Ympäristönsuojelu

 

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

 

 

Toiminta   

                                                                           

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen keskeisiin tehtäviin kuuluu lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely sekä lausuntojen antaminen ja ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen. Muita tehtäviä ovat  ympäristönsuojelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen sekä ympäristön tilan seuraaminen ja siihen liittyvistä tutkimuksista huolehtiminen, esitysten tekeminen muille viranomaisille sekä aloitteiden tekeminen ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

 

Tehtäviin kuuluu myös kunnan yhteistyön edistäminen muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa sekä muiden johtosäännöllä määrättyjen asioiden suorittaminen.

Kruunupyyn kunnassa lupajaosto on kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojelusihteeri valmistelee ja esittelee asiat sekä tekee virkamiespäätöksiä lautakunnan valtuuttamissa asioissa.

 

 

Ympäristökanslia


Ympäristökanslia sijaitsee Kunnantalon toisessa kerroksessa, Säbråntie 2, Kruunupyy.

Ympäristönsuojelusihteeri
Karin Björkgård
Puh 050 3435 808
Sähköposti: karin.bjorkgard@kronoby.fi

Ympäristökanslia hoitaa mm.
- ympäristölupahakemukset ja ilmoitusasiat
- maa-ainesten ottoluvat
- maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaiset luvat
- jäteveden käsittelyä koskevat kysymykset
- ympäristöön vaikuttavan toiminnan valvonnan
- ilmanlaadun tarkkailun ja ympäristön tilan seurannan
- valitukset roskaamisesta ja muusta ympäristön pilaamisesta
- luonnonsuojeluasiat
- tiedotuksen ja valistuksen ympäristöasioissa

miljoeKarin1

Ympäristönsuojelusihteeri Karin Björkgård.