukselle määritetään. Kunnan tehtävä on ylläpitää rekistereitä, joista verottaja saa rakennuksen perustiedot. Tietojen perusteella verottaja määrittelee verotusarvon ja maksettavan veron määrän.

 

Omistaja voi tarvittaessa itse ilmoittaa verottajalle tarkentavia tietoja rakennuksista. Muun muassa eri rakennusosien rakennusvuodet tai lämmitys, rakennuksen huonokuntoisuus, autokatoksen tai vapaa-ajan asunnon verannan koko sekä merkittävät remontit voidaan ilmoittaa.

 

 

Rakennuksella on väärät perustiedot kiinteistöverotuksessa

 

Verovelvollinen on vastuussa siitä, että verotiedot ovat oikein. Mikäli kiinteistöverotuksessa olevan rakennuksen perustiedot ovat merkittävästi virheelliset, tulee omistajan olla yhteydessä kuntaan selvittääkseen mitä tietoja kunnan rakennusrekisterissä on rakennuksesta, ja tarvittaessa virheet voidaan korjata. Tämän jälkeen tiedot voidaan korjata verottajalle. Mikäli verovelvollinen korjaa virheelliset tiedot ainoastaan verottajalle, saattaa olla, että virheet tulevat uudelleen vastaan toisessa tilanteessa, koska ne ovat edelleen muissa rekistereissä.

 

 

Rakennus, jota ei ole olemassa, on mukana kiinteistöverotuksessa

 

Kiinteistönomistaja voi ottaa yhteyttä kuntaan selvittääkseen mihin rakennukseen kiinteistöverotuksessa viitataan.

 

Rakennuksen purkaminen vaatii aina yhteydenoton kunnan rakennusvalvontaan, jotta rakennus voidaan poistaa rekistereistä. Tämän jälkeen kiinteistönomistaja voi itse ilmoittaa veroviranomaisille, ettei rakennusta enää ole. Mikäli rakennusta ei poisteta rekistereistä, ei sitä myöskään voi poistaa kiinteistöverotuksesta ilman erityistä selvitystä.

 

 

Rakennuspaikan tai maapohjan tiedot ovat kiinteistöverotuksessa väärin

 

Kunta luovuttaa verottajalle tietoa ainoastaan rakennuksista, ei maapohjasta. Mikäli maapohja verotetaan väärin, tulee kiinteistönomistajan itse korjata tiedot suoraan verottajalle.

 

 

Rakennukset, jotka ovat puuttuneet rekistereistä

 

Kaikki rakennukset, jotka ovat aikaisemmin puuttuneet rekistereistä, eivät ole luvattomia. Eteenkin vanhat rakennukset, jotka on rakennettu ennen kuin rakennuslupia vaadittiin, puuttuvat usein, ja ne lisätään rekistereihin ilman sen kummempaa tutkintaa. Sama koskee rakennuksia, joilla on rakennuslupa, mutta niiden rekisteröinti on aikoinaan ollut puutteellista.

 

Ne rakennukset, jotka on rakennettu ilman lupaa tai ilmoitusta rakennusvalvonnalle, käsitellään rekisteröinnin yhteydessä. Projektityöryhmä on linjannut minkä rakennusten, laajennuksien ja rakennelmien kohdalla vaaditaan rakennusluvan hankkimista jälkikäteen. Kunnan rakennusvalvonta on yhteydessä kyseisten rakennusten omistajiin jatkotoimenpiteitä varten. Muut rakennukset rekisteröidään rakennusrekisteriin ja tiedot viedään tarvittaessa myös verottajalle. Verovirastolla on tällä hetkellä suuri määrä rakennuksia käsiteltävänä, minkä vuoksi saattaa kestää jopa kauemmin kuin seuraavan vuoden kiinteistöverotukseen, ennen kuin kunnan kiinteistöveroprojektissa ilmoittamat rakennukset ilmaantuvat kiinteistöverotukseen.

 

 

Kunnan projektityöryhmä:

 

 

Hanna Sandstedt, rakennustarkastaja

040 5267 413

 

Dan Stenlund, kaavoittaja

050 5624 924

 

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@kronoby.fi

 

Vanha lato lumeen peittyneenä lumisella pellolla metsän vierellä.